Oficiální distributorCCM ALL OUT.
|
0

Všeobecné obchodní podmínky B2C

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.1.2014. Tyto obchodní podmínky platí pouze pro B2C. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro internetový obchod provozovaný společností STŘÍDA SPORT s.r.o. na internetové adrese www.stridasport.cz. Blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

Identifikace provozovatele:

STŘÍDA SPORT s. r. o., ul. Čacké 1120, 530 02 Pardubice
IČO: 25251741
DIČ: CZ25251741
Vedeno u rejstříkového soudu v Hradci Králové, oddíl C 10144
Součástí obchodních podmínek je reklamační řád.

I. Všeobecná ustanovení

Kupujícím se rozumí fyzická osoba, která ve smlouvě jedná za účelem, který nelze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání.

Kupní smlouvou se rozumí smlouva, na jejímž základě prodávající převádí vlastnictví zboží Kupujícímu nebo se zavazuje k převedení tohoto vlastnictví a Kupující hradí cenu tohoto zboží nebo se zavazuje k její úhradě.

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit. Cena dodávky je zachycena v rámci popisu každého jednotlivého zboží, přičemž uvedená cena v sobě nezahrnuje náklady na dodání zboží.

Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

II. Objednávka

Řádným vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu Kupující potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami (včetně reklamačního řádu), údaji a souhlasy v nich uvedenými a závaznost objednávky. O přijetí objednávky je Kupující informován potvrzovacím e-mailem, který je zaslán na e-mail Kupujícího uvedený v objednávce. Pokud potvrzovací e-mail s kopií objednávky nepřijde, kontaktujte nás prosím buď telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Kontakty naleznete na stránkách e-shopu.

Pokud objednané zboží nebude skladem, nebo nebude možné dodržet uvedený dodací termín, bude o této skutečnosti Kupující neprodleně informován prostřednictvím elektronické pošty.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající oznámí Kupujícímu akceptaci objednávky (nebo části objednávky) nebo okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím, tedy výslovně se vylučuje aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smlouvu lze uzavřít v českém, slovenském a anglickém jazyce.

III. Zrušení objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo telefonicky ověřit platnost objednávky. Objednávka uskutečněná prostřednictvím internetového obchodu je závazná.

Zrušení objednávky Prodávajícím

Prodávající si v následujících případech vyhrazuje právo zrušit objednávku (či její část):

 1. Objednávku se nepodařilo telefonicky ověřit do 3 dnů od jejího vložení

 2. Výrobce zboží obsaženého v objednávce ho již nedodává na trh.

 3. Zásadně se změnila cena zboží v objednávce.

O zrušení objednávky bude Prodávající Kupujícího do čtyř pracovních dnů informovat formou emailu. V případě, že bylo zboží uhrazeno předem, například převodem nebo platební kartou, bude celková zaplacená částka vrácena na bankovní účet Kupujícího do 5ti pracovních dnů od zrušení objednávky. 

Částečné zrušení objednávky

V případě nedostupnosti pouze některého z objednaného zboží Prodávající zašle zboží dostupné. V případě platby předem bude rozdíl v zaplacené ceně a skutečné ceně vrácen na bankovní účet Kupujícího do 5ti pracovních dnů od odeslání zboží.

Zrušení objednávky Kupujícím

Kupující může objednávku zrušit ještě před její expedicí, a to buď e-mailem anebo telefonicky.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy si sám nebo jím určená třetí osoba převezme zboží.

Lhůta podle předchozí věty běží, jde- li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, 

 • nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 • musí byt v původním nepoškozeném obalu,

 • nesmí být použité,

 • musí být nepoškozené, musí být kompletní (včetně krabiček, stojánků, manuálů, certifikátu apod.),

 • s dokladem o koupi (faktura, prodejka, dodací list).

Pro účely uplatnění práva odstoupení od smlouvy zašle Kupující Prodávajícímu spolu s vráceným zboží prohlášení o odstoupení od smlouvy, a to podle kontaktních údajů uvedených na e-shopu, formou vyplnění formuláře uvedeného na internetových stánkách (Odstoupení od kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí).

Po obdržení oznámení či formuláře pro odstoupení od smlouvy zašle Prodávající Kupujícímu v textové podobě bez zbytečného odkladu potvrzení o jeho přijetí.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel. Vrácené zboží musí splňovat následující podmínky: 
 
Kupující je povinen zasílat zboží Prodávajícímu doporučeně a pojištěné. Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, Prodávající si vyhrazuje právo takovou zásilku nepřevzít.
Kupující ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží snížena o náklady vynaložené Prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé Prodávajícímu. 

Při splnění všech výše uvedených podmínek Prodávající vrátí Kupujícímu všechny platby, které od kupující obdržel (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávající nabízený). Pro vrácení plateb bude použit platební prostředek uvedený v Prohlášení o odstoupení od smlouvy, nejpozději do 14 pracovních dnů od převzetí vráceného zboží, nikoliv však dříve než Kupující zboží Prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude Prodávající odstoupení od smlouvy akceptovat a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

IV. Doručení zboží, přepravné a platební podmínky

Doručení zboží

Zásilky jsou zasílány společností Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany, IČO 61329266, DIČ CZ61329266 (dále jen „DPD”).
Před vlastním odesláním Vaší zásilky obdržíte avízo e-mailem, jehož součástí bude i přepravní číslo, pod nímž lze pohodlně na stránkách www.dpd.cz sledovat Vaši zásilku až na místo určení.

Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno do 10ti pracovních dnů po obdržení objednávky. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, a to zejména jak u zboží vyrobeného na zakázku, tak u zboží, které je dle konkrétní speciální objednávky zákazníka objednáno v zahraničí. 

Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty také v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky. 

Při zvolení jiného způsobu placení než formou dobírky počíná lhůta pro expedici zboží běžet dnem jeho zaplacen, tedy dnem připsání finančních prostředků za zboží a za přepravu na bankovní konto Prodávajícího. 

Zákazník je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, zákazník není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem (společností DPD) zápis o škodě. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. 

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši a nové doručení se provádí pouze na vyžádání a není prováděno opakovaně. 

Přepravné (platí pro území ČR) 

Přepravné za jeden balík činí Kč 130,-. 
Při objednávce nad Kč 3.000,- je poštovné zdarma . 
Pokud z povahy zboží vyplývá, že objednávka bude zaslána ve více baleních, platí, že přepravné bude účtováno ke každému balíku zvlášť. 
Pokud náklady na dodání nelze stanovit předem, prodávající si v souladu s § 1811 odst. 2. písm. e) ObčZ. vymezuje právo na jejich dodatečné účtování.

Platební podmínky

Způsoby plateb:

 • platba v hotovosti při převzetí zboží na dobírku prostřednictvím DPD. Pouze pro ČR.

 • platba platebními kartami VISA, MasterCard a American Express, způsob použití platební karty je popsán detailně v bodě platba platební kartou.

 • platba převodem na bankovní účet před odesláním zboží. Faktura k proplacení bude zaslána na kontaktní email po uzavření objednávky.

Platba platební kartou

Přijímáme embosované karty VISA, MasterCard, Maestro a American Express. Vydavatelské banky umožňují používání embosovanancých (reliéfních) karet pro platby na internetu. 
Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

Doručování mimo území ČR

Pro zaslání zboží mimo území ČR akceptujeme pouze platbu převodem na bankovní účet nebo platební kartou. Způsob dodání zboží určuje Prodávající. Cena přepravného se řídí podle platného ceníku přepravce.

V. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových e-shopech provozovaných Prodávajícím. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Orgány státního dozoru popř. dohledu, které jsou pověřeny vyřizováním stížností spotřebitelů jsou: Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, Praha 2 a místně příslušné živnostenské úřady - pro sídlo dodavatele je příslušný Živnostenský úřad Pardubice.

Kupující odesláním objednávky souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů se zpracováním a správou všech osobních údajů zadaných a poskytnutých při objednávce v e-shopu, a to na dobu 5 let za účelem vedení evidence Prodávajícího a šíření obchodních sdělení a nabídek Prodávajícího.

SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.