Oficiální distributorCCM ALL OUT.
|
0

Všeobecné obchodné podmienky B2C

Týmito obchodnými podmienkami (ďalej len "podmienky" alebo „obchodné podmienky“) sa riadi predaj športového hokejového tovaru medzinárodne chráneného ochrannými známkami Skupiny "Reebok, CCM, Koho, Jofa“ a ostatného športového a textilného tovaru (ďalej len "tovar"), spoločnosťou Střída sport Slovakia s.r.o. (ďalej len "predávajúci") konečným spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu na webovej adrese www.stridasport.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
Tieto obchodné podmienky platia iba pre B2C.

Obchodné podmienky pre B2C
Identifikácia prevádzkovateľa a predávajúceho:
Střída sport Slovakia s.r.o.,
Vápenná 15, 821 04 Bratislava
IČO:  50 070 312, DIČ: 2120168127, IČ DPH: SK2120168127
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sr, vložka č. 107802/B
Súčasťou týchto obchodných podmienok je reklamačný poriadok.

1. Všeobecné ustanovenia  
1.1 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom e-shopu www.stridasport.sk a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami, ustanoveniami reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.stridasport.sk a príslušnými právnymi predpismi.
 
1.2 Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy s predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka.
 
1.3 Kúpnou zmluvou je zmluva, na základe ktorej predávajúci prevádza vlastníctvo tovaru na kupujúceho alebo sa zaväzuje na prevedenie tohto vlastníctva a Kupujúci zaplatí cenu tohto tovaru alebo sa zaviaže ju uhradiť.
 
1.4 Ceny sú platné v čase objednávky a sú konečné, t.j. vrátane zákonnej DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci za nadobudnutie tovaru zaplatiť. Jednotková cena tovaru je uvedená v rámci popisu každého jednotlivého tovaru, pričom táto cena v sebe nezahŕňa náklady na dodanie tovaru.
 
1.5 Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, ako aj zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).
 
2. Objednávka a Kúpna zmluva
 
2.1 Riadnym vyplnením a odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami (vrátane reklamačného poriadku), údajmi a súhlasmi v nich uvedenými a záväznosťou objednávky. Odoslaním objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil / bol predávajúcim oboznámený o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim. O prijatí objednávky je kupujúci informovaný potvrdzovacím e-mailom, ktorý je zaslaný na e-mail kupujúceho uvedený v objednávke. Ak potvrdzovací e-mail s kópiou objednávky nepríde, kontaktujte nás prosím buď telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Kontakty nájdete na stránkach e-shopu.
 
2.2 Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.stridasport.sk, v týchto obchodných podmienkach a v reklamačnom poriadku.
 
2.3 Pokiaľ objednaný tovar nebude na sklade, alebo nebude možné dodržať uvedený dodací termín, bude o tejto skutočnosti kupujúci bezodkladne informovaný prostredníctvom elektronickej pošty.
 
2.4 Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom, českom a anglickom jazyku.
 
2.5 Predávajúci si vyhradzuje právo telefonicky overiť platnosť objednávky. Objednávka uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu je záväzná.
Zrušenie objednávky
Zrušenie objednávky predávajúcim

2.6 Predávajúci si v nasledujúcich prípadoch vyhradzuje právo zrušiť objednávku (či jej časť):
1. Objednávku sa nepodarilo telefonicky overiť do 3 dní od jej uskutočnenia
2. Výrobca tovaru zahrnutého v objednávke ho už nedodáva na trh.
3. Zásadne sa zmenila cena tovaru v objednávke.
 
2.7 O zrušení objednávky bude predávajúci kupujúceho informovať do štyroch pracovných dní formou e-mailu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.
 
Čiastočné zrušenie objednávky 
2.8 V prípade nedostupnosti len časti z objednaného tovaru zašle predávajúci kupujúcemu dostupný tovar. V prípade platby vopred bude rozdiel v zaplatenej cene a skutočnej cene vrátený na bankový účet kupujúceho do piatich pracovných dní od odoslania tovaru.
Zrušenie objednávky Kupujúcim

2.9 Kupujúci môže objednávku zrušiť ešte pred jej expedíciou, a to buď e-mailom alebo telefonicky. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo kupujúceho, ktorý vystupuje a nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto popísané v článku 2.10  a nasl. nižšie.
Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
2.10 Kupujúci, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
2.11 Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, formou vyplnenia formulára uvedeného na internetových stránkach alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto podmienok. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú vyššie alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s predávajúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, predávajúci si vyhradzuje právo na vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo po dohode s kupujúcim mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
2.12 Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré kupujúci prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.
2.13 Kupujúci je povinný zaslať tovar Predávajúcemu doporučene a poistený. Tovar nesmie byť zaslaný späť na dobierku, Predávajúci si vyhradzuje právo takúto zásielku neprevziať.
2.14 Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr  do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil kupujúci. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu kupujúci preukáže, že mu zaslal tovar späť.
2.15 V súlade so zákonom nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho;
c) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil;
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
f) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
h) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
3.Doručenie tovaru, prepravné a platobné podmienky
Doručenie tovaru
3.1 Zásielky sú zasielané spoločnosťou Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, IČ DPH SK2021648739 (ďalej len "DPD").
3.2 Pred samotným odoslaním Vašej zásielky obdržíte avízo e-mailom, ktorého súčasťou bude aj prepravné číslo, pod ktorým možno pohodlne na stránkach www.dpd.sk sledovať Vašu zásielku až na miesto určenia.
3.3  Ak nie je v popise objednaného výrobku uvedené inak, je všetok tovar expedovaný do 10-tich pracovných dní po obdržaní objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, a to najmä pri tovare vyrobenom na zákazku, ako aj pri tovare, ktorý je podľa konkrétnej špeciálnej objednávky kupujúceho objednaný v zahraničí.
3.4  Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty aj v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O prípadnej dlhšej expedičnej lehote bude kupujúci ihneď informovaný e-mailom alebo telefonicky.
3.5  Pri zvolení iného spôsobu platenia než formou dobierky začína lehota pre expedíciu tovaru plynúť dňom jeho zaplatenia, teda dňom pripísania finančných prostriedkov za tovar a za prepravu na bankový účet predávajúceho.
3.6  Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky vykonať kontrolu zásielky s cieľom zistiť, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Táto kontrola sa netýka obsahu zásielky. Ak sú pri prevzatí zásielky kupujúcim zistené zjavné znaky poškodenia, kupujúci nie je povinný zásielku prevziať a spíše s prepravcom (spoločnosťou DPD) zápis o škode. Poškodenie zásielky pri preprave nahlási kupujúci predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
3.7   Ak kupujúci neprevezme predmet plnenia z dôvodov na jeho strane (napr. nie je i napriek dohodnutému termínu prítomná Kupujúcim určená osoba alebo tento neuhradí kúpnu cenu), znáša kupujúci náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške a nové doručenie sa vykonáva len na vyžiadanie a nie je vykonávané opakovane.
3.8  Prepravné (platí pre územie SR)
Prepravné za jeden balík je 5,- €.
Pokiaľ z povahy tovaru vyplýva, že objednávka bude zaslaná vo viacerých baleniach, prepravné bude účtované ku každému balíku zvlášť.
Ak náklady na dodanie nie je možné stanoviť vopred, kupujúci výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že do celkovej ceny budú zarátané takéto náklady alebo poplatky.
3.9  Platobné podmienky
Spôsoby platieb:
- platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na dobierku prostredníctvom DPD. Len pre SR.
- platba platobnými kartami VISA, MasterCard a American Express. Spôsob použitia platobnej karty je opísaný detailne v bode platba platobnou kartou.
- platba prevodom na bankový účet pred odoslaním tovaru. Faktúra na úhradu bude zaslaná na kontaktný e-mail po uzavretí objednávky.
Platba platobnou kartou
Prijímame embosované karty VISA, MasterCard, Maestro a American Express.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.
3.10 Doručovanie mimo územia SR
Pre zaslanie tovaru mimo územia SR akceptujeme iba platbu prevodom na bankový účet alebo platobnou kartou. Spôsob dodania tovaru určuje predávajúci. Cena prepravného sa riadi podľa platného cenníka prepravcu.

4.
Záverečné ustanovenia

4.1  Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia a sú v príslušnom znení rozhodujúce pre všetky objednávky urobené v tento deň a neskôr. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Nové znenie obchodných podmienok bude uverejnené na internetových stránkach prevádzkovaných predávajúcim. Dňom ich zverejnenia sa ruší platnosť predchádzajúcich obchodných podmienok, to však nemá vplyv na kúpne zmluvy uzatvorené podľa doterajšieho znenia obchodných podmienok (pozri prvá veta tohto odseku).
 
4.2  Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky a cenu objednaného tovaru vrátane prepravného uvedenú v katalógu internetového obchodu ak nebolo v konkrétnom prípade dohodnuté inak.
 
4.3 Kupujúci súhlasí so zasielaním faktúr, oznámení a inej korešpondencie v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
 
4.4  Orgánom štátneho dozoru a dohľadu, ktorý je poverený vybavovaním sťažností spotrebiteľov je Slovenská obchodná inšpekcia: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Odbor výkonu dozoru, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27, tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104, fax č. 02/58272 170.
 

 


 

SpinnerČekejte
Tento web využívá cookies pro Vaši pohodlnější práci. Kliknutím na "souhlasím" uzavřete tuto lištu.