Oficiální distributorCCM ALL OUT.
|
0

Všeobecné obchodní podmínky B2B

sezonou je míněno vždy období od 1. 5. jednoho roku do 30. 4. roku následujícího (dále jen „sezona“)

Těmito obchodními podmínkami, (dále jen „podmínky“) se řídí prodej sportovního hokejového zboží mezinárodně chráněného ochrannými známkami skupiny „CCM, Koho, Jofa“ a ostatního sportovního a textilního zboží (dále jen „zboží“), a to společností STŘÍDA SPORT s.r.o., IČ 252 51 741, se sídlem Pardubice, Čacké 1120, PSČ 530 02, (dále jen „prodávající“) v případech, nestanoví-li jednotlivá nabídka či kupní smlouva nebo kogentní ustanovení občanského zákoníku či jiného právního předpisu jinak.

I. Uzavření kupní smlouvy

 1. Prodej zboží se uskutečňujena základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. Kupní smlouva je uzavřena na základě závazné objednávky zboží kupujícím a její akceptací ze strany prodávajícího. Objednávku a její akceptaci lze učinit jak písemně, tak ústně, telefonicky či elektronicky nebo jinou formou prostředků komunikace na dálku, tj. prostřednictvím e-mailu či internetových stránek prodávajícího www.stridasport.cz. Akceptace objednávky může ze strany prodávajícího proběhnout i konkludentně dodáním objednaného zboží.
 3. Kupující objednává zboží objednávkami, kterými mají smluvní strany na mysli jak předobjednávky, tak běžné doobjednávky. Objednávka musí obsahovat alespoň:
  • přesnou specifikaci zboží,
  • určení počtu kusů a velikosti zboží,
  • cenu dle platného ceníku,
  • požadovaný termín a místo dodání,
  • označení kupujícího.
  Pokud prodávající nebude schopen objednávku splnit, zašle kupujícímu nabídku se změnou podmínek, za kterých je schopen zboží, případně jeho část dodat. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu, zda novou nabídku přijímá (dále jen „změněná objednávka“).
 4. Smlouva je tedy uzavřena buď přímo dodáním zboží kupujícímu, akceptací objednávky ze strany prodávajícího, nebo akceptací změněné objednávky kupujícím:
 5. Prodávající však není povinen zboží dodat v případě, že:
  • kupující je v prodlení s úhradou předchozích peněžitých závazků po lhůtě jejich splatnosti nebo
  • kupující závažným způsobem poruší své závazky a povinnosti vůči prodávajícímu vyplývající z těchto obchodních podmínek,
  • došlo ke zpoždění dodávky zboží z toho důvodu, že nastala nepředvídatelná okolnost, která nastala nezávisle na vůli prodávajícího a prodávající za ni nenese odpovědnost.
  • na majetek kupujícího je podaný návrh na vyhlášení konkurzu, je vyhlášený konkurz, zamítnutý návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku, kupující je v likvidaci, byl na něj vyhlášení návrh na reorganizaci nebo existuje jiný závažný důvod, pro který je možné předpokládat nesplnění závazků ze strany kupujícího. 

II. Objednávky

 1. Objednávky zboží je možné provádět také na základě tzv. předobjednávek a doobjednávek.
 2. Předobjednávky je nutno odeslat v průběhu předobjednávkového období. Kupující budou o termínech předobjednávkového období informování emailem v daném bookingovém termínu společně se zaslaným objednávkovým formulářem, a to v určeném časovém vymezení pro uskutečnění předobjednávky.
 3. Poznámka v ceníku „booking only“ znamená, že toto zboží lze objednat pouze v předobjednávce.
 4. Kupující může kdykoliv v průběhu roku objednávat zboží u prodávajícího, (tzv. „doobjednávky“), kterými se míní opakované objednávky v průběhu celého roku mimo předobjednávek.

III. Kupní cena, platební podmínky

 1. Kupní cena každého konkrétního zboží je stanovena dle platného ceníku prodávajícího, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak, (dále jen „ceník“). Ceník je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a je k nim připojen. Platný ceník je přístupný na provozovnách prodávajícího a je zveřejněn také na webových stránkách www.stridasport.cz u každého konkrétního produktu při přihlášení do sekce pro B2B partnery. Ceník lze také zaslat na vyžádání kupujícího.
 2. Kupující je povinen si před každou objednávkou vyžádat ceník od prodávajícího, nesplní-li tuto povinnost, má se za to, že souhlasí s kupní cenou uvedenou v ceníku prodávajícího a na faktuře. K dohodnuté kupní ceně bude připočtena zákonem stanovená sazba DPH.
 3. Nejpozději do 15 dnů od předání zboží bude kupujícímu předána prodejní faktura – daňový doklad, a to odesláním na adresu sídla kupujícího prostřednictvím držitele poštovní licence, elektronicky (e-mailem) na dohodnuté emailové adresy. Prodejní faktury jsou také kupujícímu k dispozici v sekci pro B2B partnery na webových stránkách prodávajícího. V pochybnostech se má za to, že kupující fakturu obdržel 3. den po jejím vystavení.
 4. Splatnost kupních cen, a tedy i faktur se stanovuje v délce sedmi (7) dnů ode dne vystavení faktury, pokud nebude v jednotlivých obchodních případech stanoveno jinak.
 5. Kupující uhradí vyúčtovanou kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny více jak sedm dní po době její splatnosti, je tento povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,4% z neuhrazené kupní ceny za každý den trvání tohoto prodlení, která je splatná ke dni, kdy vznikne právo na její zaplacení.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo upravovat ceník dle vývoje kurzu cizích měn vyhlášeného Českou národní bankou a změn ze strany výrobce, přičemž ujednaná je v ceníku uvedená cena platná ke dni učinění objednávky. Nový ceník je platný ode dne jeho zveřejnění na internetových stránkách www.stridasport.cz u konkrétních produktů při přihlášení do sekce pro B2B partnery, případně ode dne v novém ceníku uvedeném podle toho, které datum nastane později.

IV. Slevy

 1. V případě, že prodávající neeviduje za osobou kupujícího žádné pohledávky po době splatnosti a kupující řádně a včas odebral objednané zboží, poskytne prodávající kupujícímu slevu z ceny zboží. U jednotlivých druhů slev musí být mimo předpokladů uvedených v předchozí větě splněny další podmínky, které jsou pro poskytnutí konkrétní slevy nezbytné.
 2. Poskytnuté slevy jsou na sobě vzájemně nezávislé. Prodávající po naplnění všech podmínek poskytuje kupujícímu tyto slevy:
  • sleva předobjednávková
  • sleva z odběru
  • sleva skonto
  Sleva předobjednávková
  Podmínky pro přiznání předobjednávkové slevy, při dodržení minimálního odběru:
  • tato sleva bude poskytnuta za předpokladu, že zákazník objedná, odebere a včas uhradí zboží dle čl. II. odst. 2.,
  • tato sleva bude poskytnuta tak, že prodávající již při vystavení faktury poníží kupní cenu o částku odpovídající stanovené slevě. Předobjednávková sleva se nevztahuje na sortiment objednaný mimo dobu, která je dle čl. II. odst. 2. určená jako doba pro nákup zboží v rámci tzv. Předobjednávek.
  Sleva z odběru
  Podmínky pro přiznání slevy z odběru v závislosti na hodnotě odběru kupujícím:
  • tato sleva bude poskytnuta za předpokladu, že zákazník objedná, odebere a včas uhradí zboží dle čl. II. odst. 4.,
  Sleva skonto
  Kupujícímu vznikne nárok na poskytnutí této z celkové kupní ceny v případě, že:
  • kupující uhradí kupní cenu v termínu před dodáním zboží,
  • kupující uhradí kupní cenu na základě zálohové faktury.
  • kupující uhradí fakturu za dodané zboží tak, že platba bude připsána na účet prodávajícího nejpozději v den splatnosti faktury.
  Prodávající provede vyhodnocení slev, na které vznikl kupujícímu nárok, vždy jednou za tři měsíce, v případě slevy z odběru nejpozději k 30.4. každé sezóny a na částku odpovídající slevám vystaví opravný daňový doklad, který odešle kupujícímu.  
 3. V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny za dodané zboží delším než 10 dnů ztrácí kupující nárok na poskytnutí slev v budoucnu, a dále prodávající je oprávněn doúčtovat rozdíl mezi cenou dle ceníku a cenou skutečně uhrazenou z titulu poskytnutých slev.
 4. Výše jednotlivých slev bude nastavena mezi prodávajícím a kupujícím před realizací předobjednávek, nebo před zahájením nové hokejové sezóny, kdy vstoupí v platnost nový ceník produktů vytvořený prodávajícím. Nejpozději však k 30.4. každého kalendářního roku.

V. Kontaktní osoby

 1. Pro uzavírání kupních smluv dle této smlouvy platí, že tyto mohou být uzavírány i zaměstnanci kupujícího i prodávajícího, popř. jinými, tímto pověřenými osobami. Kupující se zavazuje zajistit uzavírání smluv k tomu oprávněnými osobami. V opačném případě kupující odpovídá za škodu vzniklou prodávajícímu.
 2. Toto ujednání se vztahuje na objednávky, dodání zboží, podpis dodacích listů, převzetí faktur, převzetí zboží.
 3. Kupující odpovídá za uzavřené kupní smlouvy v případě, že jednotlivé dílčí úkony směřující k uzavření kupní smlouvy byly činěny ze strany jeho nákupčích, účetní a dalších zaměstnanců zabývající se z titulu svého pracovního zařazení objednávkami, potvrzováním objednávek, přebíráním zboží a dalšími úkony nezbytnými k uzavření kupní smlouvy.
 4. Kontaktní osobu sdělí kupující prodávajícímu, před realizací prvních objednávek, jinak se má za to, že osoba vystupující jménem kupujícího je k tomu pověřená.

VI. Místo plnění, odpovědnost za zboží

 1. Místem plnění při osobní odběru zboží je sklad prodávajícího. Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním v dohodnutém místě nebo okamžikem předání přepravní službě k přepravě do místa určení.
 2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
 3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v čase, kdy kupující převezme zboží od prodávajícího, pokud tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožnil se zbožím nakládat a kupující poruší svoji povinnost zboží převzít. Škoda na zboží, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.

VII. Předání a převzetí zboží

 1. Oprávněný zástupce kupujícího je povinen převzít objednané zboží a převzetí potvrdí svým podpisem na dodacím listu, popř. na faktuře, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.
 2. Prodávající má právo dodat zboží i před sjednaným termínem nebo po částech. Nedodá-li prodávající zboží ve smluveném termínu, je kupující povinen poskytnout mu k tomu náhradní přiměřenou lhůtu.
 3. Prodávající je oprávněn dodávat po částech a kupující je vždy povinen částečné plnění přijmout.
 4. Bezdůvodné odmítnutí převzetí dodaného Zboží nebo bezdůvodné odmítnutí potvrzení dodacího listu či faktury se považuje za porušení povinností kupujícího. V takovém případě se kupující zavazuje nahradit prodávajícímu náklady na uskladnění Zboží a další náklady, případně jinou škodu, které tímto prodávajícímu vzniknou.

VIII. Kontrola zásilek při doručení

 1. Při přebírání zásilky je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a ochranných lepících pásek.
 2. V případě, že obal nevykazuje známky poškození, přebírá kupující zásilku od přepravce stvrzením podpisu.
 3. V případě, že je obal zásilky poškozen, je nutné tuto informaci uvézt do přepravního listu – pokud tak nebude učiněno, nenese prodávající odpovědnost za případné ztráty či poškození. Pokud tak kupující učiní a poškození zaznamená, musí neprodleně zkontrolovat obsah zásilky a informovat prodávajícího, a to do 1 pracovního dne u balíkové přepravy a 7 pracovních dnů u paletové přepravy o případných nesrovnalostech.
 4. U nepoškozeného a přebraného zboží je kupující povinen zkontrolovat obsah zboží dle dodacího/balicího listu a případné nesrovnalosti nahlásit do 7 pracovních dnů od převzetí. Pokud kupující nekontaktuje prodávajícího do této lhůty, rozumí se, že obsah zásilky byl převzat bez výhrad, kompletní a bez poškození.

IX. Ostatní ujednání

 1. Smluvní strany tímto výslovně vylučují pro jejich právní vztahy založené touto smlouvou aplikaci ustanovení § 1932 odst. , § 1949 až 1952, § 1978 odst. 2a § 1995 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Smluvní strany rovněž vylučují aplikaci ustanovení § 1933 odst. 1 občanského zákoníku s tím, že dle dohody stran bude-li zákazník dlužen z několika závazků k plnění stejného druhu a neurčí-li při plnění, na který dluh plní, započte se plnění nejprve na závazek nejméně zajištěný, a to nejdříve splatný, a nejprve na jeho příslušenstv.
 2. Prodávající je oprávněn jednostranně tyto podmínky změnit, a to zejména pokud jde o ceník. Změnu těchto podmínek včetně ceníku sdělí prodávající kupujícímu zveřejněním na internetových stránkách www.stridasport.cz. Nesouhlasí-li kupující se změnami těchto podmínek, je oprávněn od smlouvy, která byla uzavřena za stávajících podmínek a která by se novými podmínkami měnila, odstoupit s výpovědní dobou jednoho měsíce ode dne zveřejnění nových podmínek. Na smlouvy uzavřené po zveřejnění nových podmínek se vztahují již nové podmínky, není-li v nich nebo ve smlouvě ujednáno jinak.
 3. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího.
 4. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti kupujícího se veškeré pohledávky kupujícího vůči prodávajícímu stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží v neporušeném bezzávadném stavu.

 
V Pardubicích, dne ……... 2019

Tyto obchodní podmínky a veškeré právní vztahy z nich vyplývající a v jejich souvislosti vznikající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.