Oficiální distributorCCM ALL OUT.
|
0

Všeobecné obchodné podmienky B2C

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP“) sa riadi predaj športového hokejového tovaru medzinárodne chráneného ochrannými známkami skupiny "Reebok, CCM, Koho, Jofa“ a ostatného športového a textilného tovaru (ďalej len "tovar"), spoločnosťou BEE Sport s. r. o., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 926 374, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vložka č.: 154084/B (ďalej len "predávajúci") konečným spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu na webovej adrese www.beesport.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Tieto obchodné podmienky platia iba pre B2C.

Identifikácia prevádzkovateľa a predávajúceho:
BEE Sport s. r. o.
Pribinova 4, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 53 926 374, DIČ: 2121530169, IČ DPH: SK2121530169
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 154084/B
Tel. č.+421 948 853 066, e-mail: office@beesport.sk

Súčasťou týchto VOP je aj reklamačný poriadok.

  

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom e-shopu www.beesport.sk a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito VOP, ustanoveniami reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.beesport.sk a príslušnými právnymi predpismi.
 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy s predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 3. Kúpnou zmluvou je zmluva, na základe ktorej predávajúci prevádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho alebo sa ňou zaväzuje, že prevedie vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho a kupujúci zaplatí cenu tohto tovaru alebo sa zaviaže ju uhradiť.
 4. Ceny za tovar sú platné v čase objednávky a sú konečné, t. j. vrátane zákonnej DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci za nadobudnutie tovaru zaplatiť. Jednotková cena tovaru je uvedená v rámci popisu každého jednotlivého tovaru, pričom táto cena v sebe nezahŕňa náklady na dodanie tovaru.
 5. Vzťahy neupravené v týchto VOP ako aj v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, ako aj zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 

II. Objednávka a kúpna zmluva

 1. Riadnym vyplnením a odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s týmito VOP (vrátane reklamačného poriadku), údajmi a súhlasmi v nich uvedenými a záväznosťou objednávky. Kupujúci je povinný vyplniť aspoň tie údaje v objednávkovom formulári, ktoré sú označené ako povinné; bez ich vyplnenia nie je možné objednávku odoslať a nemôže dôjsť k uzavretiu kúpnej zmluvy.
 2. Odoslaním objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil / bol predávajúcim oboznámený s vlastnosťami tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim, že bol informovaný o možnosti odstúpiť od zmluvy v zmysle § 3 ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 102/2014 Z.z.. Kupujúcemu sú pred odoslaním objednávky poskytnuté všetky informácie v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.. Okrem informácii podľa predchádzajúcej vety predávajúci kupujúcemu poskytuje aj: a) informácie o jednotlivých spôsoboch platby, b) informácie o jednotlivých spôsoboch dopravy, c) informácie o nákladoch na prostriedky komunikácie na diaľku. O prijatí objednávky je kupujúci informovaný potvrdzovacím e-mailom, ktorý je zaslaný na e-mail kupujúceho uvedený v objednávke. Ak potvrdzovací e-mail s kópiou objednávky nepríde, kupujúci je oprávnený kontaktovať predávajúceho telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené na stránke e-shopu.
 3. Pred odoslaním objednávky má kupujúci možnosť zistiť a odstrániť chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov v objednávke, má možnosť kontrolovať a meniť údaje uvedené v objednávke. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdit nákup“, resp. „Confirm the order". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 4. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky, a tým uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcemu prostredníctvom e- mailu, a to na e-mailovú  adresu zadanú kupujúcim v jeho objednávke. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu na ním zadanú e-mailovú adresu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.beesport.sk, v týchto VOP a v reklamačnom poriadku.
 5. Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.
 6. Vzniknutú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 7. Pokiaľ objednaný tovar nebude na sklade, alebo nebude možné dodržať uvedený dodací termín, bude o tejto skutočnosti kupujúci bezodkladne informovaný prostredníctvom e-mailu, na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo telefonicky overiť platnosť objednávky. Objednávka uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu je záväzná.
 9. Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Zrušenie objednávky predávajúcim

 1. Predávajúci si v nasledujúcich prípadoch vyhradzuje právo zrušiť objednávku (či jej časť):
  1. Objednávku sa nepodarilo telefonicky overiť do troch (3) dní od jej uskutočnenia;
  2. Výrobca tovaru zahrnutého v objednávke ho už nedodáva na trh;
  3. Zásadne sa zmenila cena tovaru v objednávke.
 1. O zrušení objednávky bude predávajúci kupujúceho informovať do štyroch (4) pracovných dní formou e-mailu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 14 dní cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil, a to spôsobom aký kupujúci zvolil pri platbe za tovar (t.j. na účet alebo poštovou poukážkou).

Čiastočné zrušenie objednávky

 1. V prípade nedostupnosti niektorej časti z objednaného tovaru zašle predávajúci kupujúcemu dostupný tovar. V prípade platby vopred bude rozdiel v zaplatenej cene a skutočnej cene vrátený kupujúcemu do piatich pracovných dní odo dňa odoslania tovaru na bankový účet kupujúceho alebo poštovou poukážkou.

Zrušenie objednávky Kupujúcim

 1. Kupujúci môže objednávku zrušiť ešte pred jej expedíciou, a to buď e-mailom alebo telefonicky. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo kupujúceho, ktorý vystupuje a nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto popísané v článku II. bode 10 a nasl. týchto VOP.

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Ak predávajúci riadne a včas poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
  1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 1. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e- mailom, formou vyplnenia formulára uvedeného na internetových stránkach alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto podmienok.
 2. Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby kupujúci odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie na trvanlivom nosiči *.
 3. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú vyššie alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s predávajúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, vhodne zabalený atď.. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať vrátenie takého tovaru alebo po dohode s kupujúcim mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 4. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (a to vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý by vzhľadom na jeho povahu nebolo možné vrátiť prostredníctvom pošty). Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré kupujúci prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.
 5. Kupujúci je povinný zaslať tovar Predávajúcemu doporučene. Predávajúci odporúča kupujúcemu zasielaný tovar poistiť. Tovar nesmie byť zaslaný späť na dobierku, Predávajúci si vyhradzuje právo takúto zásielku neprevziať.
 6. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr  do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil kupujúci. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu kupujúci preukáže, že mu zaslal tovar späť.
 7. V súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
  4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

* Trvanlivým nosičom sa pritom rozumie prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, ide najmä o papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťovú kartu, pevný disk počítača.

 

III. Doručenie tovaru, prepravné a platobné podmienky

Doručenie tovaru

 1. Zásielky sú zasielané spoločnosťou Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, IČ DPH: SK2021648739, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 26367/B (ďalej len "DPD").
 2. Pred samotným odoslaním zásielky sa predávajúci zaväzuje zaslať informáciu o odoslaní zásielky kupujúcemu, ktorej súčasťou je aj prepravné číslo, ktoré zabezpečí možnosť sledovania zásielky prostredníctvom stránky www.dpd.sk.
 3. Ak nie je v popise objednaného výrobku uvedené inak, je všetok tovar expedovaný do 10-tich pracovných dní po obdržaní objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť expedičná lehota dlhšia, a to najmä pri tovare vyrobenom na zákazku, ako aj pri tovare, ktorý je podľa konkrétnej špeciálnej objednávky kupujúceho objednaný v zahraničí.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty aj v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O prípadnej dlhšej expedičnej lehote bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom alebo telefonicky.
 5. Pri zvolení iného spôsobu platenia než formou dobierky začína lehota pre expedíciu tovaru plynúť dňom jeho zaplatenia, teda dňom pripísania finančných prostriedkov za tovar a za prepravu na bankový účet predávajúceho.
 6. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu (zákazníkovi) v primeranej lehote po obdržaní objednávky, najneskôr však do 3 mesiacov po obdržaní objednávky v prípade iného tovaru ako je tovar vyrobený na zákazku, resp. iného tovaru ako je tovar, ktorý je podľa konkrétnej špeciálnej objednávky kupujúceho objednaný v zahraničí, a najneskôr do 6 mesiacov po obdržaní objednávky v prípade tovaru vyrobeného na zákazku, resp. tovaru, ktorý je podľa konkrétnej špeciálnej objednávky kupujúceho objednaný v zahraničí. Predávajúci a kupujúci sa pri uzatvorení príslušnej kúpnej zmluvy môžu dohodnúť aj na dlhšej dodacej lehote; takto dohodnutá dlhšia dodacia lehota má prednosť pred dodacou lehotou upravenou v tomto bode VOP.
 7. Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky vykonať kontrolu zásielky s cieľom zistiť, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Táto kontrola sa netýka obsahu zásielky. Ak sú pri prevzatí zásielky kupujúcim zistené zjavné znaky poškodenia, kupujúci nie je povinný zásielku prevziať a spíše s prepravcom (spoločnosťou DPD) zápis o škode. Poškodenie zásielky pri preprave nahlási kupujúci predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
 8. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru, ako aj vybavovaní sťažností a podnetov zákazníkov, upravuje reklamačný poriadok zverejnený na stránke www.beesport.sk, ktorý je súčasťou týchto VOP.
 9. Ak kupujúci neprevezme predmet plnenia z dôvodov na jeho strane (napr. nie je i napriek dohodnutému termínu prítomná kupujúcim určená osoba alebo tento neuhradí kúpnu cenu), znáša kupujúci náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške a nové doručenie sa vykonáva len na vyžiadanie a nie je vykonávané opakovane. 

Prepravné (platí pre územie SR)

 1. Prepravné za jeden balík je stanovené podľa aktuálne platného cenníka prepravnej spoločnosti a bude kupujúcemu oznámené pred uzatvorením kúpnej zmluvy pri voľbe spôsobu dopravy.
 2. Pokiaľ z povahy tovaru vyplýva, že objednávka bude zaslaná vo viacerých baleniach, prepravné bude účtované ku každému balíku zvlášť.
 3. Ak náklady na dodanie nie je možné stanoviť vopred, kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že do celkovej ceny budú zarátané takéto náklady alebo poplatky.

Platobné podmienky

 1. Spôsoby platieb:
  • platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na dobierku prostredníctvom DPD (možné len na území Slovenskej republiky)
  • platba prevodom na bankový účet pred odoslaním tovaru. Faktúra na úhradu bude zaslaná na kontaktný e-mail po uzavretí objednávky.
 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru okamihom, keď došlo ku kumulatívnemu splneniu všetkých troch nasledujúcich podmienok: kupujúci tovar prevzal, toto prevzatie potvrdil na príslušnom dodacom liste a z jeho strany došlo k úplnému zaplateniu kúpnej ceny a všetkých prípadných ďalších nákladov súvisiacich s dodaním tovaru podľa príslušnej kúpnej zmluvy v spojení s týmito VOP.

Doručovanie mimo územia SR

 1. Pre zaslanie tovaru mimo územia SR akceptujeme iba platbu prevodom na bankový účet. Spôsob dodania tovaru určuje predávajúci. Cena prepravného sa riadi podľa platného cenníka prepravcu.
  

IV. Záverečné ustanověnia

 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia a sú v príslušnom znení rozhodujúce pre všetky objednávky urobené v tento deň a neskôr. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. V prípade zmeny VOP bude nové znenie všeobecných obchodných podmienok uverejnené na webovom sídle predávajúceho. Dňom ich zverejnenia sa ruší platnosť predchádzajúcich obchodných podmienok, to však nemá vplyv na kúpne zmluvy uzatvorené podľa doterajšieho znenia obchodných podmienok (pozri prvá veta tohto odseku).
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania objednávky a cenu objednaného tovaru vrátane prepravného pokiaľ nevyplýva z dohody predávajúceho a kupujúceho inak.
 3. Kupujúci súhlasí so zasielaním faktúr, oznámení a inej korešpondencie v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
 4. Orgánom štátneho dozoru a dohľadu, ktorý je poverený vybavovaním sťažností spotrebiteľov je Slovenská obchodná inšpekcia: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Odbor výkonu dozoru, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, email: ba@soi.sk, tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104, fax č. 02/58272 170.

 

V Bratislave, dňa 2. 9. 2021

 

Príloha č. 1 - Formulár na odstúpenie od zmluvy (PDF, 134 kb)

SpinnerČekejte
Nastavení cookies – aby náš web fungoval, jak jste zvyklí

Pro fungování našich webových stránek www.stridasport.cz a všech jeho subdomén využíváme my i naši partneři tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory, které naše stránky pomocí internetové prohlížeče ukládají do Vašeho zařízení.

Díky cookies poznáme, jak naše stránky používáte a snadněji Vám je přizpůsobíme, včetně zobrazování reklam. Cookies mimo jiné umožňují, aby Vám zboží nezmizelo z košíku poté, co opustíte náš web. Povolením všech cookies nám a našim partnerům umožníte přizpůsobit webové stránky tak, jak je nejraději používáte. V rámci Nastavení cookies si můžete zvolit své vlastní nastavení, popřípadě svůj souhlas kdykoliv odvolat.