Oficiální distributorCCM ALL OUT.
|
0

Všeobecné obchodní podmínky B2C

I.
Úvodní ustanovení


1.1    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují prodej zboží nabízeného společností STŘÍDA SPORT s. r. o. ve smyslu čl. II. těchto VOP (dále také jen „Prodávající“) prostřednictvím jím provozovaného internetového obchodu na internetových stránkách www.stridasport.cz (dále také jen „E-shop“ a „Zboží“), a to v rámci vztahů mezi Prodávajícím a kupujícími – spotřebiteli.

1.2    Prodávající je provozovatelem E-shopu.

1.3    Zboží zahrnuje zejména sportovní hokejové zboží, včetně zboží od společností ze skupiny CCM zahrnující mj. zboží značek CCM, Jofa, Koho, Titan a dalších, a včetně dalšího textilního a jiného zboží zpravidla souvisejícího se sportem a zpravidla chráněného prostřednictvím ochranných známek na území České republiky i v zahraničí.

1.4    Tyto VOP blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím E-shopu mezi (i) Prodávajícím a (ii) kupujícím – spotřebitelem, tj. fyzickou osobou ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“), která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti a/nebo samostatného výkonu svého povolání, a tedy za účelem, který nelze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání (dále také jen „Kupní smlouva“ a „Kupující“; Prodávající a příslušný Kupující dále společně také jen „Strany“). Tyto VOP se nevztahují na vztahy mezi Prodávajícím a kupujícími – podnikateli.

1.5    Kupní smlouvou se rozumí smlouva, na jejímž základě Prodávající převádí vlastnické právo ke Zboží na Kupujícího a/nebo se zavazuje k převedení tohoto vlastnického práva a Kupující hradí cenu tohoto Zboží nebo se zavazuje k její úhradě, a to vše za podmínek dle těchto VOP a příslušné Kupní smlouvy.

1.6    Právní vztahy Stran neupravené v rámci těchto VOP nebo dohodou Stran se řídí ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.7    V souladu s § 1751 a násl. občanského zákoníku představují tyto VOP nedílnou součást každé Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

 

II.
Kontaktního údaje Prodávajícího


Identifikace Prodávajícího (a provozovatele E-shopu):

STŘÍDA SPORT s. r. o.
se sídlem ul. Čacké 1120, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, Česká republika, IČO: 252 51 741, DIČ: CZ25251741, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10144,
e-mail: info@stridasport.cz
telefon: +420 460 000 251
 

III.
Uzavírání Kupních smluv


3.1    Prodej Zboží se uskutečňuje na základě Kupní smlouvy uzavřené mezi Stranami, tj. mezi Prodávajícím a tím Kupujícím, který takovou Kupní smlouvu s Prodávajícím v konkrétním případě uzavírá.

3.2    Kupní smlouva je uzavřena přijetím (akceptací) závazné objednávky Zboží Kupujícího (dále také jen „Objednávka“) Prodávajícím.

3.3    Kupující uskutečňuje Objednávku prostřednictvím E-shopu, popřípadě ve výjimečných případech jiným způsobem sjednaným mezi Stranami v souladu s těmito VOP. Prostřednictvím E-shopu Kupující uskutečňuje Objednávku výběrem objednávaného Zboží, vyplněním tzv. objednávkového formuláře v prostředí E-shopu a uskutečněním Objednávky, tj. jejím odesláním Prodávajícímu použitím tlačítka „Závazně objednat a zaplatit“.

3.4    Uskutečněním (odesláním) Objednávky, tj. v případě nákupu Zboží prostřednictvím E-shopu potvrzením volby (tlačítka) „Závazně objednat a zaplatit“, se Objednávka považuje pro Kupujícího za závaznou.

3.5    Uskutečněním Objednávky se Kupující zavazuje převzít objednané Zboží a zaplatit za něj Kupní cenu stanovenou dle bodu 4.6 těchto VOP (dále také jen „Kupní cena“), a to za předpokladu, že Objednávka bude Prodávajícím přijata (akceptována) ve smyslu zejména bodu 3.7 těchto VOP. Kupující bere na vědomí, že teprve uskutečnění Objednávky Kupujícím se považuje za návrh na uzavření Kupní smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. občanského zákoníku.

3.6    Obdržení Objednávky uskutečněné v prostředí E-shopu je potvrzeno bezprostředně po jejím uskutečnění přímo v rámci E-shopu a/nebo potvrzujícím e-mailem o obdržení Objednávky. Takové potvrzení má pouze informativní povahu a nelze jej ještě považovat za přijetí (akceptaci) Objednávky ve smyslu bodu 3.7 těchto VOP. Již tento potvrzující e-mail obsahuje rovněž (i) znění návrhu příslušné Kupní smlouvy, jejíž uzavření je předpokládáno, a to přinejmenším v rozsahu jejích základních náležitostí, a (ii) příslušné platné znění VOP, (iii) vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a (iv) Reklamační řád (https://www.stridasport.cz/o-nakupu/reklamacni-rad), který upřesňuje práva Kupujícího v případě vadného Zboží.

3.7    Prodávající přijme (akceptuje) uskutečněnou Objednávku zpravidla formou tzv. akceptačního e-mailu zaslaného Kupujícímu, jímž je rovněž potvrzováno doručování (odesílání) Zboží Kupujícímu. Právě takovým přijetím Objednávky (anebo její části) tak rovněž dochází k uzavření příslušné Kupní smlouvy, která se přitom neliší od podoby svého návrhu v rámci předchozího potvrzujícího e-mailu (nedohodnou-li se Smluvní strany v tomto směru na úpravě Objednávky). Uvedený akceptační e-mail zpravidla opětovně obsahuje základní náležitosti příslušné uzavřené Kupní smlouvy, a to obvykle formou přiloženého dodacího listu.  Ve výjimečných případech může k uzavření příslušné Kupní smlouvy dojít rovněž okamžikem převzetí Zboží Kupujícím za podmínek dle těchto VOP, nedojde-li předtím z jakéhokoli důvodu k uzavření Kupní smlouvy akceptačním e-mailem dle tohoto ustanovení (např. proto, že se Smluvní strany dohodnou na převzetí Zboží, aniž by byl Prodávajícímu doručen akceptační e-mail).

3.8    Pro vyloučení pochybností se uvádí, že (i) Prodávající není povinen přijmout (akceptovat) jakoukoli Objednávku Kupujícího a že (ii) za přijetí (akceptaci) Objednávky ve smyslu bodu 3.7 těchto VOP se nepovažuje její pouhé obdržení Prodávajícím ani potvrzení o tomtéž ve smyslu bodu 3.6 těchto VOP. Prodávající přitom v tomto směru postupuje vůči Kupujícímu transparentním způsobem, a Objednávky zpravidla neakceptuje pouze v odůvodněných případech.

3.9    Pro případ, že Kupující akceptační e-mail dle bodu 3.7 těchto VOP a/nebo jiné související vyrozumění Prodávajícího neobdrží ani do uplynutí třetího (3.) pracovního dne od uskutečnění Objednávky, doporučuje se Kupujícímu požádat Prodávajícího o informaci o provedené Objednávce rovněž telefonicky a/nebo e-mailem za použití kontaktních údajů Prodávajícího uvedených v těchto VOP.

3.10    Tyto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Uskutečněním Objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s příslušným platným zněním VOP, jakož i s ostatními právy a povinnostmi ve smyslu zejména těchto VOP a že s příslušným platným zněním VOP v celém rozsahu souhlasí.

 

IV.
Objednávky a jejich náležitosti


4.1    Pro účely uskutečnění Objednávky si Kupující v E-shopu a v rámci souvisejícího elektronického objednávkového formuláře tamtéž zvolí objednávané Zboží, a to včetně počtu jeho kusů, způsobu platby a doručení a dalších náležitostí zejména dle bodu 4.3 těchto VOP. Konkrétně každá Objednávka obsahuje zpravidla přinejmenším následující údaje:

 • (i)    úplnou identifikaci Kupujícího; a
 • (ii)    přesnou specifikaci objednávaného Zboží v rozsahu, v jakém to umožňují elektronický objednávkový formulář a povaha objednávaného Zboží; a
 • (iii)    určení počtu kusů, velikosti a případných dalších vlastností objednávaného Zboží; a
 • (iv)    Kupní cenu Zboží, tj. cenu Zboží platnou v době Objednávky; a
 • (v)     způsob platby za objednávané Zboží; a
 • (vi)    místo a případně i čas doručení objednávaného Zboží.

4.2    Kupující je oprávněn kontrolovat a měnit údaje zadané v rámci Objednávky kdykoli až do okamžiku jejího uskutečnění, tj. v případě nákupu Zboží prostřednictvím E-shopu až do potvrzení volby (tlačítka) „Závazně objednat a zaplatit“. Údaje Kupujícího uvedené v uskutečněné Objednávce považuje Prodávající za správné a úplné. Platnost Objednávky je podmíněna vyplněním všech povinných údajů v objednávkovém formuláři vztahujícím se k dané Objednávce a potvrzením Kupujícího, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

4.3    Internetové stránky E-shopu obsahují základní informace o Zboží nezbytné pro uskutečnění Objednávky, včetně zejména informací o Kupní ceně Zboží a jeho dostupnosti, jakož i o dalších jeho vlastnostech, včetně informací o množnostech platby a doručení Zboží, přičemž Prodávající je oprávněn jakékoli údaje v rámci E-shopu a internetových stránek Prodávajícího (www.stridasport.cz) kdykoli a jakkoli měnit. Kupující je povinen vycházet při uskutečňování Objednávky z příslušných aktuálních údajů a/nebo z údajů jinak poskytnutých ze strany Prodávajícího. K informacím v rámci Objednávky, které by byly v rozporu s takto poskytnutými údaji, není Prodávající při zpracování Objednávky povinen přihlížet.

4.4    Bezprostředně před uskutečněním Objednávky je Kupující zpravidla souhrnnou formou informován o základních náležitostech příslušné Objednávky spočívajících zejm. v údajích:

 • (i)    o hlavních vlastnostech Zboží a/nebo služby v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku a povaze daného Zboží a/nebo služby;
 • (ii)    celkové Kupní ceny a nákladů na dodání daného Zboží a/nebo služby (včetně zpravidla zvoleného způsobu platby a dodání);
 • (iii)    případných dalších údajů jako zejm. údajů o době trvání příslušného závazku a podmínek ukončení závazku, má-li být příslušná smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo má-li být závazek automaticky prodlužován (což však zpravidla nebude případ Objednávek v E-shopu) a v případě, že příslušnou smlouvou mají být určeny i některé specifické povinnosti Kupujícího, tak i údajů o nejkratší době trvání takových povinnosti (což nicméně rovněž zpravidla nebude případ Objednávek v E-shopu).

4.5    Aniž by tím byl dotčen bod 4.3 těchto VOP, bere Kupující na vědomí, že veškerá prezentace Zboží v E-shopu je pouze informativního a orientačního charakteru. Prezentaci zboží v E-shopu je tak třeba vnímat jako katalog Zboží, které Prodávající běžně dodává s orientačními údaji o dostupnosti takového Zboží a údaji o hlavních vlastnostech Zboží. Prodávající neodpovídá za okamžitou či jinou dostupnost Zboží prezentovaného v E-shopu. Prodávající je však oprávněn dodat Kupujícímu Zboží za jiných podmínek či s jinými vlastnostmi, než jak to vyplývá z jeho prezentace v E-shopu pouze v odůvodněných případech a s předchozím souhlasem Kupujícího, a to zejména za podmínek dle bodu 4.9 těchto VOP.

4.6    Pro stanovení Kupní ceny objednávaného Zboží je určující cena uvedená v E-shopu v okamžiku provedení Objednávky a potvrzená v navazujícím akceptačním e-mailu Prodávajícího dle bodu 3.7 těchto VOP, nevyplývá-li z těchto VOP jinak. Nevyplývá-li z těchto VOP jinak, jsou takto uvedené Kupní ceny konečné, tj. včetně DPH, popř. dalších povinných zákonných daní a poplatků, tj. s výjimkou případných poplatků a nákladů souvisejících s platbou a dopravou. Jejich výše je uvedena v rámci dokumentu Doprava a platba (https://www.stridasport.cz/o-nakupu/doprava-a-platba) a zpravidla i v rámci příslušného objednávkového formuláře v rámci E-shopu.

4.7    Neurčí-li Prodávající v konkrétním případě jinak, nelze případně vzniklé nároky Kupujícího na slevy z Kupní ceny Zboží vzájemně kombinovat.

4.8    Kupující uskutečněním Objednávky potvrzuje, že se před uzavřením Kupní smlouvy seznámil s obsahem těchto VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád (www.stridasport.cz/o-nakupu/reklamacni-rad), dokument Ochrana osobních údajů (https://www.stridasport.cz/o-nakupu/ochrana-osobnich-udaju), dokument Nastavení cookies (https://www.stridasport.cz/cookies-info) a dokument Doprava a platba (https://www.stridasport.cz/o-nakupu/doprava-a-platba), a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku uskutečnění Objednávky.

4.9    Není-li Prodávající schopen Objednávku v odůvodněných případech v jakémkoli ohledu splnit, může Kupujícímu zaslat (nezávaznou) nabídku s upravenými podmínkami, za nichž by byl schopen objednávané Zboží nebo jeho část dodat. Souhlasí-li Kupující s takovou novou (nezávaznou) nabídkou, oznámí to Prodávajícímu. V takovém případě se považuje takto odsouhlasená nová nabídka za novou Objednávku Kupujícího ve smyslu těchto VOP. Jejím případným přijetím (akceptací) ze strany Prodávajícího ve smyslu bodů 3.2 a 3.7 těchto VOP je uzavřena nová Kupní smlouva. V případech, kdy by k postupu popsanému v tomto ustanovení došlo za situace, kdy již mezi Stranami byla ohledně takového Prodávajícím nedodaného Zboží uzavřena Kupní smlouva, má se za to, že uvedená nová Kupní smlouva ji, v celém rozsahu souvisejícím s takto nedodaným Zbožím, ruší a nahrazuje.

4.10    Strany berou na vědomí, že Objednávka může být rovněž Prodávajícím či Kupujícím „zrušena“ (stornována), a to za podmínek dle bodů 4.11 až 4.14 těchto VOP.

4.11    Prodávající je oprávněn takto zrušit (stornovat) Objednávku Kupujícího či její část zejména v následujících odůvodněných případech:

 • (i)    přes snahu Prodávajícího se nepodařilo Objednávku v odůvodněných případech telefonicky ověřit do tří (3) dnů od jejího uskutečnění; a/nebo
 • (ii)    objednané Zboží není v objednaném množství či rozsahu dostupné (tj. Prodávající jej nemá momentálně „naskladněné“ ani jinak snadno dostupné), a to bez ohledu na příčinu takové nedostupnosti; a/nebo
 • (iii)    došlo k významné změně (zvýšení) nákladů na pořízení objednaného Zboží či jiných souvisejících nákladů a/nebo vlastností Zboží, v důsledku čehož nelze po Prodávajícím spravedlivě požadovat, aby Zboží dodal za původních podmínek; a/nebo
 • (iv)    v jiných případech vyplývajících z těchto VOP.

4.12    O zrušení Objednávky dle bodu 4.11 těchto VOP informuje Prodávající Kupujícího zpravidla do čtyř (4) pracovních dnů od zrušení Objednávky, a to např. prostřednictvím e-mailu. V případě, že byla Kupní cena Zboží již uhrazena, a to např. bankovním převodem nebo platební kartou, bude zaplacená částka vrácena na bankovní účet Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od zrušení Objednávky.

4.13    V případě nedostupnosti pouze některého z objednaného Zboží bude Kupní smlouva mezi Stranami, se souhlasem Kupujícího, uzavřena pouze v rozsahu příslušného dostupného Zboží a pouze takové Zboží bude dodáno Kupujícímu. V případě, že byla Kupní cena veškerého (tj. i nedostupného) Zboží již uhrazena, bude rozdíl v zaplacené ceně a skutečné ceně vrácen na bankovní účet Kupujícího zpravidla do čtrnácti (14) dnů od odeslání příslušného Zboží Kupujícímu.

4.14    Kupující je oprávněn zrušit Objednávku či její část bez udání důvodu kdykoli před její expedicí, nedošlo-li dosud k uzavření příslušné Kupní smlouvy, a to buď telefonicky a/nebo e-mailem na kontaktní údaje uvedené v těchto VOP. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že úprava bodů 4.10 až 4.14 těchto VOP nemá vliv na možnost Stran odstoupit od Kupní smlouvy ani na právo Prodávajícího kteroukoli Objednávku nepřijmout za podmínek dle těchto VOP; zrušením (stornováním) Objednávky se tak rozumí pouze výslovný projev vůle (a) Prodávajícího danou Objednávku neakceptovat, a/nebo (b) Kupujícího danou Objednávku vzít zpět.

 

V.
Sdělení pro Kupující (spotřebitele) před uzavřením Kupních smluv

5.1    Prodávající Kupujícímu sděluje před uzavřením Kupní smlouvy, jakož i před uskutečněním (závazné) Objednávky Kupujícího, zejména prostřednictvím informací dostupných  v E-shopu a/nebo v těchto VOP, rovněž následující:

 • (i)    údaje o hlavních vlastnostech Zboží nebo služby v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku a povaze Zboží nebo služby;
 • (ii)    identifikační údaje Prodávajícího, včetně adresy sídla, telefonního čísla a adresy pro doručování elektronické pošty, jak jsou uvedeny rovněž v čl. II. těchto VOP;
 • (iii)    informaci, že Kupní cena je přizpůsobena osobě Kupujícího na základě automatizovaného rozhodování, je-li tomu tak (není-li tak uvedeno, má se za to, že cena takto přizpůsobena není);
 • (iv)    náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (tj. v případě internetového a telefonického připojení dle podmínek poskytovatele služeb Kupujícího; Prodávající si tak v tomto směru neúčtuje žádné další poplatky, čímž však nejsou dotčeny možné poplatky za službu smluvní přepravy a případné další (jiné) poplatky či náklady uvedené v rámci těchto VOP);
 • (v)    Prodávající s Kupujícím zpravidla neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem by bylo opakované plnění nebo které by byly uzavírané na dobu neurčitou;
 • (vi)    veškeré ceny Zboží a služeb jsou v rámci E-shopu uváděny zpravidla včetně i bez DPH, včetně veškerých známých poplatků vyplývajících z právních předpisů; náklady na dodání Zboží nebo služby se nicméně mohou lišit podle zvoleného způsobu dopravy a způsobu úhrady Kupní ceny a v aktuální podobě jsou dostupné zejména v části Doprava a platba (https://www.stridasport.cz/o-nakupu/doprava-a-platba);
 • (vii)    Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy za podmínek dle zejména čl. IX. těchto VOP;
 • (viii)    v případě odstoupení od Kupní smlouvy nese Kupující náklady spojené s vrácením Zboží Prodávajícímu, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za vrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, a to vše za podmínek dle těchto VOP;
 • (ix)    Kupující je povinen uhradit poměrnou část Kupní ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 • (x)    Kupující má práva z vadného plnění v souvislosti s dodávkami Zboží dle zejména bodu 8.5 těchto VOP a Reklamačního řádu (https://www.stridasport.cz/o-nakupu/reklamacni-rad);
 • (xi)    Kupující je povinen zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, bude-li Prodávajícím vyžadována, za podmínek zvlášť dohodnutých mezi Kupujícím a Prodávajícím;
 • (xii)    Kupní smlouva, resp. přijatá objednávka a/nebo případná související faktura, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé mohou mít k těmto údajům přístup ve svém uživatelském účtu;
 • (xiii)    Kupující může v případě jakékoli stížnosti postupovat způsobem dle čl. XI. těchto VOP, tj. může se obrátit se stížností na Prodávajícího, popř. na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.
 • (xiv)    Prodávající s Kupujícím zpravidla neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je dodávka zboží s digitálními prvky nebo dodávka digitálního obsahu.

 

VI.
Dodací podmínky

6.1    Zásilky s objednaným Zbožím jsou buď doručovány formou osobního odběru Kupujícím ve vybrané provozovně Prodávajícího anebo jsou zasílány prostřednictvím společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 61329266, DIČ: CZ61329266 (dále také jen „DPD”).

6.2    Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou Kupující uvedl v Objednávce, popř. předáním Kupujícímu a/nebo jím pověřené osobě v provozovně Prodávajícího.

6.3    Prodávající dodává Zboží zpravidla pouze v rámci České republiky, nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě jinak.

6.4    Konkrétní způsob dodání Zboží si Kupující zvolí před odesláním Objednávky, v rámci objednávkového formuláře v E-shopu. Náklady na dopravu, resp. dodání Zboží hradí v plné výši Kupující; tyto náklady se liší v závislosti na zvoleném způsobu dopravy. Přehled způsobů dopravy Zboží a souvisejících nákladů (cen) je uveden v části Doprava a platba (https://www.stridasport.cz/o-nakupu/doprava-a-platba), která tvoří součást těchto VOP, a současně i v rámci objednávkového formuláře v E-shopu. V případě, že si Kupující s Prodávajícím mezi sebou písemně výslovně domluví jiný zvláštní způsob dopravy, nese Kupující riziko (tj. včetně zejm. nebezpečí škody na věci) a případné dodatečné náklady spojené s tímto jiným způsobem dopravy.

6.5    Je-li Prodávající podle Objednávky, resp. Kupní smlouvy, povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než vyplývá z Kupní smlouvy (potažmo z Objednávky), je Kupující povinen uhradit náklady spojené s tímto opakovaným a/nebo jiným způsobem doručováním Zboží.

6.6    Objednané Zboží bude Kupujícímu expedováno v době odpovídající jeho dostupnosti a provozním možnostem Prodávajícího, a to zpravidla do deseti (10) pracovních dnů od přijetí řádné Objednávky, není-li u popisu příslušného druhu Zboží v E-shopu uvedeno jinak. Dodací doba může být i delší, a to např. u Zboží vyráběného na zakázku, u Zboží, které je teprve na základě Objednávky Kupujícího zajišťováno v zahraničí a/nebo v případě doručování Zboží do zahraničí. O případné významně delší expediční době bude Kupující informován e-mailem nebo telefonicky.

6.7    Při zvolení jiného způsobu úhrady Kupní ceny Zboží než formou dobírky začíná lhůta pro expedici Zboží běžet dnem úhrady úplné Kupní ceny Zboží, tedy dnem připsání peněžních prostředků za příslušné Zboží a za dopravu (přepravu) na bankovní účet Prodávajícího.

6.8    Dodává-li Prodávající Zboží po částech, je Kupující povinen takové dílčí plnění přijmout.

6.9    V případě doručování Zboží prostřednictvím služby společnosti DPD by daná společnost měla zpravidla zajistit následující:

 • (i)    V souvislosti s odesláním zásilky se Zbožím Kupující zpravidla od společnosti DPD (popř. může být tato či obdobná informace obdržena v rámci akceptačního e-mailu Prodávajícího) obdrží avízo e-mailem, jehož součástí je zpravidla i přepravní číslo, pod nímž lze na internetových stránkách www.dpd.cz sledovat zásilku až na místo určení.
 • (ii)    Před doručením řidič společnosti DPD Kupujícího zpravidla informuje o možnostech předání zásilky. Zásilku si Kupující může zpravidla přesměrovat i na partnerskou provozovnu společnosti DPD pro účely osobního převzetí.

6.10    V případě doručování Zboží prostřednictvím služby společnosti DPD platí rovněž následující:

 • (i)    Kupující je povinen převzít Zboží při dodání. Při převzetí zásilky je povinen provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky.
 • (ii)    Pokud jsou při převzetí zásilky Kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, Kupující není povinen zásilku převzít a sepíše s dopravcem (společností DPD) zápis o škodě. Poškození zásilky při dopravě (přepravě) nahlásí Kupující Prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
 • (iii)    Nepřevezme-li Kupující Zboží z důvodů spočívajících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna Kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit Kupní cenu), nese Kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši a nové doručení se provádí pouze na vyžádání a není prováděno opakovaně.

6.11    Prodávající neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou v důsledku zpoždění dodání objednaného Zboží Kupujícímu způsobeného dopravcem. Za poškození zásilky způsobené dopravcem odpovídá v plném rozsahu dopravce.

6.12    Prodávající neodpovídá za případnou újmu vzniklou v důsledku nedodání Zboží Kupujícímu, a to zejména byla-li způsobena v důsledku jakéhokoli omezení či zrušení distribučních práv Prodávajícího ve vztahu k příslušnému Zboží a/nebo vzniklou v důsledku jiných nepředvídatelných překážek způsobených výrobcem nebo distributorem příslušného Zboží. Kupujícímu v takovém případě náleží pouze nárok na vrácení již uhrazené Kupní ceny v plné výši.

6.13    Prodávající pro úplnost uvádí, že nelze-li náklady na dodání Zboží stanovit v konkrétním případě v nějakém rozsahu předem, Prodávající má právo na jejich dodatečné účtování Kupujícímu v souladu s § 1811 odst. 2 písm. e) občanského zákoníku.

6.14    Aktuální a další údaje o možnostech a ceně dopravy Zboží jsou uvedeny v části Doprava a platba (https://www.stridasport.cz/o-nakupu/doprava-a-platba), která tvoří součást těchto VOP.

 

VII.
Platební podmínky

7.1    Údaje o možnostech a metodách platby za Zboží a souvisejících nákladech (cenách) jsou uvedeny v části Doprava a platba (https://www.stridasport.cz/o-nakupu/doprava-a-platba), která tvoří součást těchto VOP, a současně i v rámci objednávkového formuláře v E-shopu.

7.2    Cenu Zboží a náklady spojené s dodáním Zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu zpravidla následujícími způsoby:

 • (i)    platbou v hotovosti při převzetí zboží na dobírku (pouze při využití dopravce DPD při dodávkách v rámci České republiky a při osobním převzetím v provozovně Prodávajícího);
 • (ii)    platbou platební kartou za podmínek zejména dle bodu 7.5 těchto VOP;
 • (iii)    platbou bankovním převodem na účet před odesláním Zboží (příslušná faktura k proplacení bude zaslána na e-mailovou adresu Kupujícího).

7.3    V případě platby v hotovosti na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření příslušné Kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání úplné Kupní ceny na příslušný bankovní účet Prodávajícího.

7.4    Vlastnické právo ke Zboží může přejít na Kupujícího až teprve po úplném zaplacení Kupní ceny a veškerých případných dalších nákladů souvisejících s dodáním Zboží za podmínek dle těchto VOP (včetně zejména bodu 8.2 těchto VOP) a příslušné Kupní smlouvy.

7.5    V případě, že Kupující hradí Kupní cenu anebo jakoukoli jinou částku Prodávajícímu prostřednictvím elektronické platby (prostřednictvím tzv. virtuálního POS terminálu banky), je taková platba provedena prostřednictvím služby Comgate. Kupující může platit platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard nebo Maestro vydanými kteroukoli bankovní institucí kdekoli na světě. V souladu s těmito VOP probíhá proces Objednávky v takovém případě tak, že Kupující v prvním kroku vyplní příslušný objednávkový formulář, kde uvede zejména své osobní údaje a potvrdí druh, množství a případné další vlastnosti objednaného Zboží (každá Objednávka by měla v tomto směru obsahovat zejména kontaktní osobu, telefonní číslo, přesný popis objednávaného Zboží, počet kusů a jeho případné další vlastnosti, údaje o dopravě a způsobu platby, jakož i případné další informace s výjimkou údajů o platební kartě Kupujícího). Po potvrzení volby (tlačítka) „Zaplatit“ (nebo jinak ekvivalentně označeného tlačítka), kterému předchází potvrzení volby (tlačítka) „Závazně objednat a zaplatit“, jímž Kupující uskutečňuje Objednávku, bude Kupující přesměrován na virtuální POS terminál banky, kde v chráněném prostředí zadá údaje o své platební kartě (číslo karty, CV kód a datum platnosti) a potvrdí částku v CZK. Pokud je postup platby správný a jsou zadány správné údaje, Kupující následně obdrží oznámení, že platba byla úspěšně zpracována. Bude také informován, pokud platba nebyla úspěšná. V takovém případě je třeba provést platbu znovu, jinak nebude Objednávka Kupujícího přijata a zpracována.

7.6    Základní měnou pro veškeré nákupy v E-shopu a na základě těchto VOP je česká koruna (CZK).

 

VIII.
Místo plnění a odpovědnost za Zboží; Reklamace


8.1    Místem plnění při osobním odběru Zboží je příslušná provozovna Prodávajícího a/nebo případně jiné místo určené dohodou Stran. Povinnost Prodávajícího dodat objednané Zboží je splněna jeho dodáním na sjednané místo nebo okamžikem jeho předání přepravní službě k dopravě (přepravě) na místo určení.

8.2    Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému Zboží okamžikem jeho převzetí a potvrzením jeho převzetí na příslušném dodacím listu a za podmínky, že z jeho strany došlo k úplnému zaplacení Kupní ceny a veškerých případných dalších nákladů souvisejících s dodáním Zboží dle příslušné Kupní smlouvy ve spojení s těmito VOP.

8.3    Nebezpečí škody na věci (na Zboží) přechází na Kupujícího okamžikem (i) převzetí Zboží od Prodávajícího, nebo okamžikem, (ii) kdy mu Prodávající umožní nakládat se Zbožím, avšak Kupující Zboží nepřevezme, a to podle toho která z těchto okolností nastane dříve.

8.4    Škoda na Zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího nemá vliv na jeho povinnost zaplatit Kupní cenu.

8.5    Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ohledně práv z vadného plnění v souvislosti s dodávkami Zboží dle těchto VOP a související možnosti reklamace Zboží se řídí zejména Reklamačním řádem (https://www.stridasport.cz/o-nakupu/reklamacni-rad), který představuje nedílnou součást těchto VOP, a příslušnými závaznými právními předpisy, tj. zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

 

IX.
Odstoupení od smlouvy

9.1    Kupující je oprávněn od Kupní smlouvy uzavřené za podmínek dle těchto VOP odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. Je-li předmětem Kupní smlouvy několik druhů Zboží a/nebo dodání několika částí Zboží, běží uvedená čtrnáctidenní lhůta ode dne převzetí poslední takové dodávky Zboží. Je-li předmětem Kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka Zboží, běží uvedená čtrnáctidenní lhůta ode dne převzetí první takové dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto ustanovení musí být Prodávajícímu odesláno ve čtrnáctidenní lhůtě dle tohoto ustanovení, jinak se má za to, že nebylo uplatněno včas.

9.2    Kupující je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit za podmínek dle těchto VOP prostřednictvím jakéhokoli, v každém případě však jednoznačného prohlášení řádně učiněného vůči Prodávajícímu. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, který je dostupný na internetových stránkách E-shopu a je označen jako „Oznámení o odstoupení od smlouvy“ a který rovněž tvoří přílohu těchto VOP. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zaslat na adresu sídla či na e-mailovou adresu Prodávajícího uvedené v těchto VOP.

9.3    Po obdržení příslušného oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy zašle Prodávající Kupujícímu v textové podobě bez zbytečného odkladu potvrzení o jeho přijetí.

9.4    Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od příslušné Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel. Vrácené Zboží musí splňovat následující podmínky:

 • (i)    nesmí být použité, resp. nesmí vykazovat znaky opotřebení;
 • (ii)    musí být nepoškozené;
 • (iii)    musí být kompletní (ideálně i včetně obalů, příslušenství, manuálů, certifikátů apod.);
 • (iv)    musí být vráceno s dokladem o koupi (faktura, prodejka, dodací list atp.);
 • (v)    mělo by v ideálním případě být v původním nepoškozeném obalu anebo vráceno alespoň společně s ním.

9.5    Kupující bere na vědomí, že nesplnění jedné či více podmínek vraceného Zboží dle bodu 9.4 těchto VOP nemusí v odůvodněných případech znamenat, že by Zboží nebylo považováno za řádně vrácené, v takových případech je však Prodávající oprávněn požadovat od Kupujícího náhradu škody spočívající zejména v nákladech, které musí Prodávající vynaložit pro obnovu původního stavu daného Zboží tak, aby jej bylo možné vrátit do prodeje, jak je to dále specifikováno zejm. v bodě 9.7 těchto VOP.

9.6    Prodávající Kupujícímu doporučuje zasílat Zboží Prodávajícímu doporučeně a pojištěné. Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, Prodávající si vyhrazuje právo takovou zásilku nepřevzít.

9.7    Kupující nese přímé náklady spojené s navrácením Zboží. Náklady spojené s navrácením Zboží zahrnují také náklady na vrácení Zboží do původního stavu v případě, že Zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy, pokud ke snížení hodnoty Zboží došlo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nezbytný k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. V případě, že je vrácené Zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, může být Kupujícímu vrácena Kupní cena Zboží snížena o náklady vynaložené Prodávajícím na uvedení Zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé Prodávajícímu.

9.8    Při splnění všech výše uvedených podmínek Prodávající vrátí Kupujícímu veškeré peněžní prostředky, které od Kupujícího obdržel za Zboží, jehož se účinky odstoupení týkají, a to včetně nákladů na dodání takového Zboží, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od převzetí vráceného Zboží, nikoliv však dříve, než Kupující příslušné Zboží Prodávajícímu předá nebo prokáže, že dané Zboží Prodávajícímu řádně odeslal. Jestliže však Kupující zvolil pro dodání takového Zboží jiný než nejlevnější způsob jeho dodání nabízený Prodávajícím, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání takového Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Pro vrácení plateb bude zpravidla použit stejný způsob platby, který Kupující použil při koupi Zboží, nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě na jiném vhodném způsobu vrácení přijatých peněžních prostředků.

9.9    V případě nesplnění kterékoli z výše uvedených podmínek pro odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím nemusí Prodávající, za podmínek dle zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, odstoupení od takové smlouvy Kupujícím akceptovat a příslušné Zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět Kupujícímu.

9.10    V případech, kdy má Kupující právo odstoupit od Kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku (tj. v souladu zejm. s bodem 9.1 těchto VOP), je Prodávající rovněž oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí Zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu příslušnou Kupní cenu v rozsahu účinků příslušného odstoupení, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

9.11    Kupující bere na vědomí, že v souladu s § 1837 občanského zákoníku není oprávněn odstoupit, mimo jiné, od (i) takové Kupní smlouvy, která by se týkala dodávky Zboží, které bylo vyrobeno podle požadavku Kupujícího nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám, od (ii) Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo Zboží s krátkou dobu spotřeby, jakož i Zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným Zbožím, od (iii) Kupní smlouvy o dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů  není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil, a od (iv) Kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej Kupující porušil.

9.12    Prodávající i Kupující mohou od Kupní smlouvy, zcela anebo zčásti, kdykoli odstoupit i z dalších zákonných důvodů pro odstoupení od smlouvy dle občanského zákoníku.

9.13    Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy kdykoli před dodáním Zboží Kupujícímu, zcela anebo zčásti, z kteréhokoli z následujících důvodů:

 • (a)    zjistí-li dodatečně, že Zboží v objednaném množství či rozsahu není dostupné (tj. nemá-li jej Prodávající momentálně „naskladněné“ ani jinak snadno dostupné), a to bez ohledu na příčinu takové nedostupnosti; a/nebo
 • (b)    není-li Prodávající z důvodů na straně třetích osob a/nebo vnějších okolností schopen dodat Kupujícímu Zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a za podmínek, které po něm lze spravedlivě požadovat a/nebo vyjde-li najevo, že Kupující porušil uzavřenou Kupní smlouvu; a/nebo
 • (c)    byla-li cena objednaného Zboží (a/nebo uvedení jiných podstatných vlastností Zboží) v E-shopu uvedena zjevně chybně (tj. byla-li cena zjevně jiná, než je pro takový typ Zboží obvyklé).

9.14    V případě odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího vrátí Prodávající Kupujícímu případně přijatou Kupní cenu v rozsahu účinků příslušného odstoupení, bez zbytečného odkladu od účinků takového odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. V případech, kdy Prodávající odstoupil od Kupní smlouvy v souladu s těmito VOP a/nebo jiným právně dovoleným způsobem, nemá Kupující nárok žádné další nároky, včetně zejména jakýchkoli nároků z titulu náhrady jakékoli případně vzniklé újmy (škody).


X.
Uživatelský účet a věrnostní program


10.1    Na základě registrace Kupujícího provedené v E-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského účtu (dále také jen „Uživatelský účet“). Prostřednictvím Uživatelského účtu může Kupující provádět objednávku Zboží v E-shopu, přičemž zpravidla nebude muset v rámci objednávkového formuláře (opětovně) uvádět některé údaje, které již uvedl v rámci registrace a/nebo správy svého Uživatelského účtu. Uživatelský účet může zahrnovat i další funkcionality související s používáním E-shopu (např. přehled stavu Objednávek, účast ve věrnostním programu a informace o možných souvisejících slevách atp.). Existence Uživatelského účtu není podmínkou pro objednávání Zboží v E-shopu.

10.2    Kupující odpovídá za správnost a aktuálnost veškerých jím uvedených údajů v rámci registrace Uživatelského účtu a/nebo jeho následné správy. Údaje uvedené Kupujícím v rámci Uživatelského účtu se považují za správné, aktuální a úplné.

10.3    Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací umožňujících přístup do jeho Uživatelského účtu třetím osobám a v maximální možné míře, jakou od něj lze rozumně vyžadovat, dbát o to, aby nedošlo k prolomení zabezpečení přístupu k Uživatelskému účtu jakoukoli třetí osobou. V dané souvislosti Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli případné zneužití Uživatelského účtu jakoukoli třetí osobou.

10.4    Kupující není oprávněn umožnit používání Uživatelského účtu jakékoli třetí osobě.

10.5    Prodávající je oprávněn Uživatelský účet kdykoli bez udání důvodu zrušit. To platí zejm. v případě, je-li Uživatelský účet Kupujícím dlouhodobě (tj. zpravidla nejméně po dobu dvanácti po sobě jdoucích měsíců) nepoužíván a/nebo porušil-li či porušuje-li Kupující Kupní smlouvu, popř. VOP. Kupující bere na vědomí, že k Uživatelskému účtu mu nevznikají žádná práva, a že tedy v důsledku jeho zrušení mu ani nemůže vzniknout žádná újma.

10.6    Kupující může u Prodávajícího kdykoli požádat o zrušení svého Uživatelského účtu, a to zpravidla žádostí na e-mailovou adresu prodávajícího dle těchto VOP. Kupující bere na vědomí, že vyřizování žádosti o zrušení Uživatelského účtu Prodávajícím může být spojeno s ověřením totožnosti Kupujícího, popř. jinou nezbytnou součinností Kupujícího.

10.7    Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet (avšak ani E-shop jako takový) nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu příslušného technického vybavení Prodávajícího a/nebo třetích osob.

10.8    Kupující se v rámci registrace Uživatelského účtu může zaregistrovat i do tzv. věrnostního programu Prodávajícího (https://www.stridasport.cz/vernostni-program). Podmínky účasti v tomto věrnostním programu jsou upraveny v rámci dokumentu Všeobecné obchodní podmínky věrnostního programu Střída Sport (https://www.stridasport.cz/soubory/vernostni-program/obchodni-podminky_cz.pdf), přičemž registrací do věrnostního programu Kupující vyslovuje s těmito podmínkami souhlas.
 

XI.
Vyřizování stížností a mimosoudní řešení sporů

11.1    Prodávající zajišťuje vyřizování stížností Kupujících (spotřebitelů) zaslaných na e-mailovou adresu Prodávajícího uvedenou v těchto VOP.

11.2    Kupující má dle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, PSČ 110 00 Praha 1, adr@coi.cz, www.adr.coi.cz. Kupující může podat návrh na zahájení příslušného řízení prostřednictvím webového formuláře na uvedené internetové stránce.

11.3    Kupující může v souvislosti se sporem dle bodu 11.2 využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr. Kupující může dále využít Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, které je v dané souvislosti kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), a to zejména v případě sporů týkajících se Kupujících mimo Českou republiku.

11.4    Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

 


XII.
Ochrana osobních údajů; zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies


12.1    Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění Kupní smlouvy, pro účely jednání o Kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím dokumentu Ochrana osobních údajů (https://www.stridasport.cz/o-nakupu/ochrana-osobnich-udaju), který je dostupný na internetových stránkách E-shopu a tvoří nedílnou součást těchto VOP a který obsahuje i další podrobnosti k zásadám ochrany osobních údajů přijatých Prodávajícím.

12.2    Přihlášením se k odběru tzv. newsletteru Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Ochrana osobních údajů (https://www.stridasport.cz/o-nakupu/ochrana-osobnich-udaju), který je dostupný na internetových stránkách E-shopu a tvoří nedílnou součást těchto VOP.

12.3    Své povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení Kupujícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Nastavení cookies (https://www.stridasport.cz/cookies-info), který je dostupný na internetových stránkách E-shopu a tvoří nedílnou součást těchto VOP.


 

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1    Strany tímto výslovně vylučují pro jejich právní vztahy souvisejícími s uplatňováním těchto VOP, včetně uzavíraných Kupních smluv, aplikaci ustanovení § 1732 odst. 2, § 1949 až 1952, § 1978 odst. 2, § 1995 odst. 2 a § 2438 občanského zákoníku.

13.2    Prodávající je oprávněn znění VOP kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Příslušné nové znění VOP nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění na internetových stránkách E-shopu (www.stridasport.cz), anebo od data platnosti uvedeného v takovém novém znění VOP, podle toho, co nastane později. Nesouhlasí-li Kupující se změnou těchto VOP, je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, která byla uzavřena za dosavadního znění VOP a která by byla novými VOP po věcné stránce podstatně změněna, a to ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne zveřejnění příslušného nového znění VOP. Kupní smlouvy uzavřené za platnosti nového znění VOP se již řídí příslušným novým zněním VOP, není-li v nich uvedeno jinak a/nebo neurčí-li jinak písemná dohoda Stran.

13.3    Prodávající informuje Kupujícího o změnách těchto VOP jejich zveřejněním na internetových stránkách E-shopu (www.stridasport.cz).

13.4    Prodávající neodpovídá Kupujícímu za jakoukoli případně vzniklou újmu způsobenou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami a/nebo jakýmikoli výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Prodávajícího.

13.5    Kupní smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

13.6    Nedílnou součást těchto VOP tvoří Reklamační řád (https://www.stridasport.cz/o-nakupu/reklamacni-rad), dokument Ochrana osobních údajů (https://www.stridasport.cz/o-nakupu/ochrana-osobnich-udaju), dokument Nastavení cookies (https://www.stridasport.cz/cookies-info) a dokument Doprava a platba (https://www.stridasport.cz/o-nakupu/doprava-a-platba).

13.7    Vztahy a případné spory vzniklé v souvislosti s uzavíranými Kupními smlouvami a/nebo v souvislosti s uplatňováním těchto VOP se řídí právem České republiky a příslušnými pro jejich řešení jsou soudy České republiky.

13.8    Bude-li některé ustanovení těchto VOP shledáno jako neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinnosti jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.9    Tyto VOP včetně všech jejich součástí jsou platné a účinné od níže uvedeného dne a ruší veškerá předchozí znění VOP, včetně jejích součástí (což však nemá vliv na platnost Kupních smluv uzavřených podle dosavadního znění VOP), přičemž jsou k dispozici elektronicky na internetových stránkách E-shopu (www.stridasport.cz) a v sídle a provozovnách Prodávajícího.

 


V Praze dne 11. 6. 2023

STŘÍDA SPORT s. r. o.

Vzor oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy

SpinnerČekejte
Nastavení cookies – aby náš web fungoval, jak jste zvyklí

Pro fungování našich webových stránek www.stridasport.cz a všech jeho subdomén využíváme my i naši partneři tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory, které naše stránky pomocí internetové prohlížeče ukládají do Vašeho zařízení.

Díky cookies poznáme, jak naše stránky používáte a snadněji Vám je přizpůsobíme, včetně zobrazování reklam. Cookies mimo jiné umožňují, aby Vám zboží nezmizelo z košíku poté, co opustíte náš web. Povolením všech cookies nám a našim partnerům umožníte přizpůsobit webové stránky tak, jak je nejraději používáte. V rámci Nastavení cookies si můžete zvolit své vlastní nastavení, popřípadě svůj souhlas kdykoliv odvolat.