Oficiální distributorCCM ALL OUT.
|
0

Reklamační řád B2B

I.
Úvodní ustanovení

1.1    Tento reklamační řád (dále také jen „Reklamační řád“) obsahuje informace pro kupujícího (zákazníka) při uplatňování práv z vadného plnění (dále také „reklamace“) spotřebního zboží zakoupeného v obchodě provozovaném společností STŘÍDA SPORT s.r.o. (se sídlem ul. Čacké 1120, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, Česká republika, IČO: 252 51 741, DIČ: CZ25251741, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10144; dále také jen „Prodávající“), včetně zejména internetového obchodu Prodávajícího provozovaného Prodávajícím na internetových stránkách www.stridasport.cz (dále také jen „E-shop“ a „Zboží“).

1.2    Kupujícím (zákazníkem) ve smyslu bodu 1.1 tohoto Reklamačního řádu se rozumí kupující – podnikatel, tj. buď právnická osoba anebo fyzická osoba, která jedná za účelem, který lze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání (dále také jen „Kupující“; Prodávající a příslušný Kupující dále společně také jen „Strany“). Tento Reklamační řád se nevztahuje na vztahy mezi Prodávajícím a kupujícími – spotřebiteli.

1.3    Tento Reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujících při uplatňování práv z vadného plnění v souvislosti se Zbožím zakoupeným na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím včetně těch uzavíraných prostřednictvím E-shopu (dále také jen „Kupní smlouva“).

1.4    Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek pro vztahy Stran v souvislosti s nákupem Zboží od Prodávajícího (https://www.stridasport.cz/o-nakupu/vseobecne-obchodni-podminky-b2b; dále také jen „VOP“).

1.5    Prodávající je oprávněn znění tohoto Reklamačního řádu kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Příslušné nové znění Reklamačního řádu nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění na internetových stránkách E-shopu (www.stridasport.cz), anebo od data platnosti uvedeného v takovém novém znění Reklamačního řádu, podle toho, co nastane později.

1.6    Další náležitosti reklamace Zboží neupravené v rámci tohoto Reklamačního řádu nebo dohodou Stran se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“). Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními tohoto Reklamačního řádu.

II.
Odpovědnost Prodávajícího; uplatnění práv z vadného plnění

2.1    Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží zakoupené na základě Kupní smlouvy při převzetí nemá vady, tj. že je v ujednaném množství, jakosti a provedení.

2.2    Případnou vadu Zboží je Kupující povinen oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu, je Kupující povinen ji oznámit bet zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání Zboží Kupujícímu.

2.3    Kupující uplatní právo z vady Zboží (tj. reklamuje Zboží) postupem dle čl. III. až VI. tohoto Reklamačního řádu, resp. i v souladu s dalšími jeho ustanoveními, nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě jinak.

2.4    Kupující bere na vědomí, že práva z vadného plnění ve smyslu bodu 2.1 se nevztahují mj. na opotřebení Zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze je tak ztotožňovat a/nebo zaměňovat s životností Zboží. Je-li součástí Kupní smlouvy, resp. Zboží, baterie, akumulátor či jiný předmět obdobně spotřebního charakteru, má se za to, že jeho obvyklá životnost při běžném užívání je šest (6) měsíců, není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak.

2.5    Práva z vadného plnění ve smyslu bodu 2.1 se dále nevztahují na případy popsané zejména v čl. VI. tohoto Reklamačního řádu a na případy, kdy to vyplývá z povahy věci, popř. z obecně závazných právních předpisů.

III.
Práva z vadného plnění

3.1    Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, náleží Kupujícímu právo na:

 • (a)    odstranění vady dodáním nového Zboží (věci) bez vady nebo dodáním chybějící věci; nebo
 • (b)    na odstranění vady opravou Zboží (věci); nebo
 • (c)    na přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží; nebo
 • (d)    na odstoupení od příslušné Kupní smlouvy,

to vše však pouze za podmínek uvedených dále v tomto Reklamačním řádu a v rozsahu zejména § 2099 až § 2112 občanského zákoníku.

3.2    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, náleží Kupujícímu:

 • (a)    právo na odstranění vady Zboží; nebo
 • (b)    právo na přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží;

to vše však pouze za podmínek uvedených dále v tomto Reklamačním řádu a v rozsahu zejména § 2099 až § 2112 občanského zákoníku.

3.3    Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to současně s oznámením příslušné vady Zboží, nebo bez zbytečného odkladu poté. Takto provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. To neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny příslušného Zboží, nebo může odstoupit od příslušné Kupní smlouvy. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva podle bodů 3.2, 3.4 a 3.5 tohoto Reklamačního řádu.

3.4    Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny příslušného Zboží nebo neodstoupí od příslušné Kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou příslušného Zboží nebo dodáním nového Zboží; taková volba však nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

3.5    Kupující může požadovat slevu z kupní ceny příslušného Zboží, anebo může odstoupit od příslušné Kupní smlouvy, neodstraní-li Prodávající včas vadu příslušného Zboží anebo odmítne-li Prodávající vadu Zboží odstranit, přestože mu to Kupující umožnil. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

3.6    Kupující si právo dle bodů 3.1 a 3.2 tohoto Reklamačního řádu volí dále způsobem a v rozsahu, které jsou vzhledem k povaze a charakteru vady a okolnostem věci přiměřené; v odůvodněných případech je Prodávající oprávněn příslušnou vadu Zboží odstranit i jiným možným (dovoleným) způsobem, včetně zejména odstraněním vady Zboží jeho opravou, dodáním nového Zboží bez vady anebo dodáním chybějící věci.

IV.
Způsob vyřízení reklamace Zboží

4.1    Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po řádném předložení Zboží k posouzení, ve složitých případech do deseti (10) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtyřiceti (40) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Kupující bere na vědomí, že odborné posouzení vady bude zpravidla posouzeno výrobcem, v některých případech pak distributorem (dovozcem) příslušného Zboží, kteří mohou vydat i stanovisko k oprávněnosti příslušné reklamace.

4.2    Oprávněná reklamace bude v závislosti na povaze vady a v souladu s tímto Reklamačním řádem tedy řešena zpravidla zasláním opraveného Zboží, výměnou za nový kus, poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny příslušného Zboží, nebo vrácením kupní ceny příslušného Zboží Kupujícímu. Pro případ vrácení kupní ceny nebo její části Kupující sdělí Prodávajícímu číslo bankovního účtu, na který mu mají být zaslány vrácené peněžní prostředky.

V.
Oznámení vady Zboží a jeho doručení Prodávajícímu

5.1    Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu reklamovanou vadu Zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost Zboží prohlédnout a vadu zjistit.

5.2    Reklamaci je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího, a to doručením reklamového Zboží na následující adresu Prodávajícího:

STŘÍDA SPORT s. r. o. – Zákaznický servis
K rukám Jany Maňáskové

Čeperka 306, Opatovice nad Labem, PSČ 533 45, Česká republika
Telefon: +420 725 471 624
E-mail: jana@stridasport.cz

5.3    Pro doručení reklamovaného Zboží Prodávajícímu by měl Kupující ve vlastním zájmu reklamované Zboží zabalit způsobem, který jej i veškeré jeho součástí bude dostatečně chránit před poškozením v průběhu takové přepravy k Prodávajícímu. Za takto případně vzniklé vady nenese Prodávající odpovědnost.

5.4    Pro účely uplatnění reklamace Kupující doručí Prodávajícímu reklamované Zboží kompletní tak, jak jej obdržel od Kupujícího (a tedy ne pouze např. poškozenou část reklamovaného Zboží). Kupující se zavazuje reklamované Zboží doručit Prodávajícímu čisté, zbavené nečistot a hygienicky nezávadné.  K reklamovanému Zboží Kupující přiloží průvodní dopis s popisem závady, případně záruční list (byl-li vystaven) a kopii daňového dokladu nebo faktury, popř. jiným prokazatelným způsobem doloží, že a kdy bylo Zboží zakoupeno od Prodávajícího. V dané souvislosti může Kupující rovněž použít tzv. reklamační list, jehož vzor tvoří přílohu tohoto Reklamačního řádu.

5.5    Stav Zboží pořízeného Kupujícím na základě Kupní smlouvy je Kupující povinen zkontrolovat neprodleně po obdržení, nejpozději v každém případě v den jeho doručení. Došlo-li k poškození Zboží zjevně při jeho přepravě ke Kupujícímu, je Kupující povinen v dané souvislosti sepsat s příslušným dopravcem protokol o vzniklé škodě a neprodleně o této skutečnosti informovat Prodávajícího. Kupující je v dané souvislosti dále povinen postupovat v souladu s příslušným platným zněním VOP.

5.6    Je-li Zboží doručováno, resp. předáváno Kupujícímu formou osobního převzetí (v provozovně Prodávajícího), považuje se okamžik převzetí takového Zboží za okamžik přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Kupující je povinen Zboží při takovém osobním převzetí prohlédnout a případné nároky z vad zjistitelných v rámci takové prohlídky (tj. zejména neúplnost nebo vnější poškození Zboží) uplatnit již v rámci tohoto převzetí. Tím není dotčeno právo Kupujícího reklamovat neúplnost nebo vnější poškození Zboží i později za podmínek dle příslušných právních předpisů a tohoto Reklamačního řádu, Kupující by však měl současně doložit, že vytýkané vady mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Kupujícího.

VI.
Výjimky z odpovědnosti za vady Zboží

6.1    Nevyplývá-li z tohoto Reklamačního řádu, obecně závazných právních předpisů anebo písemné dohody mezi Stranami jinak, Kupujícímu právo z odpovědnosti za vadu Zboží nevzniká. Práva Kupujícího z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména (nikoli však výlučně) na následující případy:

 • (i)    byla-li vada Zboží způsobena Kupujícím, a to v důsledku např. jeho nadměrného, neodborného, neopatrného či nesprávného používání nebo zatěžování, zejména pak takovými, které jsou v rozporu s obvyklým užíváním daného typu Zboží a/nebo které jsou v rozporu s dokumentací (návodem či jinými obdobnými instrukcemi) týkající se daného Zboží;
 • (ii)    byla-li vada Zboží způsobena jeho neodbornou instalací, zacházením či obsluhou a/nebo použitím, a to zejména takovými, které jsou v rozporu s dokumentací (návodem či jinými obdobnými instrukcemi) týkající se daného Zboží;
 • (iii)    je-li vada Zboží mechanického charakteru, aniž by byla způsobena jeho obvyklým užíváním;
 • (iv)    byla-li vada Zboží způsobena nedovolenými zásahy do daného Zboží;
 • (v)    byla-li vada Zboží způsobena v důsledku působení přírodních či jiných živlů;
 • (vi)    bylo-li Zboží poškozeno prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy daného Zboží,
 • (vii)    byly-li porušeny ochranné pečeti, nálepky či plomby, byly-li na daném Zboží;
 • (viii)    vykazuje-li záruční list či jiný obdobný dokument předložený Kupujícím zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží uvedeno odlišné výrobní číslo či jiný obdobný identifikační údaj od toho, který je uveden v záručním listu či jiném obdobném dokumentu;
 • (ix)    bylo-li Zboží poškozeno v důsledku elektrického přepětí (např. je-li kterákoli část Zboží viditelně spálená), a to např. jeho zapojením do sítě neodpovídající příslušné technické normě.

6.2    V případech, kdy je Zboží prodáváno za nižší cenu jako opotřebené se odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží nevztahuje na (i) opotřebení či jiné obdobné nedostatky, pro které Zboží bylo prodáváno za nižší cenu a (ii) vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo Zboží při převzetí Kupujícím.

6.3    Poskytne-li Prodávající Kupujícímu v rámci Kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní jakékoli předměty zdarma (bezúplatně), není Prodávající odpovědný za jakékoli vady takového Zboží nad rámec svých případných zákonných povinností. V případě odstoupení od Kupní smlouvy v souvislosti s níž Kupující obdržel předměty zdarma, je Kupující povinen vrátit prodávajícímu v původním stavu i veškeré takto zdarma poskytnuté předměty.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti ke dni 1. 6. 2022 a nahrazuje veškerá jeho předchozí znění.

V Pardubicích dne 1.6.2022

STŘÍDA SPORT s. r. o.

Příloha k Reklamačnímu řádu:    Vzor reklamačního listu

SpinnerČekejte
Nastavení cookies – aby náš web fungoval, jak jste zvyklí

Pro fungování našich webových stránek www.stridasport.cz a všech jeho subdomén využíváme my i naši partneři tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory, které naše stránky pomocí internetové prohlížeče ukládají do Vašeho zařízení.

Díky cookies poznáme, jak naše stránky používáte a snadněji Vám je přizpůsobíme, včetně zobrazování reklam. Cookies mimo jiné umožňují, aby Vám zboží nezmizelo z košíku poté, co opustíte náš web. Povolením všech cookies nám a našim partnerům umožníte přizpůsobit webové stránky tak, jak je nejraději používáte. V rámci Nastavení cookies si můžete zvolit své vlastní nastavení, popřípadě svůj souhlas kdykoliv odvolat.