Oficiální distributorCCM ALL OUT.
|
0

Reklamační řád B2C

I.
Úvodní ustanovení


1.1    Tento reklamační řád (dále také jen „Reklamační řád“) obsahuje informace pro kupujícího (zákazníka) při uplatňování práv z vadného plnění (dále také „reklamace“) spotřebního zboží zakoupeného v obchodě provozovaném společností STŘÍDA SPORT s.r.o. (se sídlem ul. Čacké 1120, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, Česká republika, IČO: 252 51 741, DIČ: CZ25251741, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10144; dále také jen „Prodávající“), včetně zejména internetového obchodu Prodávajícího provozovaného Prodávajícím na internetových stránkách www.stridasport.cz (dále také jen „E-shop“ a „Zboží“).

1.2    Kupujícím (zákazníkem) ve smyslu bodu 1.1 tohoto Reklamačního řádu se rozumí kupující – spotřebitel, tj. fyzická osoba ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“), která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti a/nebo samostatného výkonu svého povolání, a tedy za účelem, který nelze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání (dále také jen „Kupující“; Prodávající a příslušný Kupující dále společně také jen „Strany“). Tento Reklamační řád se nevztahuje na vztahy mezi Prodávajícím a kupujícími – podnikateli.

1.3    Tento Reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujících při uplatňování práv z vadného plnění v souvislosti se Zbožím zakoupeným na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím včetně těch uzavíraných prostřednictvím E-shopu (dále také jen „Kupní smlouva“).

1.4    Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek pro vztahy Stran v souvislosti s nákupem Zboží od Prodávajícího (https://www.stridasport.cz/o-nakupu/vseobecne-obchodni-podminky-b2c; dále také jen „VOP“).

1.5    Prodávající je oprávněn znění tohoto Reklamačního řádu kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Příslušné nové znění Reklamačního řádu nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění na internetových stránkách E-shopu (www.stridasport.cz), anebo od data platnosti uvedeného v takovém novém znění Reklamačního řádu, podle toho, co nastane později.

1.6    Další náležitosti reklamace Zboží neupravené v rámci tohoto Reklamačního řádu nebo dohodou Stran se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními tohoto Reklamačního řádu.

II.
Odpovědnost Prodávajícího; doba pro uplatnění práv z vadného plnění

2.1    Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží zakoupené na základě Kupní smlouvy při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal,

 • (i)    má Zboží (věc) vlastnosti, které si Strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • (ii)    se Zboží (věc) hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží (věc) tohoto druhu obvykle používá,
 • (iii)    Zboží (věc) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • (iv)    je Zboží (věc) v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 • (v)    věc (Zboží) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží (tj. reklamovat Zboží), v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí daného Zboží (dále také jen „Doba“). Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží (věc) bylo vadné již při převzetí.

2.3    Kupující uplatní právo z vady Zboží (tj. reklamuje Zboží) postupem dle čl. IV. až V. tohoto Reklamačního řádu, resp. i v souladu s dalšími jeho ustanoveními, nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě jinak.

2.4    Do Doby se nezapočítává doba od (i) okamžiku řádného uplatnění práva z vady Zboží do (ii) okamžiku, kdy Kupující po vyřízení reklamace byl povinen reklamované Zboží převzít.

2.5    Kupující bere na vědomí, že práva z vadného plnění ve smyslu bodu 2.1 se nevztahují mj. na opotřebení Zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze je tak ztotožňovat a/nebo zaměňovat s životností Zboží. Je-li součástí Kupní smlouvy, resp. Zboží, baterie, akumulátor či jiný předmět obdobně spotřebního charakteru, má se za to, že jeho obvyklá životnost při běžném užívání je šest (6) měsíců, není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak.

2.6    Práva z vadného plnění ve smyslu bodu 2.1 se dále nevztahují na případy popsané zejména v čl. VI. tohoto Reklamačního řádu a na případy, kdy to vyplývá z povahy věci, popř. z obecně závazných právních předpisů.

III.
Práva z vadného plnění

3.1    Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, náleží Kupujícímu právo na:

 • (a)    odstranění vady dodáním nového Zboží (věci) bez vady nebo dodáním chybějící věci; nebo
 • (b)    na odstranění vady opravou Zboží (věci); nebo
 • (c)    na přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží; nebo
 • (d)    na odstoupení od příslušné Kupní smlouvy,

to vše však pouze za podmínek uvedených dále v tomto Reklamačním řádu a v rozsahu příslušných ustanovení (i) občanského zákoníku, včetně zejména jeho ustanovení § 2099 až § 2112 a § 2161 až § 2174, a ustanovení (ii) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3.2    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, náleží Kupujícímu:

 • (a)    právo na odstranění vady Zboží; nebo
 • (b)    právo na přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží;
 • (c)    popř. i další práva za podmínek dle zejména bodů 3.3 až 3.7 tohoto Reklamačního řádu,

to vše však rovněž pouze za podmínek uvedených dále v tomto Reklamačním řádu a v rozsahu příslušných ustanovení (i) občanského zákoníku, včetně zejména jeho ustanovení § 2099 až § 2112 a § 2161 až § 2174, a ustanovení (ii) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3.3    Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to současně s oznámením příslušné vady Zboží, nebo bez zbytečného odkladu poté. Takto provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. To neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny příslušného Zboží, nebo může odstoupit od příslušné Kupní smlouvy. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva podle bodů 3.2, 3.4 a 3.5 tohoto Reklamačního řádu.

3.4    Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny příslušného Zboží nebo neodstoupí od příslušné Kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou příslušného Zboží nebo dodáním nového Zboží; taková volba však nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

3.5    Kupující může požadovat slevu z kupní ceny příslušného Zboží, anebo může odstoupit od příslušné Kupní smlouvy, neodstraní-li Prodávající včas vadu příslušného Zboží anebo odmítne-li Prodávající vadu Zboží odstranit, přestože mu to Kupující umožnil. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

3.6    Kupující si právo dle bodů 3.1 a 3.2 tohoto Reklamačního řádu volí dále způsobem a v rozsahu, které jsou vzhledem k povaze a charakteru vady a okolnostem věci přiměřené; v odůvodněných případech je Prodávající oprávněn příslušnou vadu Zboží odstranit i jiným možným (dovoleným) způsobem, včetně zejména odstraněním vady Zboží jeho opravou, dodáním nového Zboží bez vady anebo dodáním chybějící věci.

3.7    S ohledem na postavení Kupujícího jakožto spotřebitele se jeho práva z vadného plnění řídí rovněž následujícími ustanoveními, jakož i dalšími ustanoveními dle § 2161 až § 2174 občanského zákoníku, které mají přednost před ostatními ustanoveními dle zejména tohoto článku III.:

 • (i)    Má-li Zboží vady, tj. nemá-li vlastnosti stanovené v bodu 2.1 tohoto Reklamačního řádu a v § 2161 občanského zákoníku, může Kupující v takovém případě požadovat i dodání nového Zboží bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Týká-li se však vada pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od příslušné Kupní smlouvy. Pokud by však byly taková výměna Zboží, jeho součásti anebo odstoupení od Kupní smlouvy vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména pokud by bylo možné vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo (pouze) na bezplatné odstranění takové vady.
 • (ii)    Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od příslušné Kupní smlouvy odstoupit.
 • (iii)    Neodstoupí-li Kupující od příslušné Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti, nebo na opravu Zboží za podmínek dle tohoto Reklamačního řádu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo kdy by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

3.8    O tom, kdy bylo právo z vadného plnění uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení a/nebo jej o tomtéž jinak přiměřeně informuje.

IV.
Způsob vyřízení reklamace Zboží

4.1    Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po řádném předložení Zboží k posouzení, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Kupující bere na vědomí, že odborné posouzení vady bude zpravidla posouzeno výrobcem, v některých případech pak distributorem (dovozcem) příslušného Zboží, kteří mohou vydat i stanovisko k oprávněnosti příslušné reklamace.

4.2    Oprávněná reklamace bude v závislosti na povaze vady a v souladu s tímto Reklamačním řádem tedy řešena zpravidla zasláním opraveného Zboží, výměnou za nový kus, poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny příslušného Zboží, nebo vrácením kupní ceny příslušného Zboží Kupujícímu. Pro případ vrácení kupní ceny nebo její části Kupující sdělí Prodávajícímu číslo bankovního účtu, na který mu mají být zaslány vrácené peněžní prostředky.

V.
Oznámení vady Zboží a jeho doručení Prodávajícímu

5.1    Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu reklamovanou vadu Zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost Zboží prohlédnout a vadu zjistit.

5.2    Reklamaci je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího, a to doručením reklamového Zboží ideálně na následující adresu Prodávajícího:

STŘÍDA SPORT s. r. o. – Zákaznický servis
K rukám Jany Maňáskové

Čeperka 306, Opatovice nad Labem, PSČ 533 45, Česká republika
Telefon: +420 725 471 624
E-mail: jana@stridasport.cz

V souladu s § 19 zákona o ochraně spotřebitel je Kupující dále oprávněn reklamaci uplatnit v provozovně Prodávajícího, v níž reklamované Zboží zakoupil, popřípadě jeho doručením na adresu sídla Prodávajícího, tj. na adresu STŘÍDA SPORT s. r. o., Čacké 1120, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, Česká republika. Kupující je oprávněn reklamované Zboží doručit rovněž na kteroukoli jinou provozovnu Prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb ve smyslu § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele. Kupující by se měl pro tyto účely předem (např. telefonicky) u Prodávajícího informovat o vhodnosti příslušné provozovny pro uplatnění reklamace.

5.3    Pro doručení reklamovaného Zboží Prodávajícímu by měl Kupující ve vlastním zájmu reklamované Zboží zabalit způsobem, který jej i veškeré jeho součástí bude dostatečně chránit před poškozením v průběhu takové přepravy k Prodávajícímu. Za takto případně vzniklé vady nenese Prodávající odpovědnost.

5.4    Pro účely uplatnění reklamace Kupující doručí Prodávajícímu reklamované Zboží kompletní tak, jak jej obdržel od Kupujícího (a tedy ne pouze např. poškozenou část reklamovaného Zboží). Kupující se zavazuje reklamované Zboží doručit Prodávajícímu čisté, zbavené nečistot a hygienicky nezávadné.  K reklamovanému Zboží Kupující přiloží průvodní dopis s popisem závady, případně záruční list (byl-li vystaven) a kopii daňového dokladu nebo faktury, popř. jiným prokazatelným způsobem doloží, že a kdy bylo Zboží zakoupeno od Prodávajícího. V dané souvislosti může Kupující rovněž použít tzv. reklamační list, jehož vzor tvoří přílohu tohoto Reklamačního řádu.

5.5    Stav Zboží pořízeného Kupujícím na základě Kupní smlouvy je Kupující povinen zkontrolovat neprodleně po obdržení, nejpozději v každém případě v den jeho doručení. Došlo-li k poškození Zboží zjevně při jeho přepravě ke Kupujícímu, je Kupující povinen v dané souvislosti sepsat s příslušným dopravcem protokol o vzniklé škodě a neprodleně o této skutečnosti informovat Prodávajícího. Kupující je v dané souvislosti dále povinen postupovat v souladu s příslušným platným zněním VOP.

5.6    Je-li Zboží doručováno, resp. předáváno Kupujícímu formou osobního převzetí (v provozovně Prodávajícího), považuje se okamžik převzetí takového Zboží za okamžik přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Kupující je povinen Zboží při takovém osobním převzetí prohlédnout a případné nároky z vad zjistitelných v rámci takové prohlídky (tj. zejména neúplnost nebo vnější poškození Zboží) uplatnit již v rámci tohoto převzetí. Tím není dotčeno právo Kupujícího reklamovat neúplnost nebo vnější poškození Zboží i později za podmínek dle příslušných právních předpisů a tohoto Reklamačního řádu, Kupující by však měl současně doložit, že vytýkané vady mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Kupujícího.

VI.
Výjimky z odpovědnosti za vady Zboží

6.1    Nevyplývá-li z tohoto Reklamačního řádu, obecně závazných právních předpisů anebo písemné dohody mezi Stranami jinak, Kupujícímu právo z odpovědnosti za vadu Zboží nevzniká. Práva Kupujícího z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména (nikoli však výlučně) na následující případy:

 • (i)    byla-li vada Zboží způsobena Kupujícím, a to v důsledku např. jeho nadměrného, neodborného, neopatrného či nesprávného používání nebo zatěžování, zejména pak takovými, které jsou v rozporu s obvyklým užíváním daného typu Zboží a/nebo které jsou v rozporu s dokumentací (návodem či jinými obdobnými instrukcemi) týkající se daného Zboží;
 • (ii)    byla-li vada Zboží způsobena jeho neodbornou instalací, zacházením či obsluhou a/nebo použitím, a to zejména takovými, které jsou v rozporu s dokumentací (návodem či jinými obdobnými instrukcemi) týkající se daného Zboží;
 • (iii)    je-li vada Zboží mechanického charakteru, aniž by byla způsobena jeho obvyklým užíváním;
 • (iv)    byla-li vada Zboží způsobena nedovolenými zásahy do daného Zboží;
 • (v)    byla-li vada Zboží způsobena v důsledku působení přírodních či jiných živlů;
 • (vi)    bylo-li Zboží poškozeno prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy daného Zboží,
 • (vii)    byly-li porušeny ochranné pečeti, nálepky či plomby, byly-li na daném Zboží;
 • (viii)    vykazuje-li záruční list či jiný obdobný dokument předložený Kupujícím zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží uvedeno odlišné výrobní číslo či jiný obdobný identifikační údaj od toho, který je uveden v záručním listu či jiném obdobném dokumentu;
 • (ix)    bylo-li Zboží poškozeno v důsledku elektrického přepětí (např. je-li kterákoli část Zboží viditelně spálená), a to např. jeho zapojením do sítě neodpovídající příslušné technické normě.

6.2    V případech, kdy je Zboží prodáváno za nižší cenu jako opotřebené se odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží nevztahuje na

 • (i) opotřebení či jiné obdobné nedostatky, pro které Zboží bylo prodáváno za nižší cenu a
 • (ii) vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo Zboží při převzetí Kupujícím.

6.3    Poskytne-li Prodávající Kupujícímu v rámci Kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní jakékoli předměty zdarma (bezúplatně), není Prodávající odpovědný za jakékoli vady takového Zboží nad rámec svých případných zákonných povinností. V případě odstoupení od Kupní smlouvy v souvislosti s níž Kupující obdržel předměty zdarma, je Kupující povinen vrátit prodávajícímu v původním stavu i veškeré takto zdarma poskytnuté předměty.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti ke dni 1. 6. 2022 a nahrazuje veškerá jeho předchozí znění.

V Pardubicích dne 1. 6. 2022

STŘÍDA SPORT s. r. o.

Příloha k Reklamačnímu řádu:    Vzor reklamačního listu

SpinnerČekejte
Nastavení cookies – aby náš web fungoval, jak jste zvyklí

Pro fungování našich webových stránek www.stridasport.cz a všech jeho subdomén využíváme my i naši partneři tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory, které naše stránky pomocí internetové prohlížeče ukládají do Vašeho zařízení.

Díky cookies poznáme, jak naše stránky používáte a snadněji Vám je přizpůsobíme, včetně zobrazování reklam. Cookies mimo jiné umožňují, aby Vám zboží nezmizelo z košíku poté, co opustíte náš web. Povolením všech cookies nám a našim partnerům umožníte přizpůsobit webové stránky tak, jak je nejraději používáte. V rámci Nastavení cookies si můžete zvolit své vlastní nastavení, popřípadě svůj souhlas kdykoliv odvolat.