Oficiální distributorCCM ALL OUT.
|
0

Všeobecné obchodné podmienky B2B

Predmet úpravy

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP") sa riadi predaj športového hokejového tovaru medzinárodne chráneného ochrannými známkami najmä Skupiny "CCM, Reebok, Jofa, Koho“ a ostatného športového a textilného tovaru (ďalej len „tovar"), spoločnosťou BEE Sport s. r. o., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 926 374, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vložka č.: 154084/B, IČ DPH: SK2121530169, DIČ: SK2121530169 (ďalej len „predávajúci"), a to v prípadoch, pokiaľ jednotlivá ponuka, kúpna zmluva alebo kogentné ustanovenia platných právnych predpisov nestanovujú inak.

I. Všeobecné ustanovenia
 

 1. Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim: fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa rozumie zakúpenie tovaru kupujúcim od predávajúceho na webovej stránke www.beesport.sk.
 
 1. Kupujúcim je osoba podľa čl. I bodu 1 týchto VOP, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, dostala e-mailové oznámenie o prijatí objednávky a zaviazala sa uhradiť kúpnu cenu. 
 
 1. Kupujúcim podľa predchádzajúcej vety je tiež osoba, ktorá si ponúknutý tovar objednala telefonicky, alebo zaslaním e-mailu a e-mailom alebo ústne potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a súhlas s VOP. 
 
 1. Zadaním objednávky a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP, kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho. 
 
 1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 
II. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
 
       1.   Predaj tovaru sa uskutočňuje na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim.
 
       2.   Kúpna zmluva je uzatvorená na základe záväznej objednávky tovaru kupujúcim a jej akceptácií zo strany predávajúceho. Objednávku a jej akceptáciu je možné urobiť ústne, písomne, telefonicky alebo prostredníctvom kúpy na diaľku, tj. prostredníctvom e-mailu či internetového obchodu predávajúceho na webovom sídle www.beesport.sk. Akceptácia objednávky zo strany predávajúceho môže prebehnúť aj konkludentne dodaním tovaru.
 
        3.   Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto VOP. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 
        4.   Pri zadaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 
        5.   Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "dokončiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 
        6.   Kupujúci objednáva tovar objednávkami, ktorými zmluvné strany rozumejú aj predobjednávky a bežné doobjednávky. Objednávka musí obsahovať aspoň:
              a.       označenie kupujúceho s uvedením jeho identifikačných údajov,
              b.       presnú špecifikáciu tovaru,
              c.       určenie počtu kusov a veľkosti tovaru,
              d.       cenu podľa platného cenníka,
              e.       požadovaný termín a miesto dodania.

         7.   Ak predávajúci nebude schopný objednávku splniť, zašle kupujúcemu ponuku so zmenou podmienok, za ktorých je schopný tovar, prípadne jeho časť dodať. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, či novú ponuku prijíma (ďalej len "zmenená objednávka"). 

          8.   Predávajúci nie je povinný dodať objednaný tovar, ak:
               a.       dodanie tovaru nie je možné ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je možné od neho spravodlivo požadovať (napr. tovar sa už nevyrába alebo nie je na trhu dostupný z iných dôvodov),
               b.       kupujúci je v omeškaní s plnením akýchkoľvek záväzkov, ktoré má z akéhokoľvek právneho dôvodu voči predávajúcemu,
               c.       na majetok kupujúceho bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, vyhlásený konkurz, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nemajetnosť, kupujúci je v likvidácii, bol naň podaný návrh na reštrukturalizáciu, bola povolená reštrukturalizácia alebo existuje iný závažný dôvod, pre ktorý možno predpokladať nesplnenie záväzkov na strane kupujúceho.
 
           9.   Zmluva je teda uzatvorená buď priamo dodaním tovaru kupujúcemu, akceptáciou objednávky zo strany predávajúceho, alebo akceptáciou zmenenej objednávky kupujúcim.
 
III. Predobjednávky a doobjednávky 
 
           1.   Objednávky tovaru je možné vykonávať aj formou tzv. predobjednávok a doobjednávok.
 
           2.   Predobjednávky je potrebné odoslať v priebehu predobjednávkového obdobia. Kupujúci budú o termínoch predobjednávkového obdobia informovaní e-mailom spoločne so zaslaným objednávkovým formulárom, a to v určenom časovom vymedzení pre uskutočnenie predobjednávky.
 
           3.   Poznámka "booking only" v cenníku znamená, že tento tovar je možné objednať iba formou tzv. predobjednávky.
 
           4.   Kupujúci môže kedykoľvek v priebehu roka objednávať tovar u predávajúceho tzv. doobjednávkami, ktorými sa rozumejú opakované objednávky v priebehu celého roka s výnimkou predobjednávok.
 
IV. Kúpna cena, platobné podmienky a možnosti platby 
 
 1. Kúpna cena každého konkrétneho tovaru je stanovená podľa platného cenníka predávajúceho (ďalej len "cenník"), ak sa v konkrétnom prípade nedohodnú strany inak. Platný cenník je zverejnený na webových stránkach www.beesport.sk pri každom jednotlivom tovare po prihlásení do sekcie pre B2B partnerov. Cenník je tiež možné zaslať na vyžiadanie kupujúceho. 
 
 1. Kupujúci je povinný vyžiadať si cenník od predávajúceho pred každou objednávkou. Ak si cenník nevyžiada, platí, že súhlasí s kúpnou cenou uvedenou v cenníku predávajúceho a na faktúre. Ku kúpnej cene, ktorá je v cenníku uvádzaná bez DPH, bude uplatnená DPH alebo oslobodenie od DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. 
 
 1. Najneskôr do 15 dní od dodania tovaru bude kupujúcemu odoslaný daňový doklad (ďalej aj len „faktúra“) za tovar, a to odoslaním na adresu sídla kupujúceho prostredníctvom držiteľa poštovej licencie, elektronicky (e-mailom) na dohodnuté emailové adresy. Ak nie je možné doručiť faktúru kupujúcemu podľa predchádzajúcej vety, platí, že predávajúci doručil kupujúcemu faktúru na 3 (tretí) deň od odoslania zásielky poštou a to aj v prípade, ak sa kupujúci o doručovaní faktúry nedozvedel. Splatnosť kúpnych cien a teda aj faktúr, je dohodnutá v dĺžke siedmich (7) dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ z dohody zmluvných strán nevyplýva inak. 
 
 1. Kupujúci uhradí vyúčtovanú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený na faktúre. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou čo aj len časti kúpnej ceny viac ako sedem dní po dobe jej splatnosti, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,4% z neuhradenej časti kúpnej ceny za každý deň trvania tohto omeškania. Zmluvná pokuta je splatná dňom, ktorým vznikne právo na jej zaplatenie.
 
 1. V prípade, že kedykoľvek po uzavretí príslušnej kúpnej zmluvy dôjde k zvýšeniu nákladov predávajúceho na obstaranie či prepravu tovaru v dôsledku (i) zvýšenia ceny, za ktorú predávajúci tovar nakupuje od výrobcu alebo svojho subdodávateľa, (ii) zvýšenia ceny, resp. nákladov, za prepravu tovaru v medzinárodnej či vnútroštátnej preprave, (iii) vývoja kurzu cudzích mien (EUR, USD, CAD, CZK, apod.) či (iv) zavedenia nových daní a/alebo verejnoprávnych poplatkov (napr. ciel) a/alebo zmeny existujúcich daní a/alebo verejnoprávnych poplatkov, ktoré priamo súvisia s dodaním tovaru predávajúcim kupujúcemu podľa tejto Zmluvy, je predávajúci oprávnený dohodnutú kúpnu cenu tovaru zmeniť (navýšiť) v rozsahu, v akom má ktorákoľvek z vyššie uvedených skutočností dopad na zvýšenie nákladov predávajúceho na obstaranie či prepravu predmetného tovaru; alternatívne je predávajúci  oprávnený kupujúcemu  takto zvýšené náklady na obstaranie či prepravu tovaru v príslušnom rozsahu preúčtovať. Kupujúci sa zaväzuje takto zvýšenú kúpnu cenu tovaru, resp. preúčtované náklady predávajúcemu uhradiť. Nový cenník je platný od dátumu jeho sprístupnenia na internetových stránkach www.beesport.sk pri každom jednotlivom tovare po prihlásení do sekcie pre B2B partnerov, prípadne odo dňa uvedeného v novom cenníku, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.
 
 1. Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky, resp. doobjednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.
 
 1. Elektronická platba je realizovaná prostredníctvom Trustpay (platba cez virtuálny POS terminál banky). Kupujúci môže zaplatiť platobnými kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môže uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde uvedie svoje osobné údaje a potvrdí druh a množstvo objednaného tovaru. (Každá objednávka by mala obsahovať: kontaktnú osobu, telefónne číslo, presný popis tovaru, počet kusov a spôsob platby príp. iné informácie okrem údajov o karte). Následne po kliknutí na tlačidlo „Uhradiť“ bude kupujúci presmerovaný na virtuálny POS terminál banky, na ktorej v chránenom prostredí zadá údaje o karte (číslo karty, CV kód a dátum expirácie. karty) a potvrdí sumu v EUR. V prípade korektného platobného postupu a zadania správnych údajov dostane následne notifikáciu o úspešnej realizácii platby. Rovnako bude informovaný, ak platba bola neúspešná. Vtedy je potrebné vykonať platbu znova, inak objednávka nebude vybavená.
 
 1. Základným platidlom je mena euro.
 
 1. Možnosti platby a ich spoplatnenie:
           ·            Dobierkou - 1 euro.
           ·            Bankovým prevodom – bezplatne
           ·            Online platobnou kartou – bezplatne
           ·            Platba pri osobnom prevzatí tovaru na predajni – bezplatne
 
V. Zľavy
 
 1. V prípade, že predávajúci neeviduje voči kupujúcemu žiadne pohľadávky po dobe splatnosti a kupujúci riadne a včas odobral objednaný tovar, poskytne predávajúci kupujúcemu zľavu z ceny tovaru. Pri jednotlivých druhoch zliav musia byť okrem predpokladov uvedených v predchádzajúcej vete splnené ďalšie podmienky, ktoré sú pre poskytnutie konkrétnej zľavy nevyhnutné.
 
 1. Poskytované zľavy sú vzájomne na sebe nezávislé. Predávajúci po splnení všetkých podmienok môže poskytnúť kupujúcemu tieto zľavy:
 
 1. predobjednávková zľava;
 2. zľava z odberu;
 3. zľava Skonto.
 
A. Predobjednávková zľava

Podmienky pre priznanie predobjednávkovej zľavy, pri dodržaní minimálnej hodnoty odberu (pokiaľ bol stanovený):
 • Táto zľava môže byt poskytnutá za predpokladu, že zákazník objedná tovar podľa čl. III. ods. 2. týchto VOP, tento odoberie a včas uhradí kúpnu cenu podľa faktúry.
 • Táto zľava môže byt poskytnutá tak, že predávajúci už pri vystavení faktúry zníži kúpnu cenu o sumu zodpovedajúcu stanovenej zľave. Predobjednávková zľava sa nevzťahuje na sortiment objednaný mimo dobu, ktorá je podľa čl. III. ods. 2 určená ako doba pre nákup tovaru v rámci predobjednávok.
 
B. Zľava z odberu

Podmienky pre priznanie zľavy z odberu v závislosti od hodnoty odberu kupujúcim:
 • Táto zľava môže byt poskytnutá za predpokladu, že zákazník objedná tovar podľa čl. III. ods. 4. týchto podmienok, tento odoberie a uhradí kúpnu cenu podľa faktúry.
 
C. Zľava Skonto

Podmienky pre priznanie zľavy Skonto a spôsob úhrady:
Kupujúcemu môže vzniknúť nárok na poskytnutie tejto zľavy z celkovej kúpnej ceny v prípade, že:
 • kupujúci uhradí celú kúpnu cenu v termíne pred dodaním tovaru,
 • kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe zálohovej faktúry,
 • kupujúci uhradí faktúru za dodaný tovar tak, že platba bude pripísaná na účet predávajúceho najneskôr v deň splatnosti zálohovej faktúry.
 
 1. Predávajúci vykoná vyhodnotenie zliav, na ktoré vznikol kupujúcemu nárok, vždy raz za tri mesiace, v prípade zľavy z odberu najneskôr k 30.4. každej sezóny a na sumu zodpovedajúcu zľavám vystaví opravný daňový doklad, ktorý odošle kupujúcemu.
 
 1. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny za dodaný tovar viac ako 10 dní, stráca kupujúci nárok na poskytnutie zliav v budúcnosti a predávajúci je oprávnený kupujúcemu vyúčtovať a vyfakturovať rozdiel medzi cenou podľa platného cenníka a skutočne zaplatenou cenou, z titulu poskytnutých zliav.
 
 1. Výška jednotlivých zliav bude dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pred realizáciou predobjednávok alebo pred začiatkom novej sezóny, kedy vstupuje do platnosti nový cenník produktov CCM vytvorený predávajúcim. Sezóna vždy znamená obdobie od 01.05. jedného roka od 30.04. nasledujúceho roka. Najneskôr však k 30.04.každého kalendárneho roku.
 
VI. Kontaktné osoby a ďalšie dohody 
 
       1.   Pre uzatváranie kúpnych zmlúv v zmysle týchto obchodných podmienok platí, že tieto môžu byť uzatvárané aj zamestnancami kupujúceho a predávajúceho, popr. inými, týmto poverenými osobami. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť uzatváranie zmlúv na to oprávnenými osobami. V opačnom prípade kupujúci zodpovedá za škodu týmto vzniknutú predávajúcemu. Uvedené ustanovenie sa vzťahuje na objednávky, dodanie tovaru, podpis dodacích listov, prevzatie faktúr, prevzatie tovaru.
 
       2.   Kupujúci zodpovedá za uzatvorené kúpnej zmluvy v prípade, že jednotlivé čiastkové úkony smerujúce k uzavretiu kúpnej zmluvy sa robia zo strany jeho zamestnancov, zaoberajúcich sa z titulu svojho pracovného zaradenia objednávkami, potvrdzovaním objednávok, preberaním tovaru a ďalšími úkonmi potrebnými na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 
       3.   Kupujúci je povinný vhodným spôsobom oznámiť predávajúcemu osoby, ktoré sú zaňho oprávnené objednávať tovar a uzatvárať za podmienok uvedených v týchto VOP kúpne zmluvy (vrátane dohody o kúpnej cene, podmienkach dodania tovaru, najmä miesta a času dodania tovaru) a tovar prevziať. Ak kupujúci neuvedie inak, platí, že osoba oprávnená na prevzatie tovaru je oprávnená prevziať aj všetky doklady, vzťahujúce sa na tovar a to vrátane dodacieho listu a faktúry. Kontaktnú osobu oznámi kupujúci predávajúcemu pred realizáciou prvej objednávky, inak sa predpokladá, že osoba vystupujúca menom kupujúceho, je na to poverená.
 
       4.   Kupujúci je povinný preukázať predávajúcemu svoju právnu formu a oprávnenie prevádzkovať podnikateľskú činnosť (najmä nákup a predaj tovaru) predložením kópií príslušných dokladov (najmä živnostenský list, výpis z OR, osvedčenie o registrácii pre DPH) a oznámiť aj akúkoľvek zmenu údajov, potrebných pre riadne plnenie práv a povinností predávajúceho.
 
       5.   Zmluvné strany vylučujú použitie ustanovení § 330 Obchodného zákonníka s tým, že ak má predávajúcemu splniť ten istý kupujúci niekoľko záväzkov a poskytnuté plnenie nestačí na splnenie všetkých záväzkov, započíta sa platba najprv na úroky a potom na istinu. Platba sa započíta najskôr na záväzok, ktorého splnenie nie je zabezpečené alebo je najmenej zabezpečené, inak na záväzok najskôr splatný. Strany týmto výslovne vylučujú pre ich právne vzťahy použitie ustanovení § 566 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 333 Obchodného zákonníka.
 
VII. Miesto plnenia, zodpovednosť za tovar
 
 1. Miestom plnenia pri osobnom odbere tovaru je sklad predávajúceho. Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním v dohodnutom mieste alebo okamihom odovzdania prepravnej službe na prepravu do miesta určenia.
 
 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru okamihom jeho prevzatia a potvrdenia na dodacom liste.
 
 1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší svoju povinnosť prevziať tovar.
 
 1. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 
VIII. Dodanie a prevzatie tovaru
 
 1. Oprávnený zástupca kupujúceho je povinný prevziať objednaný tovar a prevzatie potvrdiť svojim podpisom na dodacom liste, poprípade na faktúre, pokiaľ sa strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak. 
 
 1. Predávajúci má právo dodať tovar aj pred dohodnutým termínom alebo po častiach. Ak nedodá predávajúci tovar v dohodnutom termíne, je kupujúci povinný poskytnúť mu k tomu náhradnú primeranú lehotu. 
 
 1. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia dodaného tovaru alebo bezdôvodné odmietnutie prevzatia dodacieho listu alebo faktúry sa považuje za porušenie povinnosti kupujúceho. V takom prípade sa kupujúci zaväzuje nahradiť predávajúcemu náklady na uskladnenie tovaru a ďalšie náklady, poprípade inú škodu, ktoré týmto predávajúcemu vzniknú. 
 
 1. Predávajúci je oprávnený dodávať tovar aj po častiach a kupujúci je vždy povinný čiastočné plnenie prijať.
 
 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú oneskoreným dodaním objednaného tovaru kupujúcemu zavinenú dopravcom. Za poškodenie zásielky zavinenej prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca.
 
 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodaním tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.
 
IX. Kontrola zásielok pri doručení
 
 1. Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a ochranných lepiacich pások.
 
 1. V prípade, že obal nevykazuje známky poškodenia, potvrdzuje kupujúci prevzatie zásielky od prepravcu svojim podpisom.
 
 1. V prípade, že je obal zásielky poškodený, je potrebné túto skutočnosť uviesť do prepravného listu – v opačnom prípade predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné straty či poškodenia. V prípade poškodenia obalu zásielku musí kupujúci bezodkladne skontrolovať obsah zásielky a o prípadných nezrovnalostiach informovať predávajúceho a to do 1 pracovného dňa v prípade balíkovej prepravy a 7 pracovných dní v prípade paletovej prepravy.
 
 1. U nepoškodeného a prevzatého tovaru je kupujúci povinný skontrolovať obsah tovaru podľa dodacieho / baliaceho listu a prípadné nezrovnalosti nahlásiť do 7 pracovných dní od prevzatia. Pokiaľ kupujúci nekontaktuje predávajúceho do tejto lehoty, rozumie sa, že obsah zásielky bol prevzatý bez výhrad, kompletný a bez poškodenia.
 
 
 1. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 
X. Osobitné ustanovenia
 
 1. Predávajúci je oprávnený jednostranne tieto podmienky zmeniť. Zmeny týchto podmienok oznámi predávajúci kupujúcemu zverejnením na internetových stránkach www.beesport.sk. Ak nesúhlasí kupujúci so zmenami týchto podmienok, je oprávnený od zmluvy, ktorá bola uzatvorená za súčasných podmienok a ktorá by sa novými podmienkami menila, odstúpiť s výpovednou dobou jedného mesiaca odo dňa uverejnenia nových podmienok. Na zmluvy uzatvorené po zverejnení nových podmienok sa vzťahujú už nové podmienky, ak nie je v nich alebo v zmluve dohodnuté inak.
 
 1. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škodu vzniknutú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, napr. zásahy štátu, prevádzkovými, dopravnými a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, štrajkami či výlukami. Tieto okolnosti sú dôvodom k odkladu plnenia zmluvných povinností na strane predávajúceho po dobu a v rozsahu účinnosti týchto okolností. To isté platí, aj keď uvedené okolnosti nastali u subdodávateľov predávajúceho.

 
       3.   Kupujúci sa zaväzuje okamžite oznámiť predávajúcemu akékoľvek zmeny, týkajúce sa jeho oprávnenia na podnikateľskú činnosť, daňových povinností (najmä zmenu DIČ a správcu dane), jeho platného účtu a bankového spojenia a vzniku platobnej neschopnosti. V prípade vzniku platobnej neschopnosti kupujúceho sa všetky pohľadávky kupujúceho voči predávajúcemu stávajú splatnými v deň, keď sa predávajúci o tejto platobnej neschopnosti dozvedel. Predávajúci je oprávnený v tomto prípade žiadať okamžité vrátenie dosiaľ nezaplateného tovaru v neporušenom bezchybnom stave.
 
 
V Bratislave, dňa 7. 9. 2021

Tieto obchodné podmienky a všetky právne vzťahy z nich vyplývajúce a v ich súvislosti vznikajúce sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, a príslušnými ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

SpinnerČekejte
Nastavení cookies – aby náš web fungoval, jak jste zvyklí

Pro fungování našich webových stránek www.stridasport.cz a všech jeho subdomén využíváme my i naši partneři tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory, které naše stránky pomocí internetové prohlížeče ukládají do Vašeho zařízení.

Díky cookies poznáme, jak naše stránky používáte a snadněji Vám je přizpůsobíme, včetně zobrazování reklam. Cookies mimo jiné umožňují, aby Vám zboží nezmizelo z košíku poté, co opustíte náš web. Povolením všech cookies nám a našim partnerům umožníte přizpůsobit webové stránky tak, jak je nejraději používáte. V rámci Nastavení cookies si můžete zvolit své vlastní nastavení, popřípadě svůj souhlas kdykoliv odvolat.