Oficiální distributorCCM ALL OUT.
|
0

Všeobecné obchodné podmienky B2B

Týmito obchodnými podmienkami (ďalej len "podmienky") sa riadi predaj športového hokejového tovaru medzinárodne chráneného ochrannými známkami Skupiny ", CCM, Koho, Jofa“ a ostatného športového a textilného tovaru (ďalej len "tovar"), spoločnosťou Střída sport Slovakia s.r.o., so sídlom Vápenná 15, 821 04 Bratislava, IČO: 50 070 312, DIČ: 2120168127, IČ DPH: SK2120168127, zapísaná v OR OS Bratislava I., oddiel: Sr, vložka č. 107802/B (ďalej len "predávajúci") a to v prípadoch, pokiaľ jednotlivá ponuka, kúpna zmluva alebo kogentné ustanovenia platných právnych predpisov nestanovujú inak.

I. Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Predaj tovaru sa uskutočňuje na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Kúpna zmluva je uzatvorená na základe záväznej objednávky tovaru kupujúcim a jej akceptácií zo strany kupujúceho. Objednávku a jej akceptáciu je možné učiniť ústne, písomne, telefonicky alebo prostredníctvom kúpy na diaľku, t.j. prostredníctvom e-mailu či internetových stránok predávajúceho www.stridasport.sk. Akceptácia objednávky zo strany predávajúceho môže prebehnúť aj konkludentne dodaním tovaru.
 3. Kupujúci objednáva tovar objednávkami, ktorými zmluvné strany rozumejú aj predobjednávky a bežné doobjednávky. Objednávka musí obsahovať aspoň:
  • označenie kupujúceho,
  • presnú špecifikáciu tovaru,
  • určenie počtu kusov a veľkosti tovaru,
  • cenu podľa platného cenníka,
  • požadovaný termín a miesto dodania.
 4. Ak predávajúci nebude schopný objednávku splniť, zašle kupujúcemu ponuku so zmenou podmienok, za ktorých je schopný tovar dodať, prípadne jeho časť. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, či novú ponuku prijíma. (ďalej len "zmenená objednávka").
 5. Predávajúci je oprávnený odmietnuť potvrdenie objednávky, ak:
  1. dodanie tovaru nie je možné ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je možné od neho spravodlivo požadovať (napr. tovar sa už nevyrába alebo nie je na trhu dostupný z iných dôvodov),
  2. kupujúci je v omeškaní s plnením akýchkoľvek záväzkov, ktoré má z akéhokoľvek právneho dôvodu voči predávajúcemu,
  3. na majetok kupujúceho bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, vyhlásený konkurz, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nemajetnosť, kupujúci je v likvidácii, bol naň podaný návrh na reštrukturalizáciu, bola povolená reštrukturalizácia alebo existuje iný závažný dôvod, pre ktorý možno predpokladať nesplnenie záväzkov na strane kupujúceho.

II. Predobjednávky a doobjednávky

 1. Objednávky tovaru je možné vykonávať aj formou tzv. predobjednávok a doobjednávok.
 2. Predobjednávky je potrebné odoslať v priebehu predobjednávkového obdobia. Kupujúci budú o termínoch predobjednávkového obdobia informovaní e-mailom spoločne so zaslaným objednávkovým formulárom, a to v určenom časovom vymedzení pre uskutočnenie predobjednávky.
 3. Poznámka "booking only" v cenníku znamená, že tento tovar je možné objednať iba predobjednávkou.
 4. Kupujúci môže kedykoľvek v priebehu roka objednávať tovar u predávajúceho tzv. doobjednávkami, ktorými sa rozumejú opakované objednávky v priebehu celého roka s výnimkou predobjednávok.

III. Kúpna cena, platobné podmienky

 1. Kúpna cena každého konkrétneho tovaru je stanovená veľkoobchodným cenníkom predávajúceho (ďalej len "cenník"), ak sa v konkrétnom prípade nedohodnú strany inak. Platný cenník je prístupný v prevádzkach predávajúceho a je tiež dostupný na webových stránkach www.stridasport.sk pri každom jednotlivom tovare po prihlásení do sekcie pre B2B partnerov. Cenník je tiež možné zaslať na vyžiadanie kupujúceho. 
 2. Kupujúci je povinný vyžiadať si cenník od predávajúceho pred každou objednávkou. Ak si cenník nevyžiada, platí že súhlasí s kúpnou cenou uvedenou v cenníku predávajúceho a na faktúre. Kukúpnej cene, ktorá je v cenníku uvádzaná bez DPH, bude uplatnená DPH alebo oslobodenie od DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. 
 3. Najneskôr do 15 dní od dodania tovaru bude kupujúcemu odovzdaný daňový doklad (ďalej aj len „faktúra“) na tovar. Ak nie je možné doručiť faktúru kupujúcemu podľa predchádzajúcej vety, platí, že predávajúci doručil Kupujúcemu faktúru 3. dňom od odoslania zásielky poštou a to aj v prípade, ak sa kupujúci o doručovaní faktúry nedozvedel. Splatnosť kúpnych cien a teda aj faktúr, je dohodnutá v dĺžke siedmich (7) dní odo dňa vystavenia faktúry, dohodnuté inak. 
 4. Kupujúci uhradí kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený na faktúre. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou čo aj len časti kúpnej ceny viac ako sedem dní po dobe jej splatnosti, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,4% z neuhradenej časti kúpnej ceny za každý deň trvania tohto omeškania. 
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo upravovať cenník podľa vývoja kurzu cudzích mien (CAD, USD, CZK) a podľa zmien zo strany výrobcu, pričom za dohodnutú sa považuje cena uvedená v cenníku ku dňu uskutočnenia objednávky. Cenník je platný od dátumu jeho sprístupnenia na internetových stránkach www.stridasport.sk pri každom jednotlivom tovare po prihlásení do sekcie pre B2B partnerov, prípadne odo dňa uvedeného v novom cenníku, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.

IV. Zľavy

 1. V prípade, že predávajúci neeviduje voči kupujúcemu žiadne pohľadávky po dobe splatnosti a kupujúci riadne a včas odobral objednaný tovar, poskytne predávajúci kupujúcemu zľavu z ceny tovaru. Pri jednotlivých druhoch zliav musia byť okrem predpokladov uvedených v predchádzajúcej vete splnené ďalšie podmienky, ktoré sú pre poskytnutie konkrétnej zľavy nevyhnutné.
  Poskytované zľavy sú navzájom nezávislé. Predávajúci po splnení všetkých podmienok poskytuje kupujúcemu tieto zľavy:
  • predobjednávková zľava
  • zľava z odberu
  • zľava Skonto
 2. Predobjednávková zľava
  Podmienky pre priznanie predobjednávkovej zľavy, pri dodržaní minimálnej hodnoty odberu:
  • Táto zľava bude poskytnutá za predpokladu, že zákazník objedná tovar podľa čl. II. ods. 2. týchto podmienok, tento odoberie a uhradí kúpnu cenu podľa faktúry.
  • Táto zľava bude poskytnutá tak, že predávajúci už pri vystavení faktúry zníži kúpnu cenu o sumu zodpovedajúcu stanovenej zľave. Predobjednávková zľava sa nevzťahuje na sortiment objednaný mimo dobu, ktorá je podľa čl. II. ods. 2 určená ako doba pre nákup tovaru v rámci predobjednávok.
 3. Zľava z odberu
  Podmienky pre priznanie zľavy z odberu v závislosti od hodnoty odberu kupujúcim:
  • Táto zľava bude poskytnutá za predpokladu, že zákazník objedná tovar podľa čl. II. ods. 4. týchto podmienok, tento odoberie auhradí kúpnu cenu podľa faktúry.
 4. Zľava Skonto
  Podmienky pre priznanie zľavy Skonto a spôsob úhrady:
  Kupujúcemu vznikne nárok na poskytnutie tejto zľavy z celkovej kúpnej ceny v prípade, že:
  • kupujúci uhradí celú kúpnu cenu v termíne pred dodaním tovaru,
  • kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe zálohovej faktúry,
  • kupujúci uhradí faktúru za dodaný tovar tak, že platba bude pripísaná na účet predávajúceho najneskôr v deň splatnosti zálohovej faktúry.
 5. Predávajúci vykoná hodnotenie zliav, na ktoré vznikol kupujúcemu nárok, vždy raz za tri mesiace, v prípade zľavy z odberu najneskôr k 30.4. každej sezóny a na sumu zodpovedajúcu zľavám vystaví opravný daňový doklad, ktorý odošle kupujúcemu.
 6. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny za dodaný tovar viac ako 10 dní, stráca kupujúci nárok na poskytnutie zliav v budúcnosti a predávajúci je oprávnený kupujúcemu vyúčtovať a vyfakturovať rozdiel medzi cenou podľa platného cenníka a skutočne zaplatenou cenou .
 7. Výška jednotlivých zliav môže byť dohodnutá predávajúcim a kupujúcim pred realizáciou predobjednávok alebo vždy pred začiatkom novej sezóny, kedy vstupuje do platnosti nový cenník produktov CCM vytvorený predávajúcim. Sezóna vždy znamená obdobie od 1. 5. jedného roka od 30. 4. nasledujúceho roka.

V. Kontaktné osoby a ďalšie dohody

 1. Pre uzatváranie kúpnych zmlúv v zmysle týchto obchodných podmienok platí, že tieto môžu byť uzatvárané aj zamestnancami kupujúceho a predávajúceho, popr. inými, týmto poverenými osobami. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť uzatváranie zmlúv na to oprávnenými osobami. V opačnom prípade kupujúci zodpovedá za škodu vzniknutú predávajúcemu. Uvedené sa vzťahuje na objednávky, dodanie tovaru, podpis dodacích listov, prevzatie faktúr, prevzatie tovaru.
 2. Kupujúci zodpovedá za uzatvorené kúpnej zmluvy v prípade, že jednotlivé čiastkové úkony smerujúce k uzavretiu kúpnej zmluvy sa robia zo strany jeho zamestnancov, zaoberajúcich sa z titulu svojho pracovného zaradenia objednávkami, potvrdzovaním objednávok, preberaním tovaru a ďalšími úkonmi potrebnými na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 3. Kupujúci je povinný vhodným spôsobom oznámiť predávajúcemu osoby, ktoré sú zaňho oprávnené objednávať tovar a uzatvárať za podmienok uvedených v týchto OP kúpne zmluvy (vrátane dohody o kúpnej cene, podmienkach dodania tovaru, najmä miesta a času dodania tovaru) a tovar prevziať. Ak kupujúci neuvedie inak, platí, že osoba oprávnená na prevzatie tovaru je oprávnená prevziať aj všetky doklady, vzťahujúce sa na tovar a to vrátane dodacieho listu a faktúry. Kontaktnú osobu oznámi kupujúci predávajúcemu pred realizáciou prvej objednávky, inak sa predpokladá, že osoba vystupujúca menom kupujúceho, je na to poverená.
 4. Kupujúci je povinný preukázať predávajúcemu svoju právnu formu a oprávnenie prevádzkovať podnikateľskú činnosť (najmä nákup a predaj tovaru) predložením kópií príslušných dokladov (najmä živnostenský list, výpis z OR, osvedčenie o registrácii pre DPH) a oznámiť aj akúkoľvek zmenu údajov, potrebných pre riadne plnenie práv a povinností predávajúceho.
 5. Strany týmto výslovne vylučujú pre ich právne vzťahy použitie ustanovení § 566 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 333 Obchodného zákonníka. Zmluvné strany tiež vylučujú použitie ustanovení § 330 Obchodného zákonníka s tým, že ak má predávajúcemu splniť ten istý kupujúci niekoľko záväzkov a poskytnuté plnenie nestačí na splnenie všetkých záväzkov, započíta sa platba najprv na úroky a potom na istinu. Platba sa započíta najskôr na záväzok, ktorého splnenie nie je zabezpečené alebo je najmenej zabezpečené, inak na záväzok najskôr splatný.

VI. Místo plnenia, odpovednost za tovar

 1. Miestom plnenia pri osobnom odbere tovaru je sklad predávajúceho. Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho predaním na dohodnutom mieste alebo v okamihu predania prepravnej službe k preprave do miesta určenia.
 2. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší svoju povinnosť prevziať tovar.
 4. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

VII. Dodanie a prevzatie tovaru

 1. Oprávnený zástupca kupujúceho je povinný prevziať objednaný tovar a prevzatie potvrdí svojim podpisom na dodacom liste, poprípade na faktúre, pokiaľ sa strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak. 
 2. Predávajúci má právo dodať tovar aj pred dohodnutým termínom alebo po častiach. Ak nedodá predávajúci tovar v zmluvnom termíne, je kupujúci povinný poskytnúť mu k tomu náhradnú primeranú lehotu. 
 3. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia dodaného tovaru alebo bezdôvodné odmietnutie prevzatia dodacieho listu alebo faktúry sa považuje za porušenie povinnosti kupujúceho. V tomto prípade sa kupujúci zaväzuje nahradiť predávajúceho náklady na uskladnenie tovaru a ďalšie náklady, poprípade inú škodu, ktoré týmto predávajúcemu vzniknú. 
 4. Predávajúci je oprávnený dodávať po častiach a kupujúci je vždy povinný čiastočné plnenie prijať.

VIII. Kontrola zásielok pri doručení

 1. Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a ochranných lepiacich pások.
 2. V prípade, že obal nevykazuje známky poškodenia, potvrdzuje kupujúci prevzatie zásielky od prepravcu svojim podpisom.
 3. V prípade, že je obal zásielky poškodený, je potrebné túto skutočnosť uviesť do prepravného listu – v opačnom prípade predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné straty či poškodenia. V prípade poškodenia obalu zásielku musí kupujúci bezodkladne skontrolovať obsah zásielky a o prípadných nezrovnalostiach informovať predávajúceho a to do 1 pracovného dňa v prípade balíkovej prepravy a 7 pracovných dní v prípade paletovej prepravy.
 4. U nepoškodeného a prevzatého tovaru je kupujúci povinný skontrolovať obsah tovaru podľa dodacieho / baliaceho listu a prípadné nezrovnalosti nahlásiť do 7 pracovných dní od prevzatia. Pokiaľ kupujúci nekontaktuje predávajúceho do tejto lehoty, rozumie sa, že obsah zásielky bol prevzatý bez výhrad, kompletný a bez poškodenia.

V Bratislave, dňa ............................

Tieto obchodné podmienky a všetky právne vzťahy z nich vyplývajúce a v ich súvislosti vznikajúce sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, a príslušnými ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
SpinnerČekejte
Tento web využívá cookies pro Vaši pohodlnější práci. Kliknutím na "souhlasím" uzavřete tuto lištu.