Obchodní podmínky pro B2B

Obchodní podmínky platné pro sezonu 2017-18

sezonou je míněno vždy období od 1. 5. jednoho roku do 30. 4. roku následujícího (dále jen „sezona“)

Těmito obchodními podmínkami, (dále jen „podmínky“) se řídí prodej sportovního hokejového zboží mezinárodně chráněného ochrannými známkami skupiny „Reebok, CCM, Koho, Jofa“ a ostatního sportovního a textilního zboží (dále jen „zboží“), a to společností STŘÍDA SPORT s.r.o., IČ 252 51 741, se sídlem Pardubice, Čacké 1120, PSČ 530 02, (dále jen „prodávající“) v případech, nestanoví-li jednotlivá nabídka či kupní smlouva nebo kogentní ustanovení občanského zákoníku či jiného právního předpisu jinak.
  

I. Uzavření kupní smlouvy

 1.  Prodej zboží se uskutečňuje na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, a to i prostřednictvím dálkového přístupu, tj. prostřednictvím e-mailu či internetových stránek prodávajícího www.stridasport.cz
 2.  Kupní smlouva je uzavřena na základě závazné objednávky zboží kupujícím následným dodáním zboží kupujícímu. Kupující je povinen svým podpisem dodacího listu písemně potvrdit dodání objednaného zboží.
 3.  Kupující objednává zboží objednávkami, kterými mají smluvní strany na mysli jak předobjednávky, tak běžné doobjednávky objednávka musí obsahovat alespoň:
 • přesnou specifikaci zboží,
 • určení počtu kusů a velikosti zboží,
 • cenu dle platného ceníku,
 • požadovaný termín a místo dodání.
 1. Pro případ, že je prodávající schopen objednávku splnit, může objednávku přijmout i tím, že dodá kupujícímu přímo zboží dle objednávky, aniž by byl povinen zaslat kupujícímu písemnou akceptaci přijaté objednávky. Kupující je v takovém případě povinen objednané zboží převzít a jeho převzetí potvrdit podpisem dodacího listu. Pokud prodávající nebude schopen objednávku splnit, zašle kupujícímu nabídku se změnou podmínek, za kterých je schopen zboží, případně jeho část dodat. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu, zda novou nabídku přijímá(dále jen „změněná objednávka“).
   
 2. Smlouva je tedy uzavřena buď přímo dodáním zboží kupujícímu, akceptací objednávky ze strany prodávajícího, nebo akceptací změněné objednávky kupujícím.
   

II. Objednávky

 1. Objednávky zboží je možné provádět také na základě tzv. předobjednávek a doobjednávek.
   
 2. Předobjednávky je nutno odeslat v průběhu předobjednávkového období, které je pro tuto sezonu vymezeno dobou:
 • do 23. 11. 2017, s termínem dodání v květn 2018 a to na e-mailovou adresu: petr@stridasport.cz
 • do 23. 12. 2017, s termínem dodání do konce června 2018 a to na e-mailovou adresu: petr@stridasport.cz
 • do 23. 1. 2018, s termínem dodání v září 2018 a to na e-mailovou adresu: petr@stridasport.cz
 1. Poznámka v ceníku „booking only“ znamená, že toto zboží lze objednat pouze v předobjednávce.
   
 2. Kupující může kdykoliv v průběhu roku objednávat zboží u prodávajícího, (tzv. „doobjednávky“), kterými se míní opakované objednávky v průběhu celého roku mimo předobjednávek. 
    

III. Kupní cena, platební podmínky

 
 1. Kupní cena každého konkrétního zboží je stanovena dle ceníku prodávajícího, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak, (dále jen „ceník“). Ceník je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a je k nim připojen. Platný ceník je přístupný na provozovnách prodávajícího a je zveřejněn také na webových stránkách www.stridasport.cz a je dostupný po přihlášení do sekce pro B2B partnery. Kupující je povinen si před každou objednávkou vyžádat ceník od prodávajícího, nesplní-li tuto povinnost, má se za to, že souhlasí s kupní cenou uvedenou v ceníku prodávajícího a na faktuře. K dohodnuté kupní ceně bude připočtena zákonem stanovená sazba DPH.
   
 2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
   
 3. Nejpozději s dodáním zboží bude kupujícímu předána faktura na zboží.  Splatnost kupních cen a tedy i faktur se stanovuje v délce sedmi (7) dnů ode dne vystavení faktury.
   
 4. Kupující uhradí vyúčtovanou kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny více jak sedm dní po době její splatnosti, je tento povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,4% z neuhrazené kupní ceny za každý den trvání tohoto prodlení, která je splatná ke dni, kdy vznikne právo na její zaplacení.
 1. Prodávající si vyhrazuje právo upravovat ceník dle vývoje kurzu cizích měn (CAD,USD,€) vyhlášeného Českou národní bankou a změn ze strany výrobce, přičemž ujednaná je v ceníku uvedená cena platná ke dni učinění objednávky. Nový ceník je platný ode dne jeho zveřejnění na internetových stránkách www.stridasport.cz, případně ode dne v novém ceníku uvedeném podle toho, které datum nastane později.

 IV. Slevy

 1. V případě, že prodávající neeviduje za osobou kupujícího žádné pohledávky po době splatnosti a kupující řádně a včas odebral objednané zboží, poskytne prodávající kupujícímu slevu z ceny zboží. U jednotlivých druhů slev musí být mimo předpokladů uvedených v předchozí větě splněny další podmínky, které jsou pro poskytnutí konkrétní slevy nezbytné.
  Poskytnuté slevy jsou na sobě vzájemně nezávislé. Prodávající po naplnění všech podmínek poskytuje prodávajícímu tyto slevy:
 • sleva předobjednávková
 • sleva z odběru
 • sleva skonto
 1. Sleva předobjednávková
  Podmínky pro přiznání předobjednávkové slevy, při dodržení minimálního odběru:
  Tato sleva bude poskytnuta za předpokladu, že zákazník objedná, odebere a včas uhradí zboží dle čl. II. odst. 2.
  Tato sleva bude poskytnuta tak, že prodávající již při vystavení faktury poníží kupní cenu o částku odpovídající stanovené slevě. Předobjednávková sleva se nevztahuje na sortiment objednaný mimo dobu, která je dle čl. II. odst. 2 určená jako doba pro nákup zboží v rámci tvz. Předobjednávek.
   
 2. Sleva z odběru
  Podmínky pro přiznání slevy z odběru v závislosti na hodnotě odběru kupujícím:
  Tato sleva bude poskytnuta za předpokladu, že zákazník objedná, odebere a včas uhradí zboží dle čl. II. odst. 4.
  Tato sleva bude poskytnuta tak, že prodávající již při vystavení faktury poníží kupní cenu o částku odpovídající stanovené slevě.
   
 3. Sleva skonto
  Podmínky pro přiznání slevy skonto a způsob úhrady:
  Kupujícímu vznikne nárok na poskytnutí této z celkové kupní ceny v případě, že:
 • kupující uhradí kupní cenu v termínu před dodáním zboží
 • kupující uhradí kupní cenu na základě zálohové faktury. V takovém případě bude kupujícímu sleva odečtena již při vystavení faktury. Nárok na výše uvedenou slevu vzniká kupujícímu pouze v případě úplného zaplacení celé kupní ceny.
 • kupující uhradí fakturu za dodané zboží tak, že platba bude připsána na účet prodávajícího nejpozději v den splatnosti faktury. V takovém případě bude sleva kupujícímu poskytnuta tak, že prodávající vystaví opravný daňový doklad znějící na částku odpovídající výši slevy a ten doručí kupujícímu. Současně s tímto odešle finanční částku odpovídající slevě na účet kupujícího, z něhož byla faktura uhrazena.

 Prodávající provede vyhodnocení slev, na které vznikl kupujícímu nárok, vždy jednou za tři měsíce a částku odpovídající slevám zašle hromadně vždy pod VS faktury, ze které se sleva poskytuje.

 1. V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny za dodané zboží delším než 10 dnů ztrácí kupující nárok na poskytnutí slev v budoucnu, a dále prodávající je oprávněn doúčtovat rozdíl mezi cenou dle velkoobchodního ceníku a cenou skutečně uhrazenou z titulu poskytnutých slev.
 2. Výše jednotlivých slev bude nastavena mezi prodávajícím a kupujícím před realizací předobjednávek, nebo před zahájením nové sezóny 2018-19, kdy vstoupí v platnost nový ceník produktů CCM vytvořený spo. Střída sport. Nejpozději však k 30.4.2018.

 V. Kontaktní osoby a další ujednání

 1. Pro uzavírání kupních smluv dle této smlouvy platí, že tyto mohou být uzavírány i zaměstnanci kupujícího i prodávajícího, popř. jinými, tímto pověřenými, osobami. Kupující se zavazuje zajistit uzavírání smluv k tomu oprávněnými osobami. V  opačném případě kupující odpovídá za škodu vzniklou prodávajícímu.
   
 2. Toto ujednání se vztahuje na objednávky, dodání zboží, podpis dodacích listů, převzetí faktur, převzetí zboží.
   
 3. Kupující odpovídá za uzavřené kupní smlouvy v případě, že jednotlivé dílčí úkony směřující k uzavření kupní smlouvy byly činěny ze strany jeho nákupčích, účetní a dalších zaměstnanců zabývající se z titulu svého pracovního zařazení objednávkami, potvrzováním objednávek, přebíráním zboží a dalšími úkony nezbytnými k uzavření kupní smlouvy.
   
 4. Kontaktní osobu sdělí kupující prodávajícímu, před realizací prvních objednávek, jinak se má za to, že osoba vystupující jménem kupujícího je k tomu pověřená.
   
 5. Smluvní strany tímto výslovně vylučují pro jejich právní vztahy založené touto smlouvou aplikaci ustanovení
  § 1932 odst. 2, § 1949 až 1952, § 1978 odst. 2 a § 1995 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Smluvní strany rovněž vylučují aplikaci ustanovení § 1933 odst. 1 občanského zákoníku s tím, že dle dohody stran bude-li zákazník dlužen z několika závazků k plnění stejného druhu a neurčí-li při plnění, na který dluh plní, započte se plnění nejprve na závazek nejméně zajištěný a to nejdříve splatný, a nejprve na jeho příslušenství.

  
V Pardubicích, dne 29.5.2017
 
Tyto obchodní podmínky a veškeré právní vztahy z nich vyplývající a v jejich souvislosti vznikající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.více informací
beru na vědomí