Oficiální distributorCCM ALL OUT.
|
0

Reklamační řád

Úvodní ustanovení

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží, koupeného v internetovém obchodě provozovaném společností STŘÍDA SPORT s.r.o..

Reklamace zboží v záruční době se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. a je nedílnou součástí obchodních podmínek platných od 1. 1. 2014.

Odpovědnost za vady zboží, záruka

Prodávající odpovídá kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující Zboží převzal,

  1. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  2. se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  3. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

  4. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na Zboží po dobu 24 měsíců (není-li dále uvedeno jinak), která začíná běžet od okamžiku převzetí Zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen Zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí u příslušné části, dojde-li k její výměně. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností Zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Právo z vad

Provozovatel odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. Má-li věc vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Práva z vady se uplatňují u provozovatele a kupující je povinen vadné zboží provozovateli dodat provozovnu, kde vadný výrobek zakoupil, popřípadě na adresu jeho sídla, aby mohla být vada posouzena.

Oprávněnost reklamace bude posouzena výrobcem, v některých případech dovozcem zboží, který následně vydá své písemné stanovisko. Kupující je povinen informovat se u provozovatele o výsledku reklamace do 30 dnů od odeslání reklamace a zboží provozovateli.

Oprávněná reklamace bude řešena zasláním opraveného zboží, výměnou za nový kus, poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny, nebo vrácením kupní ceny kupujícímu.

Nárok na reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

  • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.

  • Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.

  • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci.

  • Zboží bylo poškozeno živly.

  • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

  • Zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.

Jak postupovat při reklamaci

V případě, že kupující obdrží vadné, nefunkční či poškozené zboží, oznámí zjištěné vady co nejdříve prodávajícímu v místě, kde vadný výrobek zakoupil nebo na adrese sídla provozovatele, nejpozději však do 10ti pracovních dnů po zjištění vady. Zboží zašle nebo předá kompletní tak, jak jej převzal.

V případě poškozením zboží při přepravě je kupující povinen sepsat s dopravcem protokol o vzniklé škodě a neprodleně o této skutečnosti informovat prodávajícího. Zboží je třeba zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku i jeho obalu během přepravy.

Zákazníkovi doporučujeme předložit reklamované zboží čisté, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.

K reklamovanému zboží přiložte průvodní dopis s popisem závady, záruční list a kopii daňového dokladu nebo faktury. Zboží je třeba zaslat kompletní, reklamace pouze poškozené části není možná.

Pro případ nutnosti vrácení peněz, uveďte prosím v průvodním dopisu číslo bankovního účtu. V případě, že zákazník nemá bankovní účet, budou mu peníze odeslány složenkou.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po řádném předložení Zboží k posouzení, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá Prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.