Oficiální distributorCCM ALL OUT.
|
0

Všeobecné obchodní podmínky B2B

I.
Úvodní ustanovení


1.1    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují prodej zboží nabízeného společností STŘÍDA SPORT s. r. o. ve smyslu čl. II. těchto VOP (dále také jen „Prodávající“) zpravidla prostřednictvím jím provozovaného internetového obchodu na internetových stránkách www.stridasport.cz (dále také jen „E-shop“ a „Zboží“), a to v rámci vztahů mezi Prodávajícím a kupujícími – podnikateli.

1.2    Prodávající je provozovatelem E-shopu.

1.3    Zboží zahrnuje zejména sportovní hokejové zboží, včetně zboží od společností ze skupiny CCM zahrnující mj. zboží značek CCM, Jofa, Koho, Titan a dalších, a včetně dalšího textilního a jiného zboží zpravidla souvisejícího se sportem a zpravidla chráněného prostřednictvím ochranných známek na území České republiky i v zahraničí.

1.4    Tyto VOP blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané zpravidla prostřednictvím E-shopu mezi (i) Prodávajícím a (ii) kupujícím – podnikatelem, tj. buď právnickou osobou anebo fyzickou osobou, která jedná za účelem, který lze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání (dále také jen „Kupní smlouva“ a „Kupující“; Prodávající a příslušný Kupující dále společně také jen „Strany“). Tyto VOP se nevztahují na vztahy mezi Prodávajícím a kupujícími – spotřebiteli.

1.5    Právní vztahy Stran neupravené v rámci těchto VOP nebo dohodou Stran se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“).

1.6    V souladu s § 1751 a násl. občanského zákoníku představují tyto VOP nedílnou součást každé Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

II.
Kontaktního údaje Prodávajícího


Identifikace Prodávajícího (a provozovatele E-shopu):

STŘÍDA SPORT s. r. o.
se sídlem ul. Čacké 1120, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, Česká republika, IČO: 252 51 741, DIČ: CZ25251741, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10144,
e-mail: info@stridasport.cz
telefon: +420 460 000 251

III.
Uzavírání Kupních smluv


3.1    Prodej Zboží se uskutečňuje na základě Kupní smlouvy uzavřené mezi Stranami, tj. mezi Prodávajícím a tím Kupujícím, který takovou Kupní smlouvu s Prodávajícím v konkrétním případě uzavírá.

3.2    Kupní smlouva je uzavřena přijetím (akceptací) závazné objednávky Zboží Kupujícího (dále také jen „Objednávka“) Prodávajícím.

3.3    Kupující uskutečňuje Objednávku prostřednictvím E-shopu, anebo jiným mezi Stranami sjednaným způsobem, tj. zejména ústně, písemně, telefonicky či e-mailem. Prostřednictvím E-shopu Kupující uskutečňuje Objednávku výběrem objednávaného Zboží, vyplněním tzv. objednávkového formuláře v prostředí E-shopu a uskutečněním Objednávky, tj. jejím odesláním Prodávajícímu.

3.4    Objednávka se považuje pro Kupujícího za závaznou okamžikem jejího uskutečnění (odeslání) ze strany Kupujícího, tj. v případě nákupu Zboží prostřednictvím E-shopu potvrzením volby (tlačítka) „Potvrdit nákup“.

3.5    Uskutečněním Objednávky se Kupující zavazuje převzít objednané Zboží a zaplatit za něj Kupní cenu stanovenou dle čl. VI. těchto VOP (dále také jen „Kupní cena“), a to za předpokladu, že Objednávka bude Prodávajícím přijata ve smyslu zejména bodu 3.6 těchto VOP. Kupující bere na vědomí, že teprve uskutečnění Objednávky Kupujícím se považuje za návrh na uzavření Kupní smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. občanského zákoníku.

3.6    Prodávající je oprávněn přijmout (akceptovat) uskutečněnou Objednávku e-mailem, ústně, písemně, telefonicky a/nebo jakýmkoli jiným způsobem, a to i konkludentně. Za konkludentní přijetí Objednávky Prodávajícím se považuje i dodání Zboží objednaného Kupujícím. Přijetím Objednávky (anebo její části) Prodávající přijímá návrh Kupujícího na uzavření příslušné Kupní smlouvy v příslušném rozsahu, čímž dochází k jejímu uzavření.

3.7    Pro vyloučení pochybností se uvádí, že (i) Prodávající není povinen přijmout (akceptovat) jakoukoli Objednávku Kupujícího a že (ii) za přijetí (akceptaci) Objednávky ve smyslu bodu 3.6 těchto VOP se nepovažuje její pouhé obdržení Prodávajícím ani pouhé potvrzení o tomtéž (např. formou informace v prostředí E-shopu a/nebo potvrzujícím e-mailem o obdržení Objednávky, který má pouze informativní povahu).

3.8    Tyto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Uskutečněním Objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s příslušným platným zněním VOP, jakož i s ostatními právy a povinnostmi ve smyslu zejména těchto VOP a že s příslušným platným zněním VOP v celém rozsahu souhlasí.

IV.
Objednávky a jejich náležitosti


4.1    Pro účely uskutečnění Objednávky Kupující uvede objednávané Zboží, a to včetně počtu jeho kusů, způsobu platby a doruční a dalších náležitostí zejména dle bodu 4.3 těchto VOP. V případě objednávky prostřednictvím E-shopu tak Kupující činí prostřednictvím tzv. objednávkového formuláře dostupného tamtéž.

4.2    Kupující je oprávněn kontrolovat a měnit údaje zadané v rámci Objednávky kdykoli až do okamžiku jejího uskutečnění, tj. v případě nákupu Zboží prostřednictvím E-shopu až do potvrzení volby (tlačítka) „Potvrdit nákup“. Údaje Kupujícího uvedené v Objednávce považuje Prodávající za správné a úplné. Platnost Objednávky je podmíněna vyplněním všech povinných údajů v objednávkovém formuláři vztahujícím se k dané Objednávce a potvrzením Kupujícího, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

4.3    Objednávkou ve smyslu těchto VOP se rozumí (i) tzv. „předobjednávky“ (dále také jen „Předobjednávka“), jakož i (ii) tzv. „doobjednávky“, a to včetně běžných ad hoc objednávek (dále také jen „Doobjednávka“), a to vše dle podmínek dále uvedených v těchto VOP. Konkrétně každá Objednávka obsahuje přinejmenším následující údaje:

 • (i)    úplnou identifikaci Kupujícího; a
 • (ii)    přesnou specifikaci objednávaného Zboží; a
 • (iii)    určení počtu kusů, velikosti a případných dalších vlastností objednávaného Zboží; a
 • (iv)    Kupní cenu Zboží vycházející z platného „Ceníku“ ve smyslu čl. VI. těchto VOP; a
 • (v)    způsob platby za objednávané Zboží, a
 • (vi)    čas a místo doručení objednávaného Zboží.

4.4    Internetové rozhraní E-shopu ve spojení s Ceníky ve smyslu čl. VI. těchto VOP zpravidla obsahují základní informace o Zboží nezbytné pro uskutečnění Objednávky, včetně zejména Kupní ceny Zboží a orientačních informací o jeho dostupnosti, jakož i dalších jeho vlastností, včetně informací o množnostech platby a doručení Zboží. Kupující je povinen vycházet při uskutečňování Objednávky z těchto údajů a/nebo z údajů jinak poskytnutých ze strany Prodávajícího. K údajům v rámci Objednávky, které by byly v rozporu s takto poskytnutými údaji, není Prodávající při zpracování Objednávky povinen přihlížet.

4.5    Aniž by tím byl dotčen bod 4.4 těchto VOP, bere Kupující na vědomí, že veškerá prezentace Zboží v internetovém rozhraní E-shopu je pouze informativního a orientačního charakteru a Prodávající není povinen Kupujícímu za takových podmínek příslušné Zboží dodat, respektive není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně takového Zboží. To se týká i dalších informací o Zboží poskytnutých Kupujícímu Prodávajícím vyplývajících např. z Ceníků.

4.6    Kupující uskutečněním Objednávky potvrzuje, že se před uzavřením Kupní smlouvy seznámil s obsahem těchto VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád (https://www.stridasport.cz/o-nakupu/reklamacni-rad), dokument Ochrana osobních údajů (https://www.stridasport.cz/o-nakupu/ochrana-osobnich-udaju) a dokument Nastavení cookies (https://www.stridasport.cz/cookies-info) a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku uskutečnění Objednávky.

4.7    Není-li Prodávající schopen Objednávku z jakýchkoli důvodů či v jakémkoli ohledu splnit, může Kupujícímu zaslat (nezávaznou) nabídku s upravenými podmínkami, za nichž by byl schopen objednávané Zboží nebo jeho část dodat. Souhlasí-li Kupující s takovou novou (nezávaznou) nabídkou, oznámí to Prodávajícímu. V takovém případě se považuje takto odsouhlasená nová nabídka za novou Objednávku Kupujícího ve smyslu těchto VOP. Jejím případným přijetím (akceptací) ze strany Prodávajícího ve smyslu bodu 3.2 těchto VOP je uzavřena nová Kupní smlouva. V případech, kdy by k postupu popsanému v tomto ustanovení došlo za situace, kdy již mezi Stranami byla ohledně takového Prodávajícím nedodaného Zboží uzavřena Kupní smlouva, má se za to, že uvedená nová Kupní smlouva ji v celém rozsahu souvisejícím s takto nedodaným Zbožím ruší a nahrazuje.

4.8    Prodávající není povinen dodat objednané Zboží na základě platné a uzavřené Kupní smlouvy, a je tedy oprávněn od takové Kupní smlouvy odstoupit, zejména tehdy, jestliže:

 • (a)    dodání objednaného Zboží není možné ani při vynaložení takového úsilí, které lze pro tyto účely od Prodávajícího rozumně požadovat (např. pokud Prodávající objednané Zboží již nemá k dispozici a/nebo pokud se dané Zboží již nevyrábí a/nebo z jiných obdobných důvodů); a/nebo
 • (b)    z důvodu např. zvýšení vstupních či jiných obdobných nákladů došlo v mezidobí ke ztrátě rentability pro Prodávajícího v souvislosti s dodávkou objednaného Zboží; a/nebo
 • (c)    Kupující je v prodlení s plněním jakýchkoli závazků vůči Prodávajícímu z jakéhokoli právního důvodu; a/nebo
 • (d)    na majetek Kupujícího byl podán návrh na prohlášení konkurzu, byl prohlášen konkurz, návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku Kupujícího, Kupující je v likvidaci, na Kupujícího byl podán návrh na restrukturalizaci, byla povolena restrukturalizace nebo existuje jiný závažný důvod, pro který lze předpokládat neplnění závazků ze strany Kupujícího.
   

V.
Předobjednávky a Doobjednávky


5.1    Objednávky Zboží lze provádět formou Předobjednávek a Doobjednávek, a to za podmínek dále uvedených zejména v těchto VOP.

5.2    Umožní-li to Prodávající ve vztahu ke konkrétnímu Zboží, může si Kupující u Prodávajícího objednat Zboží prostřednictvím Předobjednávek. Předobjednávky je nutné uskutečnit nejpozději do konce tzv. předobjednávkového („bookingového“) období ve lhůtě k tomu stanovené Prodávajícím. Hodlá-li Prodávající umožnit Kupujícímu objednání Zboží prostřednictvím Předobjednávek, informuje Kupujícího o termínech příslušného předobjednávkového období, a to zpravidla e-mailem společně se zaslaným objednávkovým formulářem.

5.3    Je-li u Zboží v „Ceníku“ ve smyslu čl. VI. těchto VOP uvedena poznámka "booking only", znamená to, že takové Zboží lze objednat pouze na základě Předobjednávky.

5.4    Umožní-li to Prodávající ve vztahu ke konkrétnímu Zboží, může si Kupující u Prodávajícího objednat Zboží kdykoli rovněž prostřednictvím Doobjednávek, kterými se rozumí jak běžné ad hoc Objednávky s výjimkou Předobjednávek, tak i objednávky Kupujícího navazující na dřívější Předobjednávky, které se zpravidla vztahují k užití v rámci těže Sezóny ve smyslu bodu 7.3 těchto VOP, a to vše za podmínek sjednaných v konkrétních případech mezi Stranami.

VI.
Kupní cena Zboží a platební podmínky


6.1    Kupní cena každého konkrétní druhu Zboží je stanovena Prodávajícím prostřednictvím následujících typů ceníků:

 • (i)    v rámci aktuálního běžného ceníku Prodávajícího zahrnujícího Kupní cenu běžně prodávaného Zboží včetně např. běžného „skladového“ Zboží dostupného v rámci E-shopu (dále také jen „Běžný ceník“); a
 • (ii)    v rámci tzv. „custom ceníku“ vztahujícího se vždy ke konkrétnímu Kupujícímu a zahrnujícího Kupní cenu Zboží určeného pouze pro takového konkrétního Kupujícího a zahrnujícího zejména Zboží na míru či Zboží jinak specificky upravované pro takového konkrétního Kupujícího (dále také jen „Custom ceník“; Běžný ceník a Custom ceník v rámci těchto VOP každý samostatně také jen „Ceník“ a společně „Ceníky“).


6.2    Ceníky stanovuje jednostranně Prodávající, přičemž Prodávající je oprávněn je také kdykoli a v jakémkoli rozsahu měnit. Takto změněný (nový) Ceník je platný a účinný od okamžiku jeho oznámení Kupujícímu anebo od data platnosti uvedeného v novém Ceníku, vztahuje-li se k pozdějšímu datu. Za takové oznámení Kupujícímu se považuje zejména následující:

 • (i)    v případě Běžného ceníku jeho zpřístupnění na internetových stránkách E-shopu (www.stridasport.cz), včetně např. jeho zpřístupnění v rozhraní pro B2B partnery tamtéž, a to ucelenou formou (v rámci jednoho dokumentu) a/nebo uvedením Kupní ceny u každého jednotlivého druhu Zboží v rámci E-shopu;
 • (ii)    v případě Custom ceníku jeho zaslání Prodávajícím na e-mailovou adresu Kupujícího.


Strany si mohou v konkrétním případě dohodnout i jinou formu oznámení Ceníků Kupujícímu a/nebo i na jiném způsobu určení Kupní ceny. Kupní cena může být dále upravena způsobem dle bodu 6.7 těchto VOP, popř. jinak v souladu s těmito VOP.

6.3    V případě rozporu mezi Kupní cenou jednotlivého druhu Zboží v rámci Běžného ceníku a Custom ceníku platí Kupní cena uvedena v Custom ceníku, neurčí-li Prodávající jinak. Případné další nejasnosti o Kupní ceně jednotlivých druhů Zboží může odstranit pouze Prodávající.

6.4    Kupující je povinen si před každou Objednávkou zajistit přístup k platné verzi Ceníků, a to případně i vyžádáním od Prodávajícího. Nevyžádá-li si Kupující příslušný Ceník, má se za to, že souhlasí s Kupní cenou uvedenou v příslušném platném Ceníku Prodávajícího a uvedenou na příslušném daňovém dokladu (faktuře) vztahujícímu se k příslušné Objednávce Kupujícího. Je-li Kupní cena uvedena v příslušném Ceníku bez DPH, bude k ní uplatněna DPH nebo osvobození od DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6.5    Nedohodnou-li se Strany na jiném způsobu úhrady Kupní ceny a/nebo předání faktury za objednané Zboží, bude Kupujícímu příslušná faktura zaslána do patnácti (15) dnů od dodání Zboží, a to na adresu sídla Kupujícího prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronicky (e-mailem) na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v rámci Objednávky a/nebo jinak sjednané mezi Stranami. Není-li možné Kupujícímu doručit fakturu dle předchozí věty, má se za to, že Prodávající doručil fakturu Kupujícímu třetí (3.) den po odeslání faktury, a to i v případě, že se Kupující o doručení faktury nedozvěděl. Splatnost Kupní ceny, a tedy i faktur, se sjednává na sedm (7) dnů ode dne odeslání faktury, nedohodnou-li se Strany jinak.

6.6    Nedohodnou-li se Strany jinak, uhradí Kupující fakturovanou (souhrnnou) Kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený na faktuře. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením, byť i jen části Kupní ceny o více než sedm (7) dní po termínu splatnosti je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,4 % z nezaplacené části Kupní ceny za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná v den vzniku nároku na její zaplacení.

6.7    Dojde-li kdykoli po uskutečnění jakékoli Objednávky Kupujícího a/nebo uzavření příslušné Kupní smlouvy ke zvýšení nákladů Prodávajícího na pořízení či přepravu příslušného objednávaného Zboží v důsledku (i) zvýšení ceny, za kterou Prodávající takové Zboží nakupuje od výrobce, distributora, subdodavatele nebo jakékoli jiné třetí osoby, (ii) zvýšení ceny, resp. nákladů, za přepravu takového Zboží v mezinárodní či vnitrostátní přepravě, (iii) vývoje kurzu cizích měn (EUR, USD, CAD apod.) či (iv) zavedení nových či změny stávajících daní (např. DPH atp.) a/nebo jakýchkoli veřejnoprávních poplatků (např. cel), které přímo souvisí s dodáním takového Zboží ve smyslu těchto VOP a/nebo příslušné Kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn příslušnou Kupní cenu takového Zboží změnit (navýšit) v rozsahu, v jakém má kterákoli z výše uvedených skutečností dopad na zvýšení nákladů Prodávajícího na pořízení a/nebo přepravu takového Zboží. Alternativně je Prodávající oprávněn Kupujícímu takto zvýšené náklady na pořízení či přepravu takového Zboží v příslušném rozsahu přeúčtovat. Kupující se zavazuje takto zvýšenou Kupní cenu Zboží, resp. přeúčtované náklady Prodávajícímu uhradit. Kupující na sebe v dané souvislosti výslovně bere nebezpečí změny okolností.

6.8    Pro vyloučení pochybností se uvádí, že cena kteréhokoli Zboží se může v průběhu času měnit, a to i např. v případě dvou totožných Objednávek učiněných v různém čase, po sobě jdoucích Předobjednávek, anebo i v případě Doobjednávek (kdy se cena téhož Zboží v rámci Objednávky a Doobjednávky může lišit). Kupní cena Zboží se zpětně nemění po jejím řádném uhrazení ve lhůtě splatnosti, nevyplývá-li z těchto VOP anebo dohody Stran jinak.

6.9    V případě, že Kupující hradí Kupní cenu anebo jakoukoli jinou částku Prodávajícím prostřednictvím elektronické platby (prostřednictvím tzv. virtuálního POS terminálu banky), je taková platba provedena prostřednictvím služby Comgate. Kupující může platit platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard nebo Maestro vydanými kteroukoli bankovní institucí kdekoli na světě. V souladu s těmito VOP probíhá proces Objednávky v takovém případě tak, že Kupující v prvním kroku vyplní příslušný objednávkový formulář, kde uvede zejména své osobní údaje a potvrdí druh, množství a případné další vlastnosti objednaného Zboží (každá Objednávka by měla v tomto směru obsahovat zejména kontaktní osobu, telefonní číslo, přesný popis objednávaného Zboží, počet kusů a jeho případné další vlastnosti, údaje o dopravě a způsobu platby, jakož i případné další informace s výjimkou údajů o platební kartě Kupujícího). Po potvrzení volby (tlačítka) „Zaplatit“ bude Kupující přesměrován na virtuální POS terminál banky, kde v chráněném prostředí zadá údaje o své platební kartě (číslo karty, CV kód a datum platnosti) a potvrdí částku v CZK. Pokud je postup platby správný a jsou zadány správné údaje, Kupující následně obdrží oznámení, že platba byla úspěšně zpracována. Bude také informován, pokud platba nebyla úspěšná. V takovém případě je třeba provést platbu znovu, jinak nebude Objednávka Kupujícího přijata a zpracována.

6.10    Základní měnou pro veškeré nákupy v E-shopu a na základě těchto VOP je koruna česká (CZK), neurčí-li Prodávající anebo dohoda Stran v konkrétním případě jinak.

6.11    Údaje o možnostech a ceně dopravy Zboží, jakož i o možnostech a metodách platby za Zboží, jsou stanovovány Prodávajícím, přičemž jsou zpravidla uvedeny (oznámeny) v rozhraní pro B2B partnery na www.stridasport.cz zřízeném pro příslušného Kupujícího. Není-li tomu tak, uplatní se v takovém případě možnosti a ceny dopravy a metody plateb uvedené v rámci příslušného objednávkového formuláře v rámci E-shopu, neurčí-li Prodávající anebo dohoda Stran v konkrétním případě jinak.

6.12    Pro vyloučení pochybností platí, že možnosti a ceny dopravy a metody plateb dle bodu 6.11 těchto VOP stanovuje jednostranně Prodávající, přičemž Prodávající je oprávněn je také kdykoli a v jakémkoli rozsahu měnit. Tyto změny jsou pro Kupujícího účinné okamžikem jejich oznámení způsobem dle bodu 6.11 těchto VOP, přičemž Prodávající může tyto změny oznámit Kupujícímu i jiným způsobem, např. e-mailem. Ustanoveními dle bodů 6.11 ani 6.12 není dotčena možnost dalších úprav souvisejících cen a nákladů ve smyslu zejména bodu 6.7 těchto VOP.

VII.
Slevy


7.1    Neeviduje-li Prodávající vůči Kupujícímu žádné pohledávky po splatnosti a Kupující objednané Zboží řádně a včas odebral, může Prodávající poskytnout Kupujícímu slevu z Kupní ceny Zboží. Pro účely poskytnutí takových slev musí být vedle podmínek uvedených v předchozí větě splněny i další podmínky nezbytné pro poskytnutí konkrétní slevy, jak je dále uvedeno zejména v tomto čl. VII těchto VOP.

7.2    Případně poskytované slevy jsou vzájemně na sobě nezávislé, tj. Kupujícímu může být ve vztahu k témuž objednanému a řádně a včas odebranému Zboží poskytnuto i více druhů slev. Prodávající může po splnění všech podmínek poskytnout Kupujícímu následující slevy:

 • (a)    předobjednávková sleva; a/nebo
 • (b)    sleva z odběru; a/nebo
 • (c)    skonto sleva.


(a) Předobjednávková sleva

Další podmínky a náležitosti poskytování předobjednávkových slev jsou následující:

 • (i)    předobjednávková sleva se nevztahuje na Zboží objednané Kupujícím mimo předobjednávkové období uvedené v bodě 5.2 těchto VOP; a
 • (ii)    předobjednávková sleva se vztahuje pouze na Zboží objednané Kupujícím formou Předobjednávek dle bodu 5.2 těchto VOP, přičemž podmínkou pro její poskytnutí je, že Kupující takové Zboží řádně odebere a včas uhradí jeho Kupní cenu podle příslušné faktury; a
 • (iii)    předobjednávková sleva může být poskytnuta jedině tehdy, splnil-li Kupující tzv. minimální hodnotu odběru Zboží, byla-li v daném případě stanovena; a
 • (iv)    Prodávající může předobjednávkovou slevu poskytnout Kupujícímu tak, že sníží příslušnou Kupní cenu o částku odpovídající předobjednávkové slevě již při vystavení příslušné faktury.


(b) Sleva z odběru

Další podmínky a náležitosti poskytování slev z odběru (tj. slev odvíjejících se od hodnoty odběru Zboží Kupujícím) jsou následující:

 • (i)    sleva z odběru se vztahuje pouze na Zboží objednané Kupujícím formou Doobjednávek dle bodu 5.4 těchto VOP, přičemž podmínkou pro její poskytnutí je, že Kupující takové Zboží řádně odebere a včas uhradí jeho Kupní cenu podle příslušné faktury.


(c) Skonto sleva

Další podmínky a náležitosti poskytování skonto slev (tj. slev z příslušné celkové Kupní ceny hrazené Kupujícím) jsou následující:

 • (i)    Kupující uhradí celou Kupní cenu za příslušnou Objednávku Zboží řádně a včas ještě před dodáním Zboží; a
 • (ii)    Kupující uhradí celou Kupní cenu za příslušnou Objednávku Zboží již na základě příslušné zálohové faktury; a
 • (iii)    Kupující uhradí fakturu za dodané Zboží připsáním na účet prodávajícího nejpozději v den splatnosti zálohové faktury.


7.3    Konkrétní pravidla pro stanovení výše jednotlivých slev a případné další podmínky jejich poskytnutí budou stanoveny Prodávajícím po projednání s Kupujícím zpravidla před uskutečněním Předobjednávek nebo před zahájením nové sezóny (dále také jen „Sezóna“), kdy zpravidla vstupují v platnost nové Ceníky stanovené Prodávajícím. Sezónou dle předchozí věty se vždy rozumí období od 1. května jednoho roku do 30. dubna roku následujícího.

7.4    Kupující bere na vědomí, že poskytnutí jakýchkoli slev je vždy na rozhodnutí Prodávajícího. Splnění podmínek pro poskytnutí jakékoli slevy zejména dle těchto VOP samo o sobě nezakládá právo Kupujícího na poskytnutí příslušné slevy.

7.5    Prodávající vyhodnocuje, zda Kupujícímu vznikl nárok (i) na předobjednávkovou nebo skonto slevu dle těchto VOP průběžně, zpravidla každé tři měsíce a (ii) na slevu odběru nejpozději do 30. dubna příslušné Sezóny, k níž by se taková sleva z odběru vztahovala; na částku odpovídající případně vzniklému nároku na slevu Prodávající vystaví a zašle Kupujícímu opravný daňový doklad, nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě jinak.

7.6    V případě prodlení Kupujícího se zaplacením Kupní ceny za dodané Zboží o více než deset (10) dnů ztrácí Kupující do budoucna nárok na poskytnutí jakýchkoli slev. Ve vztahu k dosud fakturovaným (ale neuhrazeným před vznikem prodlení) objednávkám Zboží je Prodávající v takovém případě dále oprávněn od Kupujícího požadovat (formou nově vystavené faktury) i doplacení částky odpovídající kladnému rozdílu mezi Kupní cenou takového Zboží dle platného Ceníku a Kupní cenou skutečně zaplacenou, a to z titulu ztráty nároku na příslušné slevy.

VIII.
Kontaktní osoby a související ustanovení


8.1    Pro uzavírání Kupních smluv ve smyslu těchto VOP platí, že je mohou uzavírat i zaměstnanci Stran nebo jiné jimi pověřené osoby. Kupující zajistí, aby Kupní smlouvy byly za něj uzavírány osobami k tomu oprávněnými. Povinnosti dle tohoto ustanovení se dále vztahují na dokumenty potvrzované Stranami rovněž v souvislosti s Objednávkami, dodáním Zboží, dodacími listy, fakturami či převzetím Zboží.

8.2    Kupující odpovídá za uzavřené Kupní smlouvy v případě, že jednotlivé dílčí úkony směřující k uzavření Kupní smlouvy byly činěny ze strany jeho zaměstnanců, kteří se z titulu svého pracovního zaměření zabývají objednávkami, potvrzováním objednávek, přebíráním zboží a/nebo dalšími úkony nezbytnými k uzavření Kupní smlouvy.

8.3    Kupující je povinen vhodným způsobem oznámit Prodávajícímu osoby, které jsou oprávněny jeho jménem objednávat Zboží a uzavírat Kupní smlouvy za podmínek stanovených těmito VOP (včetně dohody o Kupní ceně, podmínkách dodání Zboží, zejména o místě a čase dodání Zboží) a Zboží převzít. Neuvede-li Kupující jinak, je osoba oprávněná k převzetí Zboží oprávněna převzít i veškeré doklady týkající se Zboží, včetně dodacích listů a faktur. Kontaktní osobu oznámí Kupující Prodávajícímu před uskutečněním první Objednávky. Neučiní-li tak Kupující, má se za to, že osoba jednající v konkrétním případě jménem Kupujícího je k tomu oprávněna.

8.4    Kupující je povinen Prodávajícímu na požádání vhodným způsobem prokázat svou právní formu a oprávnění k provozování podnikatelské činnosti (zejména nákupu a prodeje zboží) předložením kopií příslušných dokladů (zejména živnostenského oprávnění, výpisu z obchodního rejstříku, osvědčení o registraci k DPH) a oznámit každou změnu údajů nezbytnou pro řádný výkon práv a povinností Prodávajícího.

8.5    Je-li Kupující dlužen Prodávajícímu z několika závazků k plnění stejného druhu a nepostačuje-li poskytnuté plnění ke splnění všech závazků Kupujícího, započte se plnění Kupujícího nejprve na závazek nejméně zajištěný, a to nejdříve splatný, a nejprve na jeho příslušenství (tj. nejprve na úroky a poté na jistinu).
  

IX.
Místo plnění a odpovědnost za Zboží


9.1    Místem plnění při osobním odběru Zboží je sklad Prodávajícího a/nebo jiné místo určené Prodávajícím. Povinnost Prodávajícího dodat objednané Zboží je splněna jeho dodáním na sjednané místo nebo okamžikem jeho předání přepravní službě k přepravě na místo určení.

9.2    Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému Zboží okamžikem jeho převzetí a potvrzením jeho převzetí na příslušném dodacím listu.

9.3    Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem (i) převzetí Zboží od Prodávajícího, nebo okamžikem, (ii) kdy mu Prodávající umožní nakládat se Zbožím, avšak Kupující Zboží nepřevezme, a to podle toho která z těchto okolností nastane dříve.

9.4    Škoda na Zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit Kupní cenu.

X.
Dodání a převzetí Zboží


10.1    Oprávněný zástupce Kupujícího je povinen objednané Zboží převzít a převzetí potvrdit svým podpisem na dodacím listu, případně na faktuře, nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě jinak.

10.2    Prodávající je oprávněn dodat Zboží i před dohodnutým termínem a/nebo po částech. Nedodá-li Prodávající Zboží v dohodnutém termínu, je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu pro dodání Zboží přiměřenou náhradní lhůtu.

10.3    Bezdůvodné odmítnutí převzetí dodaného Zboží nebo bezdůvodné odmítnutí převzetí dodacího listu nebo faktury se považuje za porušení povinnosti Kupujícího. V takovém případě se Kupující zavazuje nahradit Prodávajícímu v plném rozsahu náklady na uskladnění dodávaného Zboží, jakož i veškeré další náklady nebo jinou újmu případně vzniklé Prodávajícímu v dané souvislosti.

10.4    Dodává-li Prodávající Zboží po částech, je Kupující vždy povinen takové dílčí plnění přijmout.

10.5    Prodávající neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou v důsledku zpoždění dodání objednaného Zboží Kupujícímu způsobeného dopravcem. Rovněž za poškození zásilky způsobené dopravcem odpovídá Kupujícímu v plném rozsahu dopravce.

10.6    Prodávající neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou v důsledku nedodání Zboží Kupujícímu, a to zejména byla-li způsobena v důsledku jakéhokoli omezení či zrušení distribučních práv Prodávajícího ve vztahu k příslušnému Zboží a/nebo vzniklou v důsledku jiných nepředvídatelných překážek způsobených výrobcem nebo distributorem příslušného Zboží. Kupujícímu v takovém případě náleží pouze nárok na vrácení již uhrazené Kupní ceny v plné výši.

XI.
Kontrola zásilek při dodání


11.1    Při převzetí zásilky je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a ochranných lepicích pásek.

11.2    Nevykazuje-li obal zásilky známky poškození, Kupující potvrdí převzetí zásilky od dopravce svým podpisem za podmínek dle těchto VOP.

11.3    Vykazuje-li obal zásilky poškození, je nutné tuto skutečnost uvést v příslušném dodacím listu; v opačném případě Prodávající neodpovídá za případně chybějící či poškozené Zboží ani jinou případně vzniklou škodu. V případě poškození obalu zásilky je Kupující povinen neprodleně zkontrolovat obsah zásilky a informovat Prodávajícího o případných nesrovnalostech do jednoho (1) pracovního dne od převzetí v případě balíkové zásilky a do sedmi (7) pracovních dnů od převzetí v případě paletové zásilky.

11.4    U nepoškozeného a převzatého Zboží je Kupující povinen zkontrolovat obsah takové zásilky podle dodacího, popř. jiného obdobného listu a případné nesrovnalosti nahlásit Prodávajícímu do sedmi (7) pracovních dnů od převzetí. Nekontaktuje-li Kupující Prodávajícího v této lhůtě, má se za to, že obsah zásilky byl převzat bez výhrad a že tedy daná zásilka je kompletní a bez poškození či jiných nesrovnalostí.

11.5    Nevyplývá-li z těchto VOP v konkrétním případě jinak, řídí se odpovědnost Prodávajícího za případné vady Zboží příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 

XII.
Závěrečná ustanovení


12.1    Strany tímto výslovně vylučují pro jejich právní vztahy souvisejícími s uplatňováním těchto VOP, včetně uzavíraných Kupních smluv, aplikaci ustanovení § 1732 odst. 2, § 1765 (v rozsahu pouze případů vztahujících se na znevýhodnění Kupujícího, který na sebe v dané souvislosti bere v plném rozsahu nebezpečí změny okolností), § 1766, § 1932, § 1933 odst. 1, § 1949 až 1952, § 1978 odst. 2a, § 1995 odst. 2 a § 2438 občanského zákoníku.

12.2    Prodávající je oprávněn znění VOP kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Příslušné nové znění VOP nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění na internetových stránkách E-shopu (www.stridasport.cz), anebo od data platnosti uvedeného v takovém novém znění VOP, podle toho, co nastane později. Nesouhlasí-li Kupující se změnou těchto VOP, je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, která byla uzavřena za dosavadního znění VOP a která by byla novými VOP po věcné stránce podstatně změněna, a to ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne zveřejnění příslušného nového znění VOP. Kupní smlouvy uzavřené za platnosti nového znění VOP se již řídí tímto novým zněním VOP, není-li v nich uvedeno jinak a/nebo neurčí-li jinak písemná dohoda Stran.

12.3    Prodávající informuje Kupujícího o změnách těchto VOP jejich zveřejněním na internetových stránkách E-shopu (www.stridasport.cz).

12.4    Prodávající neodpovídá Kupujícímu za jakoukoli případně vzniklou újmu způsobenou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami a/nebo jakýmikoli výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Prodávajícího.

12.5    Kupující se zavazuje oznámit Prodávajícímu veškeré změny týkající se jeho oprávnění k podnikání, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení, popř. vznik platební neschopnosti či jiné okolnosti, které by mohly být pro Prodávajícího v souvislosti se smluvními vztahy s Kupujícím relevantní, a to neprodleně poté, co se o nich Kupující dozví. V případě platební neschopnosti Kupujícího se veškeré pohledávky Prodávajícího vůči Kupujícímu stávají splatnými dnem, kdy se Prodávající o takové platební neschopnosti dozví. Prodávající je v tomto případě oprávněn požadovat okamžité vrácení dosud nezaplaceného Zboží v neporušeném a bezvadném stavu.

12.6    Kupní smlouvy jsou uzavírány zpravidla v českém, popř. ve slovenském či anglickém jazyce.

12.7    Nedílnou součást těchto VOP tvoří Reklamační řád (https://www.stridasport.cz/o-nakupu/reklamacni-rad), dokument Ochrana osobních údajů (https://www.stridasport.cz/o-nakupu/ochrana-osobnich-udaju) a dokument Nastavení cookies (https://www.stridasport.cz/cookies-info).

12.8    Vztahy a případné spory vzniklé v souvislosti s uzavíranými Kupními smlouvami a/nebo v souvislosti s uplatňováním těchto VOP se řídí právem České republiky a příslušnými pro jejich řešení jsou soudy České republiky.

12.9    Bude-li některé ustanovení těchto VOP shledáno jako neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinnosti jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.10    Tyto VOP včetně všech jejich součástí jsou platné a účinné od níže uvedeného dne a ruší veškerá předchozí znění VOP, včetně jejích součástí (což však nemá vliv na platnost Kupních smluv uzavřených podle dosavadního znění VOP), přičemž jsou k dispozici elektronicky na internetových stránkách E-shopu (www.stridasport.cz) a v sídle a provozovnách Prodávajícího.


V Pardubicích dne 1. 6. 2022

STŘÍDA SPORT s. r. o.


Tyto obchodní podmínky a veškeré právní vztahy z nich vyplývající a v jejich souvislosti vznikající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

SpinnerČekejte
Nastavení cookies – aby náš web fungoval, jak jste zvyklí

Pro fungování našich webových stránek www.stridasport.cz a všech jeho subdomén využíváme my i naši partneři tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory, které naše stránky pomocí internetové prohlížeče ukládají do Vašeho zařízení.

Díky cookies poznáme, jak naše stránky používáte a snadněji Vám je přizpůsobíme, včetně zobrazování reklam. Cookies mimo jiné umožňují, aby Vám zboží nezmizelo z košíku poté, co opustíte náš web. Povolením všech cookies nám a našim partnerům umožníte přizpůsobit webové stránky tak, jak je nejraději používáte. V rámci Nastavení cookies si můžete zvolit své vlastní nastavení, popřípadě svůj souhlas kdykoliv odvolat.