Oficiální distributorCCM ALL OUT.
|
0

Ochrana osobných údajov

Ďakujeme, že využívate naše služby a že ste navštívili naše stránky. Sme spoločnosť BEE Sport s. r. o., so sídlom Pribinova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika, IČO: 53 926 374, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 154084/B (ďalej ako „BEE Sport“ alebo „my“) a ochrana osobných údajov všetkých užívateľov našich stránok, ako aj všetkých našich zákazníkov alebo partnerov, je pre nás veľmi dôležitá.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) popisujú spôsob získavania, využívania a ďalšieho zaobchádzania s osobnými údajmi, ktoré získavame v súvislosti s obchodnou činnosťou BEE Sport, a to najmä (nie však výlučne) prostredníctvom internetových stránok www.beesport.skwww.stridasport.cz, ktoré boli založené, resp. sú používané za účelom prevádzkovania internetového obchodu (ďalej len „E-shop“) a informovania našich zákazníkov o spoločnosti BEE Sport a jej činnosti, príp. iných spoločnostiach skupiny BEE (ďalej len „Skupina BEE“) a ich činnosti.

Pri našej obchodnej činnosti spolupracujeme s českou obchodnou spoločnosťou STŘÍDA SPORT s. r. o., so sídlom Čacké 1120, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká republika, IČO: 252 51 741, zapísanou v obchodním rejstříku vedenom Krajským soudem v Hradci Králové, odd.: C, vložka č.: 10144, ktorá rovnako patrí do Skupiny BEE. V tejto súvislosti upozorňujeme, že vyššie definovaný pojem „my“, príp. ďalšie výrazové prostriedky tomuto pojmu zodpovedajúce (napr. „náš“, resp. slovesá v prvej osobe plurálu), môžu pre účely týchto Pravidiel podľa kontextu ich použitia zahŕňať aj spoločnosť STŘÍDA SPORT s. r. o., resp. sa dokonca výlučne týkať len tejto spoločnosti; práve uvedeným však nie je žiadnym spôsobom dotknutá skutočnosť, že prípadný kúpno-predajný právny vzťah vzniká vždy výlučne medzi Vami a spoločnosťou BEE Sport.

Tieto Pravidlá teda predovšetkým popisujú, aké dáta a osobné údaje získavame, ako s nimi zaobchádzame a aké práva máte.

Dôkladne sa prosím s týmito Pravidlami zoznámte. Obsahujú totiž dôležité informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov a súvisiacich práv a povinností.

Pravidlá sme napísali tak, aby boli zrozumiteľné pre všetkých. Ak by však napriek tomu zostávalo čokoľvek, čo by Vám z nich nebolo jasné, prípadne ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, prosím obráťte sa na nás ideálne na e-mailovej adrese: office@beesport.sk. Sme pripravení sa Vám venovať a na Vaše otázky kedykoľvek radi odpovieme.

  

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Čím sa riadime pri spracúvaní osobných údajov?

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme predovšetkým v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a priamo použiteľnými predpismi Európskej únie, a to najmä (i) nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“), (ii) zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), a (iii) zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov.

1.2 Čo sú osobné údaje?

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú najmä (nie však výlučne): identifikačné údaje, ako napr. meno a priezvisko; kontaktné údaje, ako napr. adresa bydliska (alebo doručovacia adresa), telefónne číslo, e-mailová adresa; ďalšie údaje, ako napr. informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (online identifikátor) vrátane typu používaného prehliadača, zariadenia a operačného systému, doby a počtu prístupov na webové rozhranie a ďalšie obdobné informácie.

1.3 Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je každá z nižšie uvedených spoločností, ktoré sú členmi Skupiny BEE:

 • spoločnosť BEE Sport s. r. o., so sídlom Pribinova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika, IČO: 53 926 374, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 154084/B;
 • spoločnosť STŘÍDA SPORT s. r. o., so sídlom Čacké 1120, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká republika, IČO: 252 51 741, zapísaná v obchodním rejstříku vedenom Krajským soudem v Hradci Králové, odd.: C, vložka č.: 10144.

Jednotliví členovia Skupiny BEE uvedení vyššie môžu v osobitných prípadoch zastávať pozíciu sprostredkovateľa voči inému prevádzkovateľovi, ktorý určí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.
Svoje otázky a pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete zasielať na poštovú adresu: BEE Sport s. r. o., Pribinova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika, resp. e-mailom na: office@beesport.sk.

1.4 Ďalší príjemcovia osobných údajov

V rozsahu, ktorý je nutný pre splnenie zmlúv uzatváraných medzi našou spoločnosťou a Vami a/alebo ďalších povinností, sme oprávnení Vaše osobné údaje poskytovať aj ďalším osobám, ktoré sa podieľajú na plnení týchto zmlúv a/alebo našich povinností, resp. pomocou ktorých zabezpečujeme niektoré zložky našej obchodnej činnosti. Prípadne môžeme v tomto rozsahu poveriť spracúvaním osobných údajov aj sprostredkovateľov osobných údajov. Sprostredkovatelia sú osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, ak je to nutné k splneniu účelu spracúvania osobných údajov a/alebo k splneniu našich povinností. Ide predovšetkým o našich externých dodávateľov, najmä poskytovateľov IT služieb, logistických či doručovacích služieb, marketingových agentúr apod. Kto konkrétne Vaše osobné údaje spracúva, Vám oznámime tiež na základe Vášho dopytu. Niektorých takýchto obvyklých sprostredkovateľov uvádzame priamo aj nižšie, v podrobnejšej charakteristike príslušnej spracovateľskej činnosti.

1.5 Spracúvanie osobných údajov mimo členských štátov Európskej únie

Vaše osobné údaje neposkytujeme mimo členské štáty Európskej únie s výnimkou využitia cloudových a prípadných obdobných nástrojov (Google Analytics) v súvislosti s prevádzkovaním našich internetových stránok a zasielaním newsletterov. V tomto prípade dochádza k prenosu údajov do tretej krajiny (USA). Poskytovatelia týchto služieb však poskytli dostatočné záruky za bezpečnosť údajov tým, že akceptujú podmienky dohody EU - U.S. Privacy Shield, ktoré nájdete napr. tu: https://www.privacyshield.gov/welcome.

1.6 Základné zásady ochrany osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov vždy dbáme na to, aby sme dodržiavali základné zásady stanovené okrem iného v rámci nariadenia GDPR.

Osobné údaje, s ktorými disponujeme, sú tak vždy spracúvané minimálne v súlade s nasledujúcimi základnými zásadami ich spracúvania, teda sú:

 1. spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne, tj. takým spôsobom, ktorý zabezpečuje ochranu osobných údajov; a
 2. získavané tak, aby účel ich získavania bol konkrétne určený, výslovne uvedený a legitímny; a
 3. obmedzené na rozsah nevyhnutný vzhľadom na účel, na ktorý sa spracúvajú, a teda sú spracúvané v relevantnom a primeranom rozsahu; a
 4. správne a podľa potreby aktualizované, pričom nesprávne údaje sa bezodkladne vymažú alebo opravia; a
 5. uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; a
 6. chránené vhodným spôsobom, ktorý zabezpečí, že nebudú spracúvané neoprávneným alebo protiprávnym spôsobom, nedôjde k ich strate, poškodeniu alebo zničeniu.

2. Dôvody spracúvania osobných údajov

Poskytovanie niektorých služieb, najmä prevádzkovanie E-shopu, nie je bez spracúvania Vašich osobných údajov možné. Osobné údaje tak spracúvame predovšetkým v nižšie uvedených prípadoch, resp. na základe nižšie uvedených právnych dôvodov:

 1. ak je ich spracúvanie nevyhnutné pre účely uzatvorenia a/alebo plnenia zmluvy alebo plnenia inej právnej povinnosti (tj. napr. kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom E-shopu); a/alebo
 2. na základe Vášho súhlasu s ich spracúvaním, ak ho máme od Vás (napr. v súvislosti so zasielaním obchodných oznámení vrátane newsletterov); a/alebo
 3. ak je ich spracúvanie nevyhnutné pre účely a na základe nášho oprávneného záujmu (napr. v súvislosti s uplatnením práv zo zmluvy alebo v prípade kontrol).

Podrobnejšia charakteristika spracúvania osobných údajov podľa jednotlivých našich činností je uvedená nižšie v týchto Pravidlách.

2.1 Predaj tovaru a poskytovanie služieb zo strany spoločnosti BEE Sport

Ak ste naším obchodným partnerom, klientom, zákazníkom alebo osobou u neho zamestnanou či s ním inak spolupracujúcou, spracúvame osobné údaje predovšetkým pre účely uzatvorenia alebo plnenia zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili, a súvisiacej obchodnej komunikácie (vrátane zákazníckej podpory a prípadných reklamácii). V tomto prípade je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov práve nevyhnutnosť pre splnenie zmluvy, ktorú sme s Vami uzatvorili.

V rámci Vašej objednávky v E-shope od Vás potrebujeme pre jej vybavenie nasledujúce údaje:

 1. fakturačné (identifikačné) a dodacie údaje – pre správne vyplnenie daňového dokladu, ktorý Vám bude zaslaný spravidla elektronicky po doručení tovaru, a pre umožnenie doručenia tovaru na Vami zvolenú adresu;
 2. e-mailovú adresu – s dôrazom na šetrenie prírodných zdrojov zasielame všetky naše faktúry elektronicky. Z toho dôvodu je pre nás nevyhnutné vedieť Vašu e-mailovú adresu. Celý kontakt prebieha v zásade digitálne, preto je pre uzavretie zmluvy nevyhnutné, aby aj komunikácia v rámci objednávky prebiehala elektronicky;
 3. telefónne číslo – s ohľadom na skutočnosť, že pro doručenie Vášho tovaru spravidla kontaktujeme zmluvného partnera, ktorý zásadne doručuje tovaru v nepravidelných časových lehotách; teda pre uľahčenie komunikácie s prepravnou spoločnosťou a prípadne pre oznámenie informácií o stave Vašej objednávky potrebujeme Vaše telefónne číslo; a
 4. platobné údaje – platby na našich internetových stránkach prebiehajú cez externú platobnú bránu. K Vašim platobným údajom teda máme prístup len v rozsahu posledných 4 čísel z Vašej platobnej karty, ktorú ste použili k úhrade nákupu. Iné údaje o Vašich platobných prostriedkoch nespracúvame.

Vaše osobné údaje v tejto súvislosti spracúvame ďalej pre účely vedenia účtovníctva, ochrany našich práv a uplatnenia našich nárokov, resp. styku s orgánmi verejnej moci. Právnym základom pre také spracúvanie je preto nevyhnutnosť spracúvania pre splnenie príslušných právnych povinností, ktoré sa na nás vzťahujú.

Vaše osobné údaje v tejto súvislosti spracúvame rovnako pre účely vedenia evidencie obchodných partnerov, výrobkov, zákazníkov a jednotlivých obchodných prípadov. Údaje získané pri plnení zmluvy môžeme rovnako použiť, v primeranom rozsahu, pre priamy marketing, čo znamená, že v prípade, že ste naším zákazníkom a že ste si u nás zakúpili tovar, môžeme Vám ponúknuť obdobný tovar znovu. Právnym základom pre také spracúvanie je oprávnený záujem spoločnosti BEE Sport na riadnom fungovaní spoločnosti a vo vzťahu k priamemu marketingu aj oprávnený záujem spoločnosti BEE Sport na pokračovaní v obchodnom vzťahu so svojimi obchodnými partnermi.

Bez Vašich osobných údajov poskytnutých za účelom uzatvorenia a/alebo plnenia zmluvy alebo plnenia inej právnej povinnosti by sme nemohli s Vami zmluvu uzavrieť, resp. ju alebo iné naše právne povinnosti plniť. V tomto ohľade je tak poskytnutie dotknutých osobných údajov z Vašej strany nevyhnutné.

Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu, počas ktorej tieto údaje nevyhnutne potrebujeme. S ohľadom na rozsiahlosť spracúvania údajov na základe zákona a zmluvy, nie je reálne možné v jednom dokumente zhrnúť všetky lehoty uchovávania údajov. Pokiaľ však ide o údaje uvedené na faktúre, tie uchovávame s ohľadom na požiadavky právnych predpisov najmenej po dobu desiatich (10) rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. K archivácii a skartácii dokumentov dochádza v súlade s archivačným a škartačným poriadkom spoločnosti BEE Sport, ktorý je interným dokumentom. Ak by ste mali otázku ohľadom konkrétnej doby uchovávania niektorého dokumentu, neváhajte sa obrátiť s otázkou a špecifikáciou dokumentu na adresu office@beesport.sk.

Údaje získané pri plnení zmluvy neposkytujeme iným osobám, než sú naši sprostredkovatelia spolupracujúci na vyššie uvedených činnostiach.

2.2 Registrácia zákazníka a účasť vo vernostnom programe

Na našich internetových stránkach sa za účelom urýchlenia Vašich nákupov môžete registrovať, tj vytvoriť si tzv. užívateľský účet. Pri Vašej registrácii potrebujeme všetky údaje, ktoré vkladáte pri objednávaní tovaru a Vami zvolené užívateľské meno a heslo. Registrácia slúži najmä na uľahčenie Vašich nákupov, preto budú osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použité iba na predvyplnenie Vašej objednávky v prípade, že si u nás objednáte tovar či služby. Pre ďalšie informácie v tomto smere teda odkazujeme na predchádzajúcu časť týkajúcu sa predaja tovaru a poskytovania služieb zo strany spoločnosti BEE Sport. Tieto údaje sú uvedené v databáze internetových stránok a nie sú poskytované žiadnym tretím osobám, s výnimkou našich sprostredkovateľov, ktorí sa zaoberajú správou a prevádzkou našich internetových stránok.

Pri registrácii je tiež možné sa registrovať do nášho vernostného programu. Podrobnosti o fungovaní vernostného programu a o spracúvaných osobných údajoch nájdete vo všeobecných podmienkach nášho vernostného programu prístupných na našich internetových stránkach.

Nakoľko registrácia zákazníka na našich internetových stránkach za účelom vytvorenia si tzv. užívateľského účtu, resp. registrácia za účelom účasti vo vernostnom programe je dobrovoľná, také je aj poskytnutie Vašich osobných údajov v rámci týchto registrácií. Bez Vašich osobných údajov poskytnutých nám na tieto účely by sme Vám však nemohli poskytnúť registrácie uvedené v tejto časti Pravidiel a výhody z nich plynúce.

2.3 Osobné údaje pri komunikácii s nami

Ak nás budete kontaktovať s otázkami, požiadavkami či podnetmi, budeme uchovávať po nevyhnutne dlhú dobu osobné údaje obsiahnuté v tejto komunikácii. Môže ísť najmä o Vaše meno, priezvisko, firmu, e-mailovú adresu, telefónne číslo a text správy. Právnym základom pre takéto spracúvanie je náš oprávnený záujem na zodpovedanie Vašich otázok či vybavenie požiadaviek. Bez spracúvania týchto údajov by sme Vám nemohli odpovedať. Vaše osobné údaje budeme spracúvať len po nevyhnutne dlhú dobu – napr. ak ide len o Váš jednorazovú otázku, ku ktorej sa nebude nutné ďalej vracať, budeme Vaše osobné údaje spracúvať spravidla maximálne po dobu troch (3) mesiacov od našej poslednej komunikácie. Ak však pôjde o osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už vyplývajúcich z nášho zmluvného vzťahu s Vami alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme tieto údaje spracúvať aj bez ohľadu na Vami udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a/alebo v súlade s nimi (tj. spravidla aj niekoľko rokov, vždy však len po nevyhnutne dlhú dobu).

2.4 Newslettery a priamy marketing

Na našich internetových stránkach sa môžete prihlásiť na odber noviniek v podobe tzv. newslettera do Vašej e-mailovej schránky. V prípade, že zadáte pri objednaní tovaru súhlas so zasielaním noviniek na Vašu e-mailovú adresu, zaradíme Vás do databázy našich odberateľov. Naše novinky Vám budeme zasielať do doby, kým sa sami odhlásite. Odhlásiť sa (tj. vziať späť Váš súhlas s poskytnutím Vašej e-mailovej adresy na účely zasielania newsletterov) môžete v rámci každého e-mailu, ktorý od nás v tomto smere obdržíte. Vašu e-mailovú adresu uchovávame po dobu trvania Vášho súhlasu. Vaše údaje sú zdieľané s našimi sprostredkovateľmi, najmä poskytovateľmi newsletterovej služby.

Zasielanie našich noviniek (newsletterov) prebieha cez aplikáciu Maileon.cz poskytovateľa Mailnatives s.r.o., IČ 078 91 768, so sídlom Piletická 486, Vekoše, Hradec Králové, PSČ 503 41, Česká republika. V rámci základných vlastností tejto aplikácie sú popri údajoch poskytnutých Vami pri prihlásení sa k odberu noviniek spravidla spracúvané ďalej tiež hrubé údaje o Vašej lokalizácii a informácie o tom, či boli zaslané novinky prečítané. Tieto údaje slúžia najmä pre naše štatistiky a lepšie prispôsobenie poskytovania našich služieb Vašim požiadavkám, čo – spolu s priamym marketingom našej newsletterovej služby – predstavuje naše oprávnené záujmy spočívajúce v dosiahnutí efektívnosti nášho podnikania a úspechu v ňom. Informácie o základnom rozsahu spracúvania osobných údajov cez aplikáciu Maileon nájdete na https://www.maileon.cz, pričom tam je tiež možné položiť poskytovateľovi daného softvéru aj akékoľvek prípadné doplňujúce otázky. Poskytovateľ softvéru Maileon, spoločnosť Mailnatives s.r.o., poskytuje záruky za bezpečnosť údajov, okrem iného, tým, že sa zaväzuje dodržiavať všetky svoje povinnosti podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov (pozri tiež https://mn.cz/vop/).

2.5 Akcie organizované spoločnosťou BEE Sport

Našu činnosť, produkty a služby, ako aj dosiahnutý pokrok či našich zamestnancov a ďalších spolupracovníkov Vám tiež radi predstavíme na nami organizovaných akciách. Berte, prosím, na vedomie, že z priebehu takejto akcie môžu byť zhotovované obrazové, zvukové či video záznamy a prenosy. Tieto záznamy a prenosy budú zachytávať najmä priebeh akcie. Samotných účastníkov budeme jednotlivým spôsobom (tj. napr. v rámci rozhovorov „tvárou v tvár“ apod.) zachytávať iba v prípade, že s takým záznamom či prenosom budú súhlasiť. Zároveň Vás informujeme, že v súčasnosti sme užívateľmi sociálnej siete Facebook, Instagram, LinkedIn a YouTube, a teda sa na týchto sieťach môžu objaviť fotografie či iné záznamy alebo prenosy z organizovaných akcií. Vyššie uvedené záznamy či prenosy budú vždy zhotovované osobou, ktorá bude jasne označená a identifikovaná, preto v prípade, ak by ste mali s takýmito záznamami či prenosmi problém, neváhajte sa na túto osobu obrátiť, aby ďalšie individuálne záznamy Vašej osoby nevykonávala. Táto osoba je tiež schopná Vám vždy poskytnúť všetky informácie o osobných údajoch, ktoré o Vás týmto spôsobom získava.

Cookies a prezeranie si našich internetových stránok

V rámci prístupu na naše internetové stránky môžu servery zaznamenávať dáta, ktoré Váš prehliadač pošle pri návšteve našej internetovej stránky. Tieto dáta môžu obsahovať najmä Vašu IP adresu, navštívené adresy v rámci našich internetových stránok, dátum a dobu prístupu, typ a nastavenie Vášho prehliadača. Spracovanie týchto protokolových dát môže vykonávať tretia osoba, najmä správca našich internetových stránok.

Pre fungovanie našich internetových stránok využívame taktiež tzv. cookies, tj. súbory, ktoré naše stránky pomocou internetového prehliadača ukladajú do Vášho zariadenia. Cookies sa obvykle delia na nevyhnutné, preferenčné, štatistické a marketingové.

Nevyhnutné cookies:
Cookies môžeme obvykle spracúvať iba s Vaším súhlasom. Súhlas však nie je potrebný pre nevyhnutné cookies. Tie sú potrebné na to, aby boli naše internetové stránky vôbec funkčné a mohli ste nás kontaktovať alebo si objednať náš tovar či služby. Na využitie týchto cookies nepotrebujeme Váš súhlas a ani ich nemôžete odmietnuť.

Preferenčné cookies:
Využívame aj preferenčné cookies. Tie umožňujú internetovým stránkam zapamätať si údaje, ktoré ste do nich vložili. Vďaka tomu si náš E-shop bude napríklad pamätať košík, do ktorého ste vložili tovar, alebo preferovaný jazyk internetových stránok. Na ich použitie potrebujeme Váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek vziať späť v Nastavení cookies (https://www.stridasport.cz/cookies-info). Pokiaľ však tieto cookies odmietnete, naše internetové stránky sa Vám nemusia zobrazovať tak, aby Vám ich použitie plne vyhovovalo.

Štatistické a analytické cookies:
Štatistické a analytické cookies nám slúžia na zostavovanie štatistík a prehľadov. Pomocou nich sledujeme návštevnosť našich internetových stránok, ako aj to, odkiaľ naše internetové stránky navštevujete. S výnimkou cookies na sledovanie návštevnosti potrebujeme na využitie štatistických a analytických cookes Váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek vziať späť v Nastavení cookies (https://www.stridasport.cz/cookies-info).

Marketingové cookies:
Marketingové cookies nám umožňujú prispôsobovať našu ponuku Vašim potrebám a zobrazovať vám relevantnú reklamu. Na tieto cookies potrebujeme Váš súhlas. Odmietnuť tieto cookies môžete v Nastavení cookies (https://www.stridasport.cz/cookies-info).

Spracúvanie a doba uloženia cookies:
Získané cookies sú spracúvané našimi sprostredkovateľmi, tj najmä správcom našich internetových stránok a spoločnosťou Google LLC so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia 94043, Spojené štáty americké (ďalej len „Google“) poskytujúcou službu Google Analytics.

Nevyhnutné cookies sú uchované iba na dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie našich internetových stránok. Preferenčné cookies sú uchovávané iba po dobu jednej „session“ (teda doby, kedy je naša internetová stránka otvorená vo Vašom prehliadači). Súhlas s použitím štatistických a marketingových cookies udeľujete na dobu uvedenú pri jednotlivých druhoch cookies a/alebo do jeho späťvzatia z Vašej strany. Váš súhlas s použitím štatistických a marketingových cookies môžete kedykoľvek vziať späť v Nastavení cookies (https://www.stridasport.cz/cookies-info).

Pri zbere dát využívame rozšírené parametre v rámci Google Consent Mode V2, ktoré priamo ovplyvňujú, ako sa správajú analytické skripty Google Analytics pri načítaní na webových stránkach a dáta využívané na meranie a modelovanie v rámci Google Ads a ďalších nástrojov.

Ďalšie informácie o uchovávaných súboroch cookies vrátane zoznamu všetkých využívaných typov súborov cookies a možnostiach nastavenia ich používania nájdete v Nastavení cookies (https://www.stridasport.cz/cookies-info).

2.7 Náborové konania

Ak sa rozhodnete nám pre účely výberového alebo iného obdobného náborového konania zaslať svoj životopis alebo nám ho akokoľvek inak poskytnete, uchováme si ho iba na účely tohto výberového či iného obdobného náborového konania, a to do doby obsadenia príslušnej pozície. Ak nám ho zašlete bez špecifikácie konkrétnej pozície alebo výberového či iného obdobného náborového konania, ponecháme si tento životopis po dobu šiestich (6) mesiacov. V prípade, že budete mať záujem, aby sme si Vás životopis uchovali dlhšie, neváhajte nám tieto informácie oznámiť vo svojom e-maile, liste alebo priamo v životopise.

Žiadne informácie obsiahnuté vo Vašom životopise nikomu ďalšiemu bez Vášho súhlasu neposkytneme.

2.8 Neexistencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, sa na Vás nevzťahuje žiadne rozhodnutie, ktoré (i) je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov), (ii) má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás obdobne významne ovplyvňujú a zároveň (iii) by nebolo nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a nami, resp. by nebolo vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu Vašich práv a oprávnených záujmov, resp. by nebolo založené na Vašom výslovnom súhlase. Žiadne rozhodnutia nezakladáme na údajoch, ktoré by odhaľovali Váš rasový alebo etnický pôvod, Vaše politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, na Vašich genetických údajoch, biometrických údajoch, údajoch týkajúcich sa Vášho zdravia alebo údajoch týkajúcich sa Vášho sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie.

3. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

3.1 Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Súhlas k spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame len na základe Vášho súhlasu (tj. bez iného zákonného dôvodu), môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to buď prostredníctvom e-mailu zaslaného na office@beesport.sk, písomne ​​formou listu zaslaného na adresu nášho sídla, v prípade cookies v Nastavení cookies (https://www.stridasport.cz/cookies-info) na našich internetových stránkach alebo, v prípade obchodných oznámení, spôsobom, ktorý je uvedený v každom e-maile obsahujúcom takéto obchodné oznámenie (kliknutím na odhlasovací odkaz alebo iným riadnym spôsobom).

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracúvaním.

3.2 Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo na prístup k ním, a tiež Vám na Vašu žiadosť poskytneme akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré by v týchto Pravidlách neboli obsiahnuté. Máte najmä právo na prístup k nasledujúcim informáciám:

 1. účel spracúvania osobných údajov;
 2. kategórie spracúvaných osobných údajov;
 3. o identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté;
 4. doba uchovávania osobných údajov.

Na Vašu žiadosť Vám poskytneme kópiu spracúvaných osobných údajov (spravidla v elektronickej podobe). Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré požiadate, Vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s týmto opakovaným poskytnutím osobných údajov.

3.3 Právo na opravu

Všetky dáta, ktoré spracúvame, sa snažíme (s Vašou súčinnosťou) udržiavať vždy aktuálne a presné. Ak sú Vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, tj. opravu nepresných údajov a/alebo doplnenie neúplných údajov.

3.4 Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to najmä ak ich spracúvame na účely priameho marketingu, vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracúvania týchto osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať, ak nám to zákon ukladá. O vybavení žiadosti a zhodnotení Vašej námietky Vás budeme informovať.

3.5 Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

Máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali, a to najmä ak (i) už tieto osobné údaje nie sú potrebné pre účely, na ktoré boli získané a/alebo spracúvané; (ii) ste odvolali súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov; (iii) ste vzniesli námietky proti spracúvaniu týchto osobných údajov; alebo ak (iv) boli tieto osobné údaje spracúvané nezákonne.

Ak neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie takéhoto výmazu, sme povinní Vašej žiadosti vyhovieť. O vybavení žiadosti Vás budeme informovať.

3.6 Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, a to ak (i) namietate správnosť Vašich osobných údajov; (ii) je spracúvanie týchto osobných údajov nezákonné a Vy namiesto výmazu žiadate o obmedzenie spracúvania osobných údajov; (iii) už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracúvania, ale Vy ich potrebujete na uplatnenie právneho nároku; alebo ak (iv) vznesiete námietku proti spracúvaniu týchto osobných údajov.

Pri uplatnení obmedzenia spracúvania osobných údajov sme naďalej oprávnení Vaše osobné údaje iba uchovávať; ich ďalšie spracúvanie je možné len s Vaším súhlasom alebo zo zákonných dôvodov.

Ak je spracúvanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracúvaniu, trvá obmedzenie po dobu nutnú na zistenie, či sme povinní Vašej námietke vyhovieť.

Ak je spracúvanie osobných údajov obmedzené z dôvodu namietania správnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overenia správnosti príslušných údajov.

3.7 Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo na získanie Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ako aj na ich prenos ďalšiemu prevádzkovateľovi osobných údajov za zákonom stanovaných podmienok.

3.8 Ako môžete svoje práva uplatniť?

Vaše práva a otázky v súvislosti s osobnými údajmi a ich spracúvaním, môžete uplatniť na e-mailovej adrese office@beesport.sk. Vaše požiadavky vybavíme v čo najkratšom možnom čase, teda tak, ako nám to umožnia naše technické a administratívne možnosti.

Pri ochrane Vašich osobných údajov Vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak však s ochranou Vašich osobných údajov nebudete spokojní, máte právo sa obrátiť na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté Vaše právo obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky priamo, resp. podať u neho návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

Ak sa najmä Vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza v inom členskom štáte Európskej únie (mimo Slovenskej republiky), môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte.
 

SpinnerČekejte
Nastavení cookies – aby náš web fungoval, jak jste zvyklí

Pro fungování našich webových stránek www.stridasport.cz a všech jeho subdomén využíváme my i naši partneři tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory, které naše stránky pomocí internetové prohlížeče ukládají do Vašeho zařízení.

Díky cookies poznáme, jak naše stránky používáte a snadněji Vám je přizpůsobíme, včetně zobrazování reklam. Cookies mimo jiné umožňují, aby Vám zboží nezmizelo z košíku poté, co opustíte náš web. Povolením všech cookies nám a našim partnerům umožníte přizpůsobit webové stránky tak, jak je nejraději používáte. V rámci Nastavení cookies si můžete zvolit své vlastní nastavení, popřípadě svůj souhlas kdykoliv odvolat.