Oficiální distributorCCM ALL OUT.
|
0

Reklamační řád B2C

I.
Úvodní ustanovení

1.1    Tento reklamační řád (dále také jen „Reklamační řád“) obsahuje informace pro kupujícího (zákazníka) při uplatňování práv z vadného plnění (dále také jen „reklamace“) spotřebního zboží zakoupeného v obchodě provozovaném společností STŘÍDA SPORT s.r.o. (se sídlem ul. Čacké 1120, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, Česká republika, IČO: 252 51 741, DIČ: CZ25251741, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10144; dále také jen „Prodávající“), včetně zejména internetového obchodu Prodávajícího provozovaného Prodávajícím na internetových stránkách www.stridasport.cz (dále také jen „E-shop“ a „Zboží“).

1.2    Kupujícím (zákazníkem) ve smyslu bodu 1.1 tohoto Reklamačního řádu se rozumí kupující – spotřebitel, tj. fyzická osoba ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“), která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti a/nebo samostatného výkonu svého povolání, a tedy za účelem, který nelze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání (dále také jen „Kupující“; Prodávající a příslušný Kupující dále společně také jen „Strany“). Tento Reklamační řád se nevztahuje na vztahy mezi Prodávajícím a kupujícími – podnikateli.

1.3    Tento Reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujících při uplatňování práv z vadného plnění v souvislosti se Zbožím zakoupeným na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím včetně těch uzavíraných prostřednictvím E-shopu (dále také jen „Kupní smlouva“). Uplatněním práva z vadného plnění (reklamací) se rozumí „vytknutí vady“ Zboží v souladu s tímto Reklamačním řádem a příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

1.4    Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek pro vztahy Stran v souvislosti s nákupem Zboží od Prodávajícího (https://www.stridasport.cz/o-nakupu/vseobecne-obchodni-podminky-b2c; dále také jen „VOP“).

1.5    Prodávající je oprávněn znění tohoto Reklamačního řádu kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Příslušné nové znění Reklamačního řádu nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění na internetových stránkách E-shopu (www.stridasport.cz), anebo od data platnosti uvedeného v takovém novém znění Reklamačního řádu, podle toho, co nastane později.

1.6    Další náležitosti reklamace Zboží neupravené v rámci tohoto Reklamačního řádu nebo dohodou Stran se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními tohoto Reklamačního řádu.

 

II.
Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží

2.1    Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží zakoupené na základě Kupní smlouvy při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zakoupené Zboží:

 • (i)    odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 • (ii)    je vhodné k účelu, pro který je Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, přičemž za takto ujednaný účel je zpravidla považován ten, k němuž se dané Zboží obvykle používá a který je Prodávajícím v tomto směru prezentován, nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě jinak;
 • (iii)    je dodáno s případně ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně případně i návodu k montáži nebo instalaci, a to zejména vyžaduje-li to povaha daného zboží.

2.2    Prodávající dále odpovídá Kupujícímu, že vedle sjednaných vlastností

 • (i)    je zakoupené Zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, a to i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, jestliže technické normy chybí;
 • (ii)    zakoupené Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, a to i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 • (iii)    je zakoupené Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k instalaci a použití, v rozsahu, v jakém to může Kupující s ohledem zejména na povahu daného Zboží rozumně očekávat;
 • (iv)    zakoupené Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze takového zboží, jde-li o případ, kdy byly takový vzorek nebo předloha poskytnuty Prodávajícím Kupujícímu před uzavřením Kupní smlouvy.

2.3    Kupující bere na vědomí, že bod 2.2 tohoto Reklamačního řádu se nepoužije, pokud Prodávající před uzavřením příslušné Kupní smlouvy zvlášť upozornil Kupujícího na odlišnou vlastnost Zboží a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil. Prodávající zároveň není vázán případným veřejným prohlášením podle odstavce (ii) bodu 2.2 tohoto Reklamačního řádu, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

2.4    Kupující je oprávněn vytknout vadu, která se vyskytne u Zboží (tj. reklamovat Zboží) v době (i) dvaceti čtyř (24) měsíců u nového Zboží a (ii) dvanácti (12) měsíců u použitého Zboží, a to (v obou případech) od převzetí daného Zboží (dále také jen „Doba“).

2.5    Projeví-li se vada Zboží v průběhu dvanácti (12) měsíců od převzetí, neprokáže-li se jinak, má se za to, že Zboží (věc) bylo vadné již při převzetí. Tato domněnka se však neuplatní, vylučuje-li to povaha Zboží (věci) nebo vady. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže dané Zboží (věc) užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

2.6    Kupující postupuje při vytnutí vady Zboží (tj. reklamaci) postupem dle čl. IV. a V. tohoto Reklamačního řádu, resp. i v souladu s dalšími jeho ustanoveními, nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě jinak.

2.7    Do Doby se nezapočítává doba od (i) okamžiku řádného uplatnění práva z vady Zboží do (ii) okamžiku, kdy Kupující po vyřízení reklamace byl povinen reklamované Zboží převzít.

2.8    Kupující bere na vědomí, že práva z vadného plnění ve smyslu bodu 2.1 se nevztahují mj. na opotřebení Zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním, a nelze je tak ztotožňovat a/nebo zaměňovat s životností Zboží. Je-li součástí Kupní smlouvy, resp. Zboží, baterie, akumulátor či jiný předmět obdobně spotřebního charakteru, má se za to, že jeho obvyklá životnost při běžném užívání je šest (6) měsíců, není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak.

2.9    Práva z vadného plnění ve smyslu bodu 2.1 se dále nevztahují na případy popsané zejména v čl. VI. tohoto Reklamačního řádu a na případy, kdy to vyplývá z povahy věci, popř. z obecně závazných právních předpisů.
 

III.
Postup při reklamaci Zboží Kupujícím

3.1    Má-li Zboží vadu, tj. nemá-li vlastnosti stanovené v bodech 2.1 a 2.2 tohoto Reklamačního řádu, může Kupující požadovat její odstranění. Konkrétně si může Kupující zvolit, zda požaduje dodání nového Zboží bez vady nebo jeho opravu. To neplatí, pokud je Kupujícím zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. To se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda lze druhým způsobem vadu odstranit bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout odstranit vadu Zboží, pokud takové odstranění vady bude nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména se zřetelem k významu vady a hodnotě, kterou by Zboží mělo bez vady.

3.2    Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí Kupujícím tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže. Při tom se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Kupující Zboží zakoupil.

3.3    Prodávající převezme Zboží k odstranění vady na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž Zboží (věci), jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem Zboží (věci) předtím, než se vada projevila, Prodávající provede demontáž vadného Zboží (věci) a montáž opraveného nebo nového Zboží (věci) anebo uhradí náklady s tím spojené.

3.4    Kupující, který oprávněně vytknul vadu na Zboží a který byl Prodávajícím vyrozuměn o možnosti převzít Zboží po opravě, je povinen takové Zboží po opravě převzít v přiměřené době. Nepřevezme-li Kupující Zboží po opravě v přiměřené době, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění takového opraveného Zboží.

3.5    Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od příslušné Kupní smlouvy, jestliže

 • (i)    Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle bodů 3.3 a 3.4 tohoto Reklamačního řádu,
 • (ii)    se vada projeví opakovaně,
 • (iii)    je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo
 • (iv)    je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

3.6    Přiměřená sleva podle bodu 3.5 tohoto Reklamačního řádu se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Kupující obdržel.

3.7    Kupující není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy podle bodu 3.5 tohoto Reklamačního řádu, je-li vytýkaná vada Zboží nevýznamná. V této souvislosti se ve smyslu § 2171 odst. 3 občanského zákoníku má za to, že vada není nevýznamná, nevyplývá-li z rozhodných skutečností něco jiného.

3.8    Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy podle bodu 3.5 tohoto Reklamačního řádu, vrátí mu Prodávající kupní cenu příslušného Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy (s výjimkou případů zejména dle bezprostředně následující věty). Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než dané Zboží obdrží od Kupujícího, nebo než mu Kupující prokáže, že dané Zboží řádně odeslal, podle toho, co nastane dříve. Řádně odeslaným Zbožím se rozumí zejména Zboží, které je Kupujícím zabaleno způsobem, který jej chrání před poškozením a pro které je zvolen vhodný způsob přepravy. Zejména v případě Zboží vyšší hodnoty Prodávající doporučuje jej rovněž adekvátně pojistit pro případ ztráty či poškození během přepravy.

3.9    Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy podle bodu 3.5 tohoto Reklamačního řádu, postupují Strany dále v souladu s čl. IX. Všeobecných obchodních podmínek a související obecnou úpravou dle zejména občanského zákoníku.

3.10    Týká-li se vada pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen opravu či výměnu takové jeho součásti; není-li to z objektivních důvodů možné, postupuje Kupující při vytýkání příslušné vady jako kdyby byla vytýkána vada příslušného celého Zboží (a tedy ne pouze jeho dílčí součásti).

3.11    Prodávající vydá Kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení. V něm uvede zejména (i) datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, (ii) stručný popis, co je obsahem reklamace, (iii) způsob vyřízení reklamace požadovaný Kupujícím a (iv) kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 

IV.
Způsob vyřízení reklamace Zboží

4.1    Nedohodnou-li se Prodávající s Kupujícím jinak, vyřídí Prodávající reklamaci, včetně odstranění vady Zboží, a informuje o tom Kupujícího do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím. Po marném uplynutí lhůty dle předchozí věty je Kupující oprávněn odstoupit od příslušné Kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.'

4.2    Oprávněná reklamace bude v závislosti na povaze vady a za podmínek tohoto Reklamačního řádu tedy řešena zpravidla zasláním opraveného Zboží, výměnou za nový kus, poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny příslušného Zboží, nebo vrácením kupní ceny příslušného Zboží Kupujícímu. Pro případ vrácení kupní ceny nebo její části Kupující sdělí Prodávajícímu číslo bankovního účtu, na který mu mají být zaslány vrácené peněžní prostředky. Prodávající (popř. jiná osoba určená k provedení opravy) dle způsobu vyřízení reklamace vydá Kupujícímu potvrzení o datu a vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 

V.
Oznámení vady Zboží (uplatnění reklamace); doručení reklamovaného Zboží Prodávajícímu

5.1    S výjimkou případů dle bodu 5.2 tohoto Reklamačního řádu je Kupující povinen oznámit vadu (uplatnit reklamaci) u Prodávajícího, a to ideálně doručením reklamového Zboží na následující adresu Prodávajícího:

STŘÍDA SPORT s. r. o. – Zákaznický servis
K rukám Jany Maňáskové

Čeperka 306, Opatovice nad Labem, PSČ 533 45, Česká republika
Telefon: +420 725 471 624
E-mail: jana@stridasport.cz

V souladu s § 19 zákona o ochraně spotřebitele je Kupující dále oprávněn reklamaci uplatnit v provozovně Prodávajícího, v níž reklamované Zboží zakoupil, popřípadě jeho doručením na adresu sídla Prodávajícího, tj. na adresu STŘÍDA SPORT s. r. o., Čacké 1120, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, Česká republika. Kupující je oprávněn reklamované Zboží doručit rovněž na kteroukoli jinou provozovnu Prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb ve smyslu § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele. Kupující by se měl pro tyto účely předem (např. telefonicky) u Prodávajícího informovat o vhodnosti příslušné provozovny pro uplatnění reklamace.

5.2    Je-li k opravě vady Zboží určena Prodávajícím jiná osoba než právě Prodávající a je-li tato osoba v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším (např. příslušný autorizovaný servis), vytkne Kupující vadu Zboží (uplatní reklamaci) této jiné osobě určené k provedení opravy.

5.3    Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu reklamovanou vadu Zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost Zboží prohlédnout a vadu zjistit.

5.4    Pro doručení reklamovaného Zboží Prodávajícímu by měl Kupující ve vlastním zájmu reklamované Zboží zabalit způsobem, který jej i veškeré jeho součásti bude dostatečně chránit před poškozením v průběhu takové přepravy k Prodávajícímu. Za takto případně vzniklé vady nenese Prodávající odpovědnost.

5.5    Pro účely uplatnění reklamace Kupující doručí Prodávajícímu reklamované Zboží kompletní tak, jak jej obdržel od Kupujícího (a tedy ne pouze např. poškozenou část reklamovaného Zboží). Kupující se zavazuje reklamované Zboží doručit Prodávajícímu čisté, zbavené nečistot a hygienicky nezávadné.  K reklamovanému Zboží Kupující přiloží průvodní dopis s popisem závady, případně „záruční list“ (byl-li Prodávajícím vystaven) a kopii daňového dokladu nebo faktury, popř. jiným prokazatelným způsobem doloží, že a kdy bylo Zboží zakoupeno od Prodávajícího. V dané souvislosti může Kupující rovněž použít tzv. reklamační list, jehož vzor tvoří přílohu tohoto Reklamačního řádu.

5.6    Stav Zboží pořízeného Kupujícím na základě Kupní smlouvy je Kupující povinen zkontrolovat neprodleně po obdržení, nejpozději v každém případě v den jeho doručení. Došlo-li k poškození Zboží zjevně při jeho přepravě ke Kupujícímu (tj. je-li to patrné např. z porušeného vnějšího obalu Zboží), je Kupující povinen v dané souvislosti sepsat s příslušným dopravcem protokol o vzniklé škodě a neprodleně o této skutečnosti informovat Prodávajícího. Kupující je v dané souvislosti dále povinen postupovat v souladu s příslušným platným zněním VOP.

5.7    Je-li Zboží doručováno, resp. předáváno Kupujícímu formou osobního převzetí (v provozovně Prodávajícího), považuje se okamžik převzetí takového Zboží za okamžik přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Kupující je povinen Zboží při takovém osobním převzetí prohlédnout a případné nároky z vad zjistitelných v rámci takové prohlídky (tj. zejména neúplnost nebo vnější poškození Zboží) uplatnit již v rámci tohoto převzetí. Tím není dotčeno právo Kupujícího reklamovat neúplnost nebo vnější poškození Zboží i později za podmínek dle příslušných právních předpisů a tohoto Reklamačního řádu, Kupující by však měl současně doložit, že vytýkané vady mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Kupujícího.

VI.
Výjimky z odpovědnosti za vady Zboží


6.1    Nevyplývá-li z tohoto Reklamačního řádu, obecně závazných právních předpisů anebo písemné dohody mezi Stranami jinak, Kupujícímu právo z odpovědnosti za vadu Zboží vůči Prodávajícímu nevzniká. Práva Kupujícího z odpovědnosti za vady Zboží se konkrétně nevztahují zejména (nikoli však výlučně) na následující případy:

 • (i)    byla-li vada Zboží způsobena Kupujícím, a to v důsledku např. jeho nadměrného, neodborného, neopatrného či nesprávného používání nebo zatěžování, zejména pak takovými činnostmi, které jsou v rozporu s obvyklým užíváním daného typu Zboží a/nebo které jsou v rozporu s dokumentací (návodem či jinými obdobnými instrukcemi) týkající se daného Zboží;
 • (ii)    byla-li vada Zboží způsobena jeho neodbornou instalací, zacházením či obsluhou a/nebo použitím, a to zejména takovými činnostmi, které jsou v rozporu s dokumentací (návodem či jinými obdobnými instrukcemi) týkající se daného Zboží, ledaže vada nastala v rámci montáže či instalace Zboží v důsledku nedostatku v takové dokumentaci (návodu);
 • (iii)    bylo-li Zboží po jeho převzetí Kupujícím mechanicky poškozeno, aniž by takové poškození bylo způsobeno jeho řádným a obvyklým užíváním;
 • (iv)    byla-li vada Zboží způsobena nedovolenými zásahy do daného Zboží;
 • (v)    byla-li vada Zboží způsobena v důsledku působení přírodních či jiných živlů;
 • (vi)    bylo-li Zboží poškozeno prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy daného Zboží,
 • (vii)    byly-li porušeny ochranné pečeti, nálepky či plomby, byly-li na daném Zboží (a nebránily-li běžnému užívání daného Zboží);
 • (viii)    vykazuje-li „záruční list“ či jiný obdobný dokument případně vystavený Prodávajícím a předložený Kupujícím zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží uvedeno odlišné výrobní číslo či jiný obdobný identifikační údaj od toho, který je uveden v „záručním listu“ či jiném obdobném dokumentu, byl-li Prodávajícím vystaven;
 • (ix)    bylo-li Zboží poškozeno v důsledku elektrického přepětí (např. je-li kterákoli část Zboží viditelně spálená), a to např. jeho zapojením do sítě neodpovídající příslušné technické normě.

6.2    V případech, kdy je Zboží prodáváno za nižší cenu jako opotřebené se odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží nevztahuje na (i) opotřebení či jiné obdobné nedostatky, pro které Zboží bylo prodáváno za nižší cenu a (ii) vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo Zboží při převzetí Kupujícím.

6.3    Poskytne-li Prodávající Kupujícímu v rámci Kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní jakékoli předměty zdarma (bezúplatně), není Prodávající odpovědný za jakékoli vady takového Zboží nad rámec svých případných zákonných povinností. V případě odstoupení od Kupní smlouvy, v souvislosti s níž Kupující obdržel předměty zdarma, je Kupující povinen vrátit prodávajícímu v původním stavu i veškeré takto zdarma poskytnuté předměty.


Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti ke dni 11.6.2023 a nahrazuje veškerá jeho předchozí znění.

V Praze dne 11.6.2023

STŘÍDA SPORT s. r. o.Příloha k Reklamačnímu řádu:    Vzor reklamačního listu

SpinnerČekejte
Nastavení cookies – aby náš web fungoval, jak jste zvyklí

Pro fungování našich webových stránek www.stridasport.cz a všech jeho subdomén využíváme my i naši partneři tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory, které naše stránky pomocí internetové prohlížeče ukládají do Vašeho zařízení.

Díky cookies poznáme, jak naše stránky používáte a snadněji Vám je přizpůsobíme, včetně zobrazování reklam. Cookies mimo jiné umožňují, aby Vám zboží nezmizelo z košíku poté, co opustíte náš web. Povolením všech cookies nám a našim partnerům umožníte přizpůsobit webové stránky tak, jak je nejraději používáte. V rámci Nastavení cookies si můžete zvolit své vlastní nastavení, popřípadě svůj souhlas kdykoliv odvolat.