Oficiální distributorCCM ALL OUT.
|
0

Reklamačný poriadok

Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok obsahuje informácie pre kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie tovaru zakúpeného v internetovom obchode (ďalej len „e-shop“) prevádzkovanom spoločnosťou BEE Sport s. r. o., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava – mestská časť Bratislava Staré mesto, IČO: 53 926 374, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vložka č.: 154084/B, tel. č. +421 905 356 223, e- mail: michal.longauer@beesport.sk (ďalej len „predávajúci“) (ďalej len „Reklamačný poriadok“) v ktorom poskytuje svojim zákazníkom tovar ku kúpe na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Tento Reklamačný poriadok zároveň obsahuje informácie ohľadom Zákazník môže uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet na adrese: BEE Sport s. r. o., Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica.
 2. Reklamácia tovaru v záručnej dobe sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, a zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 3. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 4. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce z predaja tovaru prostredníctvom e-shopu sú upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach predávajúceho zo dňa 2. 9. 2021 (ďalej len „VOP“).
 5. Tento reklamačný poriadok nadväzuje a dopĺňa VOP a tvorí ich neoddeliteľnú súčasť.
 6. Obsahom tohto Reklamačného poriadku je úprava vzťahov medzi kupujúcim a predávajúcim s ohľadom na prípadný vznik vád tovaru, ich uplatnenia a nároky, ktoré z nich plynú.
 7. Kupujúci je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním tovaru. Objednaním tovaru od predávajúceho, kupujúci súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom.
 8. Ako doklad o kúpe vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (napr. faktúra alebo predajka). Ak nie je vystavený samostatný záručný list, slúži ako záručný list príslušný nákupný doklad (ďalej len „záručný list“).
 9. Tento Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovarov podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti podľa všeobecných obchodných podmienok pre kategóriu B2B. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho - podnikateľa týkajúca sa vád tovaru je upravená v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 

I. Dĺžka záruky

 1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, resp. dňom dodania tovaru na miesto určené kupujúcim.
 2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu zákonnú záruku v trvaní 24 mesiacov na tovar. Predávajúci po dohode s kupujúcim môže poskytnúť predĺženú záručnú dobu.
 3. Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Záručnú dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji tovaru. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.
 4. Ak sa prejavia vady v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení reklamačného konania bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k jej výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom užívaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.
 5. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené včas v záručnej dobe.

 

II. Záručné podmienky a zodpovednosť za vady tovaru

 1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase keď kupujúci tovar prevezme:
  1. tovar má vlastnosti, ktoré si s kupujúcim dohodli a ak chýba dohoda o vlastnostiach tovaru, tak platí, že tovar má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru;
  2. sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa, zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;
  3. je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
  4. vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
 3. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym použitím tovaru alebo z dôvodu vyššej moci, živelnej udalosti a pod. ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
  1. pri porušení ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú;
  2. pri neodbornej inštalácii, zaobchádzaní či obsluhou, použitím, ktoré je v rozpore s užívateľskou príručkou;
  3. mechanickým poškodením tovaru;
  4. používaním tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach;
  5. tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi;
  6. vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov.
 4. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne kupujúceho pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený ho vrátiť. Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.
 5. Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho a kupujúci je povinný chybný tovar predávajúcemu doručiť na akúkoľvek prevádzku predávajúceho alebo určenej osobe.
 6. Oprávnenosť reklamácie bude posúdená výrobcom, v niektorých prípadoch dovozcom tovaru, ktorý následne vydá svoje písomné stanovisko. Po uplatnení nároku kupujúceho je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 
 7. Oprávnená reklamácia môže byť riešená niektorým z nasledovných spôsobov: zaslaním opraveného tovaru, výmenou za nový kus, poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny, alebo vrátením kúpnej ceny kupujúcemu.
  

III. Postup pri reklamácií

 1. V prípade, že kupujúci obdrží chybný, nefunkčný alebo poškodený tovar, oznámi zistené vady čo najskôr predávajúcemu, a to e-mailom v prípade nákupu cez e-shop alebo v mieste, kde vadný výrobok zakúpil alebo v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho alebo určenej osoby, najneskôr však do 10-tich pracovných dní po zistení chyby. Tovar na reklamáciu je kupujúci povinný zaslať alebo odovzdať kompletný tak, ako ho prevzal.
 2. Tovar je potrebné zabaliť tak, aby obal dostatočne bránil poškodeniu reklamovaného výrobku aj jeho obalu počas prepravy.
 3. K reklamovanému tovaru priložte sprievodný list s popisom vady a kópiu daňového dokladu alebo faktúry. Kupujúci preukazuje platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež je potrebné doložiť doklad o reklamácii. Na reklamačnom liste musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tovar je potrebné zaslať kompletný, reklamácia len poškodenej časti nie je možná. Pre prípad nutnosti vrátenia peňazí je kupujúci povinný v sprievodnom liste uviesť číslo bankového účtu. V prípade, že kupujúci nemá bankový účet, resp. bankový účet neuvedie, budú mu peniaze odoslané poštovou poukážkou.
 4. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar na reklamáciu v prípadoch, ak reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú podstatne znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru k reklamačnému procesu.
 5. O tom, kedy bolo právo zo zodpovednosti za vady uplatnené, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne o spôsobe vybavenia reklamácie (vrátane prípadného písomného odôvodnenia zamietnutia reklamácie), vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie.

 

V. Spôsob vybavenia reklamácie, sťažnosti a podnetu

 1. Oprávnená reklamácia bude riešená nasledovne: zaslaním opraveného tovaru, výmenou za nový kus, poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny, alebo vrátením kúpnej ceny kupujúcemu.
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar s vadou za tovar bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 7. Ak ide o inú neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 8. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
 9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 10. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach ako je uvedené vyššie.
 11. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv kupujúceho si uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 12. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 13. Za vybavenie reklamácie sa považuje:
  1. odovzdanie alebo odoslanie nového alebo opraveného tovaru kupujúcemu, prípadne odoslanie informácie, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie;
  2. odoslanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich zľave z ceny tovaru či vrátenej kúpnej cene kupujúcemu, prípadne odoslanie informácie kupujúcemu, že príslušná suma je pripravená na vyzdvihnutie.
 14. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 15. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci je následne povinný pri vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.
 16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 17. Ak kupujúci zašle tovar na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci počas celej dĺžky záručnej doby bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.
 18. Ak je však tovar zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe, teda znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je predávajúci povinný uhradiť kupujúci iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu, a to v lehote do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie.
 19. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. V tomto potvrdení by mal byť okrem kontaktných údajov predávajúceho a kupujúceho uvedený popis vady ako aj to, či kupujúci požaduje opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z kúpnej ceny, v závislosti od charakteru vady, ako aj dátum uplatnenia reklamácie.
 20. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, napr. telefonicky alebo e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. e-mailom.
 21. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim. Takýmto písomným dokladom môže byť kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo SMS správa alebo e-mailová správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.
 22. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.
 23. Akúkoľvek sťažnosť, resp. podnet zákazníka predávajúci vybaví podľa svojho najlepšieho uváženia v primeranej lehote po obdržaní.

 

VI. Súčinnosť kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu, resp. určenej osobe bezodkladne akúkoľvek  súčinnosť  k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu (vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania alebo demontáže tovaru).
 2. Kupujúci je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich takéto overenie a odstránenie vady.
 3. Kupujúci si je povinný prevziať tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného (1) mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní.
  

VII. Alternatívne riešenie sporov

 1. Pokiaľ kupujúci ako spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, so sídlom: Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, 827 99 Bratislava, adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: adr@soi.sk, ars@soi.sk; alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tento Reklamačný poriadok je platný od 2. 9. 2021.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením jeho nového znenia na internetových stránkach e-shopu.
 3. Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru z e-shopu predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmto platným Reklamačným poriadkom.
SpinnerČekejte
Nastavení cookies – aby náš web fungoval, jak jste zvyklí

Pro fungování našich webových stránek www.stridasport.cz a všech jeho subdomén využíváme my i naši partneři tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory, které naše stránky pomocí internetové prohlížeče ukládají do Vašeho zařízení.

Díky cookies poznáme, jak naše stránky používáte a snadněji Vám je přizpůsobíme, včetně zobrazování reklam. Cookies mimo jiné umožňují, aby Vám zboží nezmizelo z košíku poté, co opustíte náš web. Povolením všech cookies nám a našim partnerům umožníte přizpůsobit webové stránky tak, jak je nejraději používáte. V rámci Nastavení cookies si můžete zvolit své vlastní nastavení, popřípadě svůj souhlas kdykoliv odvolat.