Oficiální distributorCCM ALL OUT.
|
0

Reklamačný poriadok

Úvodné ustanovenie

Reklamačný poriadok obsahuje informácie pre zákazníka pri uplatňovaní reklamácie tovaru, kúpeného v internetovom obchode prevádzkovanom spoločnosťou Střída sport Slovakia s.r.o..

Reklamácia tovaru v záručnej dobe sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, a zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. a je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok platných od 1.9.2016

Zodpovednosť za vady tovaru, záruka

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci Tovar prevzal, Tovar

  1. má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo Výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu Tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

  2. sa hodí na účel, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa, zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

  3. je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a

  4. vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na Tovar po dobu 24 mesiacov (ak nie je ďalej uvedené inak), ktorá začína plynúť od okamihu prevzatia Tovaru.

Ak sa prejavia vady v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení reklamačného konania bol povinný Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí u príslušnej časti, ak dôjde k jej výmene. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou Tovaru, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom užívaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

Právo z vád

Prevádzkovateľ zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na tovare, v čase 24 mesiacov od prevzatia.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Práva z vady sa uplatňujú u prevádzkovateľa a kupujúci je povinný chybný tovar prevádzkovateľovi doručiť na prevádzku, kde vadný výrobok zakúpil, prípadne na adresu jeho sídla, aby mohla byť vada posúdená.

Oprávnenosť reklamácie bude posúdená výrobcom, v niektorých prípadoch dovozcom tovaru, ktorý následne vydá svoje písomné stanovisko. Po uplatnení nároku spotrebiteľa je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zák. č. 250/2007 Z.z. ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Oprávnená reklamácia bude riešená zaslaním opraveného tovaru, výmenou za nový kus, poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny, alebo vrátením kúpnej ceny kupujúcemu.

Nárok na reklamáciu nie je možné uplatniť v nasledujúcich prípadoch:

  • Pri porušení ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú.

  • pri neodbornej inštalácii, zaobchádzaní či obsluhou, použitím, ktoré je v rozpore s užívateľskou príručkou.

  • pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii.

  • ak Tovar bol poškodený živlami.

  • ak Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii.

Ako postupovať pri reklamácii

V prípade, že kupujúci obdrží chybný, nefunkčný alebo poškodený tovar, oznámi zistené vady čo najskôr predávajúcemu v mieste, kde vadný výrobok zakúpil alebo na adrese sídla prevádzkovateľa, najneskôr však do 10tich pracovných dní po zistení chyby. Tovar zašle alebo odovzdá kompletný tak, ako ho prevzal.

V prípade poškodenia tovaru pri preprave je kupujúci povinný spísať s dopravcom protokol o vzniknutej škode a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predávajúceho. Tovar je potrebné zabaliť tak, aby obal dostatočne bránil poškodeniu reklamovaného výrobku aj jeho obalu počas prepravy. Zákazníkovi odporúčame predložiť reklamovaný tovar čistý, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný.

K reklamovanému tovaru priložte sprievodný list s popisom závady, záručný list a kópiu daňového dokladu alebo faktúry. Tovar je potrebné zaslať kompletný, reklamácia len poškodenej časti nie je možná.

Pre prípad nutnosti vrátenia peňazí, uveďte prosím v sprievodnom liste číslo bankového účtu. V prípade, že zákazník nemá bankový účet, budú mu peniaze odoslané poštovou poukážkou.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď po riadnom predložení Tovar na posúdenie, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu Tovaru potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.

O tom, kedy bolo právo zo zodpovednosti za vady uplatnené, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne o spôsobe vybavenia reklamácie (vrátane prípadného písomného odôvodnenia zamietnutia reklamácie), vydá Predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Pokiaľ kupujúci ako spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Adresa na doručovanie: Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, Poštový Priečinok 29, 827 99 Bratislava, adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: adr@soi.sk, ars@soi.sk; alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

SpinnerČekejte
Tento web využívá cookies pro Vaši pohodlnější práci. Kliknutím na "souhlasím" uzavřete tuto lištu.